Media opplyser at Bodø kommune er i ferd med å kjøpe Hernes, som har huset den gamle militære flyplass og dagens lufthavn – for så å utvikle denne til en ny såkalt smart bydel. Vi forstår at Bodø kommune ønsker å besitte disse store arealene, for sjøl å kunne planlegge og styre utviklinga av den nye bydelen.

For oss innbyggere og engasjerte Bodø-borgere så er vi åpen for å være med å vurdere byens utvikling og prosjekter som er hensiktsmessige og i overensstemmelse med innbyggernes behov og ønsker. Dette gjelder ikke minst å ha fokus på fremtidige vilkår og utfordringer som alle i de ulike livsfaser står overfor, og som må svares på i form av differensierte tiltak fra Bodø kommunes ulike avdelinger.

I alle selskaper/bedrifter og kommuner uttrykkes tingenes tilstand ved hjelp av regnskapsmessige metoder og modeller; de faktiske behov og herav etterspørsel byen og dets innbyggere står overfor – og de tilbud og tiltak som kan legges på den andre vektskåla. Regnskapet skal alltid ende opp med en form for balanse. Under posten balanse fremkommer det også hva man faktisk besitter av eiendeler (anleggsmidler), bankinnskudd mv., og det som er interessant i denne sammenheng, hva man står overfor av gjeld og egenkapital.

Herav fremkommer det åpenbare spørsmålet fra Bodø bys innbyggere: Hva innebærer kjøp av det gamle flyplassområdet for Bodø kommune? Hvor mange millioner er det snakk om? Hvor stor andel av dette må eventuelt belånes, og følgelig regnskapsføres som langsiktig (?) gjeld?

Det siste og viktigste spørsmålet som Bodø kommune og Kommunedirektøren må svare på, er følgende: Hvilke konsekvenser vil dette kjøpet ha for de lovmessige tiltak og tilbud som kommunen har ansvaret for å håndtere, på kortere og lengre sikt?

Grunnen til at vi utfordrer den kommunale ledelse på denne måten, er at vi opplever at det er svært vanskelig å få innsyn i den reelle økonomiske situasjon for Bodø kommune!

Vi har grunn til å anta at administrasjonen sliter med en anstrengt økonomi, på grunn av alle de alvorlige nedskjæringer som er forslått i de kommende årene! Derfor krever vi å få svar på hvilke konsekvenser som følger av store investeringer og prosjekter.