Økt aktivitet i Arktis øker risikoen for ulykker i dette området. Grunnstøtingen av reketråleren «Northguider» medførte i desember en ekstremt krevende redningsoperasjon ved Svalbard. Hendelsen med cruiseskipet «Viking Sky» utenfor Møre og Romsdal har synliggjort kompleksiteten knyttet til å evakuere et cruiseskip under tøffe forhold langs norskekysten.

Til tross for søk- og redningsavtalen vedtatt av Arktisk Råd ii 2011 er det fortsatt et gap mellom kravene som stilles til beredskap, utstyr og kompetanse, og dagens faktiske situasjon. Dette kan et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt bidra til å bøte på. I februar ble det internasjonale prosjektet ARCSAR – søk, redning og oljevern i Arktis, lansert i Roma. Målet er:

Å etablere og understøtte et nytt arktisk og Nord-Atlantisk nettverk innen sikkerhet og beredskap.

Å føre til økt forståelse for prioriterte innsatsområder innen sivil sikkerhet og beredskap.

Å nøye følge utviklingen innen innovasjon og forskning på bl.a. sikkerhetssystemer, katastroferisiko og kriseledelse.

Å identifisere kritiske hindringer og mangler innen kapasitet, kompetanse og infrastruktur.

Nettverket arbeider for å bedre kunne møte utfordringer knyttet til de sivile sikkerhets- og risikotrusler som den økte kommersielle aktiviteten i den Arktiske og Nord-Atlantiske regionen medfører. Det dreier seg om økt cruiseaktivitet, økt olje og gassaktivitet mv.

ARCSAR-prosjektet som vil gå over en 5-års periode, ledes av Hovedredningssentralen Nord-Norge og det vil bli gjennomført en rekke kunnskapsover-førings-/innovasjons- og utviklingsaktiviteter de neste fem årene. På samlingen i Roma sto bl.a. følgende tema på programmet: 1) Satellitteknologi for søk- og redning i Arktis 2) Teknologi for å bekjempe oljeutslipp i arktisk klima 3) Situasjonsbevissthet knyttet til de utfordringer som operasjoner i islagt farvann krever 4) Redningsutstyr tilpasset arktisk klima 5) Verdien av lokalkunnskap og involvering av urfolk i søk- og redningsarbeidet

Fra EU-programmet HORIZON 2020 er det bevilget 35 mill.kr. til prosjektet som har 21 partnere fra i alt 13 land; Island, Færøyene, Storbritannia, Irland, Italia, USA, Russland, Tyskland, Finland, Sverige, New Zealand, Canada og Norge.

Blant de norske partnerne i prosjektet finner vi Kystverket som har ansvaret for oljevern, og Kystvakten som har en viktig rolle innenfor både søk- og redning og oljevern, Meteorologisk institutt, redersammenslutningen Maritimt Forum Nord og Nord Universitet. Internasjonalt er kystvakt, redningssentraler, cruiseoperatører, teknologileverandører og universiteter deltakere i dette spennende nettverksprosjektet. Nord universitet ved professor Odd Jarl Borch tok initiativet til prosjektet og har sammen med Nord universitets administrasjon, Nordland NHO og Nordland fylkeskommune vært sterke støttespillere underveis i etableringen av innova-sjonsnettverket og selve søknadsprosessen.

Den mangefasetterte økte aktiviteten i Arktis har som konsekvens større risiko for ulykker og hendelser som stiller stadig større krav til både kompetanse, infrastruktur og kapasitet, og ikke minst til informasjonsdeling, samhandling og nettverksutvikling. Vi har flere eksempler på god samhandling ved rednings- og oljevernaksjoner, nå senest med reketråleren «Northguider» ved Svalbard og havariet av det russiske helikopteret utenfor Barentsburg/Svalbard i 2017. Ved helikopterhavariet bisto både Sverige, Danmark/Grønland og Russland med så vel utstyr som personell. Likevel mener vi at det fortsatt er et sprik mellom krav, behov og aktuell situasjon, dvs. et betydelig forbedringspotensial knyttet til sivil sikkerhet og beredskap i regionen.

Derfor er ARCSAR-prosjektet et viktig bidrag hvor målet er at dette i neste omgang vil resultere i en bedre grenseoverskridende koordinering og sam-handling mellom de respektive nasjoners beredskapsorganisasjoner, redningssentraler, øvrige myndigheter, industrigrupperinger, private operatører, akademia, og frivillige organisasjoner gjennom de mange felles prosjektaktivitetene og prosjektets faglige forankring. Oppsummert – økt evne til å berge menneskeliv og miljø i Arktis.