I disse dager får du som er ordfører og Bodø kommune en bokgave fra organisasjonen «Klimarealistene». Denne «gaven» bør du takke nei til.

Boken er et forsøk fra Gregory Wrighston og The Heartland Institute på å bortforklare klimakrisen, gjennom åpenbar og overveid feiltolking og fordreid fremstilling av fakta. Vi er tilhengere av et åpent ordskifte der alle meninger skal kunne komme til orde, men dette er et påvirkningsforsøk vi alle bør være kritiske til.

Det sies at «en løgn kan reise verden rundt før sannheten har fått på seg skoene». Ofte er det fordi løgnene er mer underholdende, eller fordi vi skulle ønske de var sanne. Fordi virkeligheten ofte er vanskeligere å håndtere enn fantasi.

Klimautfordringene er reelle. Men klimaspørsmål er komplekse, og få har tid til å sjekke alle referanser og deres sannhetsgehalt i det en leser. For dem som er nysgjerrige, tilbyr vi en liten «leseveiledning». Først bør en sjekke forfatterens bakgrunn, og hva The Heartland Institute er. Deretter bør en være klar over hva forfatteren har gjort av forsøk på å fordreie fakta i sitt forfatterskap:

Påstand: Global oppvarming skyldes ikke menneskelig aktivitet

Det er riktig at klimaet alltid har endret seg. Vi vet også mye om hva som har forårsaket disse endringene, blant annet sykliske variasjoner i jordas avstand fra og bevegelse rund sola. Forskjellen er at menneskelig aktivitet de siste 100 årene bidrar til et enormt hopp i CO2, som naturen ikke klarer å «fordøye», og endringene vil dermed komme raskere og bli mer dramatiske.

Dette ser Klimarealistene bort fra, og velger i stedet å klippe og lime utvalgt temperaturstatistikk. Klimarealistene bruker ofte statistikk på denne måten. Ved her å la være å ta hensyn til årene etter 2012, ser det ut som om oppvarmingen har stoppet opp. Tar en med årene etter 2012, er det åpenbart at det er fortsatt global oppvarming, og at den øker. Statistikk er et vidunderlig verktøy - når den ikke manipuleres.

Påstand: Klimaet har vært varmere før - derfor trenger vi ikke bekymre oss

Klimaet har vært varmere før, sett i geologisk tid. For 120.000 år siden var det ca. 1 grad varmere enn i dag. Havnivået var da 5 meter høyere enn i dag. Det var ikke noe stort problem, fordi det var ikke så mange mennesker på kloden, og folk bodde ikke i byer. Men et havnivå 5 meter høyere enn i dag, ville åpenbart vært et problem. Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Mørebyen, Trondheim, Bodø, Tromsø - alle disse byene ville hatt store deler av sine sentrum under vann. Det gjelder også New York, Shanghai, Nederland og en rekke av øyene i Stillehavet. Der har allerede landene begynt å kjøpe arealer å flytte hele befolkningen sin til, fordi de er i ferd med å bli slukt av havet. Fem meter høyere er ikke det mest sannsynlige scenariet, men det er viktig å huske på at små endringer på kort tid vil by på store utfordringer verden over – og vil føre til sterkt økende flyktningestrømmer.

For 250 millioner år siden var det en bratt stigning i Co2-nivå med påfølgende 11 graders temperaturøkning. Da ble 95% av alt liv på jorden utslettet. Dette er ikke et sannsynlig scenario, men: Det er all grunn til bekymring.

Påstand: Det er ikke konsensus om at klimaendringene er menneskeskapte

Det finnes knapt forskere som benekter at mennesket kan påvirke klimaet. Dekningen av klimadebatten i media kan derimot gi et feilaktig inntrykk av hvor stor uenighet er. For eksempel viste en amerikansk undersøkelse at 53 prosent av artiklene i de største avisene ga omtrent like stor plass til synet at mennesker bidrar til globale klimaendringer som til synet at klimaendringer er et resultat av naturlige variasjoner.

Rapporter om klimaendringer og forskning kan deles i to:

De som peker på om menneskelig aktivitet er en årsak eller ikke, og de som ikke tar stilling til hva årsaken er, men bare beskriver hva som skjer. Uten dem som bare beskriver situasjonen, peker 97% av forskningen på menneskelig aktivitet som en bidragsyter.

Forfatteren av boken du mottar, tar også med de som ikke har sagt noe om årsaken. Da regner han seg frem til at prosentandelen som støtter at mennesket påvirker klimaet er mye lavere enn det i realiteten er.

Dette er bare et lite knippe av de feilaktige påstandene i boken. Vi oppfordrer deg derfor til å enten sende den tilbake, eller lese nøyaktig, med forsiktighet og å sjekke referansene. Denne debatten er for viktig til å basere seg på fiksjon - den må baseres på fakta.