Flott at Anne Grenersen tar opp kirkevalget i sin kommentar fredag. Hun peker helt klart på et av problemene i dette valget at vi har lister som har helt forskjellige utgangspunkt og basis. Ei liste med et program og ei liste med enkelt personer.

Les Anne Grenersens Apropos her

Men det er ikke riktig at en ikke får vite noe om kandidatene på nominasjonskomiteens liste. Alle grupper som stiller liste til valget, har fått penger for å gjøre kjent sine kandidater og sitt program. Nominasjonskomitélistene i alle bispedømmene har gått sammen om ei felles hjemmeside hvor alle kandidatene i alle bispedømmene er presentert med det de synes er det viktigste for kirka og CV. Åpen folkekirke har også egen hjemmeside med sitt program lagt ut. På Sør-Hålogalands hjemmeside er listene lagt ut med henvisninger til disse sidene. Men de offisielle kirkesidene har klare begrensninger i hva de har lov å legge ut av valgmateriale.

Valgordninga har vært diskutert mye. Åpen folkekirke ønsket at det skulle være kun «frivillige» lister, dvs. lister fra grupper som hadde en agenda. Men flertallet i kirkemøtet var redd for at det da ble bare en liste i mange bispedømmer og at denne listen bare ville representere en side av det kirkepolitiske landskapet. Derfor ble det flertall for at det i alle bispedømmene uansett også skulle være en nominasjonskomité som var sammensatt av representanter fra alle prostiene i bispedømmet og valgt av representanter fra menighetsrådene.

Mens en i Sverige har lang tradisjon for at de politiske partiene eller miljøene rundt disse har stilt lister til menighets og bispedømmerådsvalgene har vi i Norge aldri hatt tradisjon for dette. Dette avspeiler seg tydelig i menighetsrådsvalgene hvor vi i Sør-Hålogaland ikke har andre lister til menighetsrådene enn de som nominasjonskomiteene har laget. En har ansett dette som et personvalg uten klare politiske skillelinjer. Det var først ved kirkevalget i 2015 at det ble flere lister ved valget enda det hele tiden har vært lov å stille med alternative lister.
Dessverre er som bibelen sier også i dette tilfellet at den som leter han finner. På kirkens offisielle valgside: kirkevalget.no kan en finne henvisninger til det meste som angår valget og jeg anbefaler disse på det varmeste.