Torbjørn Rundmo kommer igjen med et nytt leserbrev 9 mars der han opplever at det av og til er nødvendig å ytre seg i Avisa Nordland «selv om man helst skulle sett at det ikke var det» (Sitat).

Jeg skal ta med hvert av punktene (unntatt mine sitater) som Torbjørn Rundmo kommer med og kommentere dem:

«Det mitt innlegg som Malandrino refererer til handlet om, var lovligheten av at norske kommuner bruker sin innkjøpsmakt til ikke å kjøpe israelske varer og tjenester produsert i palestinske områder okkupert etter 1967. I sin korrespondanse med Utenriksdepartementet og Oslo kommune i sakens anledning, opptrådte Malandrino som ‘daglig leder’ i eget firma, og forlangte utdypende svar i en rekke brev til både UD og Oslo kommune. Han fikk korte standardsvar på sine henvendelser».

Kommentar: Torbjørn Rundmo støtter at norske kommuner boikotter «israelske varer og tjenester produsert i «palestinske» områder okkupert etter 1967». Som en del av «Palestinakomiteen» kan han ikke nekte for det. At man utber UD og Oslo kommune om «utdypende svar», er man i sin fulle rett til å gjøre. At kvaliteten på svarenes innhold er på et absolutt lavmål, er en annen sak. Det kan ikke jeg lastes for. Men det er helt i orden for Rundmo fordi det er i tråd med hans overbevisning som formidles videre i akademisk jobbsammenheng.

«I Samarbeidsplattformen til det rødgrønne politiske alliansen til kommunevalget i Oslo kommune i 2019, ble det programfestet å utrede lovligheten av å bruke den kommunale innkjøpsmakten på en slik måte som nevnt ovenfor. Kommunen har nå fått utredet det».

Kommentar: Dette er forklart i kommentarfeltet til leserbrevet «Kvandals okkupasjon II»

«Malandrinos oppfatning er, om jeg har forstått han rett, at de fire norske kommunene som alt har valgt å bruke sin innkjøpsmakt på den måten som omtalt ovenfor, bryter både norsk og internasjonal lov. Han har liten støtte for dette synet blant juridisk fagekspertise».

Kommentar: Jeg har verken fått eller sett noen juridisk vurdering fra Torbjørn Rundmos «fagekspertise» som er hjemlet i norsk lov. Men dette kan kanskje Torbjørn Rundmo være behjelpelig med å framskaffe?

«Jeg tar avstand fra terror og har ikke forsøkt å forhindre noen kritikk av Hamas. Debatten Malandrino henviser til, handlet verken om Hamas eller ytringsfrihet».

Kommentar: Her burde Torbjørn Rundmo heller ha skrevet «Jeg tar avstand fra terror bortsett fra den som utøves av Hamas».

«Det jeg tok opp til diskusjon var den utfordring nye digitale plattformer og sosiale media har for vårt ytringsansvar i det offentlige rom».

Kommentar: Denne «utfordringen» for vårt ytringsansvar i det offentlige rom blir godt tatt vare på av digitale plattformer og sosiale media ved bruk av norsk lov – enkelt og greit uten noen form for hokus pokus.

«I den forbindelse viste jeg til den amerikanske historikeren Timothy Snyders bok On Tyranny fra 2017, der han analyserer fascismens og nazismens framvekst i Europa i mellomkrigstiden, og hvordan avviklingen av demokratiene i Tyskland og Italia kunne skje. Et av poengene til Snyder er at det kan skje igjen».

Kommentar: Det er nettopp det som skjedde i Tyskland og i Italia som burde tas til inntekt for bevaring av ytringsfriheten slik vi finner den i i norsk lov! Hadde man derimot hatt en anledning til å FRITT FORMIDLE det som var i ferd med å skje (og som begynte å skje), så kunne nazi-skrekkveldet vært unngått!

«Jeg har aldri forsøkt «å få folk til å tro at ytringsfriheten, slik man finner den innenfor ... norsk lov, er fundamentalistisk» all den tid norsk lov på dette området er det motsatte av fundamentalistisk. Malandrino diskuterer som om den han diskuterte med skulle være motstander av ytringsfriheten».

Kommentar: Du er ikke motstander av ytringsfriheten og norsk lov er ikke fundamentalistisk. Hvorfor tror du da at «digitale plattformer og sosiale media» skal kunne få «utfordringer» med å hanskes med begge deler når norsk lov gir garantier og redskaper for å ivareta ytringsfriheten som en hovedbetingelse for et fritt og demokratisk samfunn?

«Å hevde at Donald Trumps tale 6. januar hadde betydning for at hans tilhørere og sympatisører stormet kongressbygningen, burde være relativt ukontroversielt».

Kommentar: Det er fremdeles din mening som motbevises av media og opptak.

«Jeg har aldri hevdet at «kapitalisme handler om fascisme» eller «forsøkt å få det til å se slik ut». Det jeg tok opp var hvorvidt demokratiet kan bli svekket av måten vi bruker ytringsfriheten på i det offentlige rom».

Kommentar: Kan det heller være slik at en svekkelse av ytringsfriheten kan svekke demokratiet?

«Ytringsfriheten er hjemlet i Grunnlovens paragraf 100, i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10, samt i flere andre internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Unntakene fra loven er framsettelse av trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, vedvarende trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Ytringsfriheten i Norge har aldri vært ubegrenset. Om Malandrino ønsker å drøfte denne lovgivningen med noen som ikke støtter den, må han finne andre enn meg å diskutere med ettersom jeg ikke har et fundamentalistisk syn på ytringsfriheten, men har argumentert for det motsatte av en slik oppfatning».

Kommentar: Hvis du er klar over det både du og jeg skriver om ytringsfriheten og dens begrensninger slik der er hjemlet i norsk lov, hvorfor er du da så opptatt av å begrense ytringsfriheten enda mer?

«At Malandrino betegner meg som «kongelig vitenskapsmann» har sannsynligvis sammenheng med at jeg har vært medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi i 15 år. Dette medlemskapet er totalt irrelevant for mine ytringer i Avisa Nordland på samme måte som mine «akademiske titler» er det».

Kommentar: Ja, det ville jeg tro. Men på et uforklarlig og mystisk vis så dukket det opp i en av dine kommentarer i kommentarfeltet til Wiksaas' leserbrev «De ukvalifiserte utøvere»

«Jeg reagerer også på den sarkastiske tonen i Malandrinos leserbrev, som for eksempel; «nok en gang takk til den Kongelige vitenskapsmannen for sitt iherdige arbeid», «jeg må få takke Rundmo for at han også fikk snudd Trump-debatten til å bli en debatt om ytringsfrihet der Rundmo attpåtil gjorde en heroisk innsats for å få folk til å tro ..», «han har vegret seg for å vise til sine fine titler», og «man må tydeligvis være utdannet psykolog for å få kapitalisme til å handle om fascisme».

Kommentar: Torbjørn Rundmo sparer heller ikke på kruttet!

«Jeg betviler ikke at Malandrinos engasjement og at han er genuint opptatt av det han engasjerer seg i, men det ville være fint om Malandrino kunne ordlegge seg på en litt annen måte i framtiden».

Kommentar: Jeg ser fram til det også fra Torbjørn Rundmo sin side!

«Malandrinos leserinnlegg 4. mars var en respons på et leserinnlegg av Hans og Grete om Ytringsvilkår og ytringsmot, publisert i Avisa Nordland 2. mars».

«Jeg forstår hvorfor Hans og Grete ønsker å publisere sitt leserbrev anonymt. Hans og Gretes leserbrev er redelig og et uttrykk for god folkeskikk. Deres leserbrev fortjener positive tilbakemeldinger og respekt».

Kommentar: Ja, «Hans» og «Grete» er virkelig sarte og sårbare sjeler som tydeligvis har et behov for å åpenbare sin frykt for at jeg kunne «dunke utklipp utanom tema, og vilkårslege åtak i motstanderens hovud», for å få «endorfinkick og god sjølkjensle». Det er klart at de blir redde selv om de ikke har noen grunn til å bli det. Og det er i grunnen synd, for vi har behov for gode psykologer og uredde saklige debatt-tanter som vet hva de snakker om – slik som firerbanden som nevnes av «Hans» og «Grete». De kan vel neppe ha fått noen skader av å ikke svare ordentlig på mine dokumenterte påstander?