Hvordan kan vi dekke menneskers grunnleggende sosiale behov uten å ødelegge miljøet og overforbruke verdens ressurser?

I 2012 forsøkte Kate Raworth, økonomiprofessor ved Universitetet i Oxford, å synliggjøre dette dilemmaet på en ny måte. Raworth tegnet en sirkel – en «smultring» – der hullet i midten representerer manglende tilgang til grunnleggende velferdstilbud som helsetjenester, bolig og mat. Ytterkanten av smultringen er taket vi stanger i hvis vi går ut over hva som er miljømessig bærekraftig, for eksempel i form av klimagassutslipp, tap av naturmangfold og forsuring av havene.

Modellen definerer et samfunn som velstående og fremgangsrikt når menneskers sosiale behov er oppfylt uten at den miljømessige rammen. Raworth argumenterer for at målet om å løfte samfunnet «inn i smultringen» bør erstatte målet om evig vekst i BNP.

Raworths arbeid med smultringmodellen har på rekordtid gitt henne mange celebre fans. Pave Frans har berømmet evnen hennes til å tenke nytt. Sir David Attenborough viet et kapittel i sin nyeste bok A life on our planet til smultringøkonomi.

Raworth videreutviklet modellen i boka Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, som er blitt oversatt til 20 språk. Siden det har den blitt tatt aktivt i bruk mange steder i verden, med Amsterdam som det mest kjente eksemplet. I fjor ble den nederlandske hovedstaden den første større byen der politisk ledelse gikk ut og sa at målet for samfunnsutviklingen var å bygge et grønt og rettferdig samfunn med utgangspunkt i smultringøkonomi. København og Brussel har fulgt etter.

Bodø kommune har gjort et omfattende arbeid med å innarbeide FNs bærekraftsmål som utgangspunkt for alt man gjør. Likevel er det alltid en fare for at bærekraftsmålene brukes til å støtte opp om status quo eller underbygge konklusjoner som allerede er tatt. Mens bærekraftsmålene ikke i seg selv gir svaret på hvilke samfunnsutfordringer som bør prioriteres, eller hva slags vei man bør velge når mål står i konflikt med hverandre, inneholder «smultringen» et iboende premiss om at sosial og miljømessig bærekraft er grunnleggende for å gi mennesker gode liv på en frisk planet med fungerende økosystemer.

Hvis bærekraftsutfordringene på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå er godt kartlagt, kan konkrete terskler legges inn i smultringmodellen og gjøre den til et godt og praktisk verktøy for bærekraftsarbeidet. Da kan smultringen danne grunnlaget for konkrete politiske prioriteringer og satsinger. Ikke minst kan modellen brukes for å vise vei ut av koronakrisa på en måte som både er sosialt rettferdig og bidrar til å løse den enda mer alvorlige klima- og naturkrisa verden befinner seg i.

Da Amsterdam gikk i lockdown våren 2020, oppdaget myndighetene at tusenvis av byens innbyggere ikke hadde tilgang til de digitale verktøyene de trengte for å ta del i samfunnet. I stedet for å investere i nye datamaskiner, som ville bidratt til økt forbruk og økte avfallsmengder, samlet man inn gamle og ødelagte PC-er, hyret et lokalt firma til å sette dem i stand, og delte 3500 av dem ut til innbyggere med anstrengt økonomi. På den måten bidro smultring-tenkningen til å løse en sosial utfordring uten å forstørre det økologiske fotavtrykket til befolkningen.

Kanskje kan også vi i Bodø la oss inspirere av smultringen? Kanskje bør kommuneplanens samfunnsdel, kommunens aller viktigste strategiske plandokument, bygges opp med smultringen som grunnmur neste gang den skal revideres? Kanskje kan den nye bydelen på Hernes bli et nordnorsk forbildeeksempel på sosialt inkluderende og økologisk bærekraftig smultringøkonomi i praksis?

Mye taler for at vi bør venne oss til at smultringøkonomi som begrep. Modellen gjør det mulig å se det store bildet i ett enkelt diagram. Og er det noe vi trenger i 2021, er det enkle og forståelige måter å formidle vår tids store utfordringer på.

  • Kate Raworth gjester Ny By-festivalen i Stormen bibliotek tirsdag 8. juni kl. 13.