Gå til sidens hovedinnhold

Jordvern under press

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er bra om flere oppdager hva som skjer rundt oss. Bøndene i kommunen har sagt fra, uten at de har blitt hørt. Jordvern Nordland er en partipolitisk organisasjon som arbeider for å hindre nedbygging av dyrket mark, og vi ser med bekymring på de omreguleringene som er blitt gjennomført.

Når vi ser nærmere på kommunens arealplan, er hele området sør for riksveien fra Hundstad til Bertnes omregulert fra landbruk,- natur og friluftsliv (LNF) til offentlig, næring og boliger. Det er flere hundre mål med dyrket mark. Dette er lagt inn i planene før «ny by ny flyplass» kom.

Landbruket som drives i området er blitt redusert, antallet gårder som er lagt ned de siste årene er ukjent for oss. Men jorda som ligger der er av god kvalitet. Mye av det som vi ser ligger brakk. Det drives aktivt landbruk på Fenes med flere bruk. Dette området er inne i kommuneplanens arealdel, som LNF. Men det er ikke det samme som at arealer er tilgjengelige. Med dagens oppdelinger av eiendommer er det vanskelig for «ordentlige bønder» (her tenker vi på dem som driver etter dagens politikk med stort antall dyr, store effektive bruk og ofte høge lån).

Landbruksarealer er eid av mange ulike grunneiere. Og det betyr ofte i praksis at jordene blir små, oppdelte og ikke tilgjengelige. Det er mere normalen enn unntaket at «ordentlige bønder» må kjøre langt for å få tak i nok areal til fôrproduksjon eller nok spredningsareal. Så også i området Fenes/Mørkved. På Mørkved drives arealer i dag aktivt av gårdsbruk fra Fenes. Disse vil berørt av utbygginga om den kommer.

Når mark blir liggende brakk, eller ikke blir fornyet med pløying eller jevnlig slått går kvaliteten på gressarealet ned. Det kan komme av flere ting. Grunneier ønsker ikke drift og opprettholder ikke driveplikt, en leiekontrakt frister ikke for å legge inn en stor arbeidsmengde, jorda ligger vanskelig til for moderne maskiner, eller grunnforholdene krever dyr og kostbar grøfting.

"Fine målsettinger finnes i mange politiske planer. Men de må følges opp og det er det bare lokale politikere som kan gjøre.

I Bodø er nok en av de viktigste grunnene at jordene er OMREGULERT. Når jord blir omdefinert blir det som regel et jorde som ingen vil drifte på lang sikt, og det går etter hvert over i kategorien udyrket mark, gjengrodd (men arealet er dyrkbart)

Rammer for matproduksjon har endret seg siste årene. Det kan for ulike år være helt forskjellige behov for matjord. Noen år kan det bli tørke, andre år er det kalde og våte i nord. Landbruket er i dag avhengig av store lettdrevne arealer, da krav til effektivitet krever bruk av større maskiner. Landbruket er en næring som har vært fra yngre steinalder og frem til nå.

Det er også næringer som vi må ta vare fra for fremtiden. Landbruk er næringsvirksomhet like mye som handel, serviceyrker, og anleggsvirksomhet. Landbruk gir rom for sysselsetting i hele landet og et kulturlandskap som er nødvendig for artsmangfoldet. Norsk landbruk gir lokalprodusert mat, viktig i et beredskapsperspektiv.

Miljømessig er det ikke tvil om at prosjekter Mørkved Handelsområde vil bidra til mer trafikk. Betenkelig er det at det planlegges i et stort byutviklingsområde hvor det bygges boliger (eneboliger, rekkehus og studentboliger) og hvor kan bli mange barnefamilier etter hvert. Utbygginger her bør tilrettelegges for lokalmiljøet på Mørkved Sør. Men de prosjektene vi ser i dag rundt Hundstadsenteret er bilbasert, og dessverre neppe særlig barnevennlige. Det samme skjer med det nye handelsområdet. Uteområdene i planen domineres av veier og parkeringsplasser. Det beskrives som lite barnevennlig av utbygger, og de sier også at det ikke er noe mål for dem å bygge barnevennlig. Totalen i det som skjer på Mørkved synes å være at vi omgjør/transformerer et område med landbruksområder og boliger til et område med bilbasert handel, omkranset av barnefamilier med barn mellom 0 – 13 år. Er dette god byutvikling for folk og matproduksjon? Nei, dette er trist. Det burde heller vært satset på barnevennlig bydelsutvikling på Mørkved.

Det må bli slutt på at matjord bygges ned. Matjord lar seg ikke erstatte og bygges ned i et tempo som gjør at det vil bli slutt før århundret er over. Fine målsettinger finnes i mange politiske planer. Men de må følges opp og det er det bare lokale politikere som kan gjøre. Dagens politiske system gir kommunene ansvaret for å følge opp nasjonale retningslinjer. Det er et ansvar som er tøft å forvalte, men det er ingen andre å skylde på. Det er hver enkelt kommune som har ansvaret. Vi ber Bodøs politikere stoppe nedbygging av matjord nå.

Kommentarer til denne saken