Jordbruk er en nasjonal oppgave

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Rødt Nordland er for et sterkt jordbruk der produksjonen er tilpasset en driftsmåte der gårdens ressurser er utgangspunktet, og som drives innenfor forutsigbare, forsvarlige rammer. Dagens utvikling med overproduksjon, økende import, redusert sjølforsyning, mindre jordbruksareal i drift og færre bønder, må snus.

Det praktiske med å snu denne utviklingen skal gjøres lokalt, på det enkelte bruk, men for å gjøre det mulig må det tas grep av regjeringen, fordi matproduksjon er en nasjonal oppgave, og må sikres gjennom internasjonale avtaler.

Det må innføres en 0-visjon for jordvern, dvs. at vi må slutte med å bygge ned matjord, enten det gjelder bygninger eller infrastruktur. Ei av de beste løsningene på den enorme nedbyggingen av matjord som har vært, er å bygge jernbane som brubane. I tillegg til at kostnadene til grunnforberedelser og byggetid halveres og at det gir mindre materialbruk, når en løfter banen opp fra bakken, så vil en redusere tapet av matjord flere ganger i fht å bygge på bakken.

Sjølforsyningsgraden må økes gjennom at jordbruksarealet i Norge utnyttes til matproduksjon. På arealer der det kan produseres korn, må det produseres korn, mens det skal produseres gras på de arealene som er egnet bare til det. Dette er kanaliseringspolitikken, som fordeler produksjonen mellom sentrale jordbruksområder og distriktene.

Dette er ikke nok. Den store importen av kraftfôr og matvarer må reduseres til det som er nødvendig. I Norge må vi sette som mål å produsere det som det er naturlige forhold for, og så importere resten. Da kan vi oppnå en sjølforsyningsprosent på 50. I dag ligger den rundt 40 %. Rødt har lagt fram forslag i stortinget om at vi skal sette mål om 50 % sjølforsyningsgrad. Dette trenger ikke å bety et mindre mangfold i butikken, men det krever at regjeringen innskrenker importen og at foredlingsindustrien blir enda flinkere til å få fram nye produkter, samtidig som lokalmatprodusenter gis utviklingsmuligheter. 

Dette vil også bidra til å få bukt med overproduksjonen, fordi den vesentligste årsaken til overproduksjon er at norskprodusert mat erstattes av import og at norskprodusert fôr erstattes av importerte fôrmidler. Det krever at vi arbeider etter et mål om å utnytte jordressursene i Norge til matproduksjon og ikke etter et mål om billigst mulig mat. Maten er billig i Norge.

Vi må avslutte sentraliseringen i jordbruket. Ressursene på det enkelte bruk må danne utgangspunkt for produksjonen, og det må gis mulighet til å utnytte disse. At bruk er små i areal må ikke være til hinder for å få støtte til å utvikle seg. Små og mellomstore bruk trenger en ekstra stimulans for at disse skal bli med på ei ny utvikling.

Inntektsforskjellene både innad i jordbruket og i forhold til andre grupper må utjamnes. Andre sentraliserende tiltak, som melkebørs, må avvikles og erstattes med evigvarende bruksrettigheter, som kan overføres til ny driver eller gå tilbake til fellesskapet.

Konsesjonslov og boplikt må opprettholdes, og ikke minst håndheves. Vi trenger flere, ikke færre hender i jordbruket for å produsere mat på en bærekraftig måte i framtida. Det må legges til rette for en mer miljøvennlig og kortreist jordbruksproduksjon, der det også fokuseres mer på dyrenes velferd.

Rødt Nordland støtter rovdyrforliket på Stortinget og mener det er viktig å håndheve det slik at potensielle skadedyr tas ut i tråd med forliket for å ivareta befolkninga i rovdyrutsatte områder. Det må bevilges tilstrekkelig med penger til å dempe konfliktene mellom rovdyr, beitedyr og folk. Rovdyrene må forvaltes på en måte som gjør det mulig å utnytte de rike beitearealene i Nordland til matproduksjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken