I nord strever man med å få til en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø og sidespor til Harstad. I sør ønsker man å få til en kystbane fra Porsgrunn til Stavanger. \u0009Ut fra de opplysninger jeg har funnet på nettet, så vil en bane fra Fauske til Tromsø bli omtrent 375 km lang og en sidelinje Bjerkvik – Harstad vil være vel 80 km. Analysene viser at en full utbygging vil komme til å koste 113 milliarder kr og sidelinjen rundt 20 milliarder kr.

Veiavstanden Fauske – Tromsø langs E6 er i dag 482 km, langs E6/E10 er den 510 km, den har flere fergekryssinger, og kjøretiden i dag er rundt 8 – 9 timer. Banen ble sist utredet i 2019 av Jernbanedirektoratet. I denne utredningen kom de til at denne banen vil være positivt for samfunnet av flere grunner. Jernbanen vil gi innsparte transport- og logistikkostnader for gods. I tillegg vil en del av persontransporten bli overført fra bil til tog. De regner med at banen vil stå for 500.000 personreiser i året ved full utbygging. Jernbanedirektoratet understreker at deres analyse kun er på overordnet nivå. Det er satt i gang en ny grundigere utredning som regjeringen venter på, og den er planlagt ferdig om to år.

Når det gjelder kystjernbanen Stavanger – Kristiansand – Porsgrunn, hvor store deler fra Oslo til Porsgrunn alt er ferdig, er det påtrykk å få en slik jernbane tilrettelagt for 2 spor med fartsgrense 250 km i timen. Ifølge Stavanger aftenblad 9. januar 2018 var det et møte med politikere fra Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold om dette prosjektet til kostnad vel 100 milliarder kr. I overskriften var det nevnt at KrF vil kjempe for dette. Et tysk konsulentfirma kom til at det var kun denne banestrekningen som det var samfunnsnyttig å bygge bane for høyhastighetstog. Nærmere 50% av Norges befolkning vil ha tilknytning til et slikt jernbaneanlegg. Nå kan en kystbane fra Kristiansand til Porsgrunn være starten for et slikt anlegg som omfatter ca 180 km. Dette vil bety meget for store deler av Agder som f.eks. innen 50 minutter transporttid fra Kristiansand østover vil kunne nå Risør, og dermed vil man får et felles arbeidsmarked omfattende størstedelen av denne del av Agder.

Personlig er jeg uenig med samferdselsminister Knut Arild Hareide i hans vurdering av at Nordlandsbanen til Tromsø ikke er samfunnsnyttig p.g.a. den store kostnad i milliardklassen. Samfunnsnytten har han kanskje rett i, men jeg ser jernbanen til Tromsø som en del av landets infrastruktur innen transport. Både Bergensbanen, til en pris som et statsbudsjett på den tid, samt Østerdalsbanen og Gudbransdalbanen fra Lillehammer til Trondheim går igjennom tynt befolket områder, og de er sannsynligvis heller ikke samfunnsnyttig. I dag går det daglig persontog og godstog fra Narvik til Sverige og bringer bl.a. laks til kontinentet. I tillegg går det et stort antall lastebiler med laks på norske veier til kontinentet som sannsynligvis også bruker ferje til Danmark. Ved å bygge både Nord-Norgebanen og Kystbanen frem til Kristiansand, vil man ha en jernbaneakse fra nord til syd i landet, og med ny jernbaneferje fra Kristiansand til Hirtshals i Danmark (ferjetid vel 3 timer), så vil man ha en direkte jernbanelinje til kontinentet med de fordeler det gir bl.a. transport av laks i kjølevogner.

Jeg vil anbefale at man realiserer begge to prosjekter til totalkostnad opp til kanskje 250 milliarder kr, som er en engangskostnad som samfunnet vil ha glede av for alltid, og som gir anleggsbransjen arbeid som de trenger. Så langt som jeg har oversikt, så kan oljefondet benyttes til tiltak i landet, men man har vært redd for at for meget bruk av oljefondet vil gi inflasjon i landet. Men det har gått flere hundre milliarder kr av oljefondet utover 3% (avkasting til å styrke statsbudsjettet) til støtte til næringslivet og andre gode forhold p.g.a. koronapandemien. Oljefondet kan eventuelt også få eierforholdet til de nye jernbaneanlegg. Oljefondet på over 13.000 milliarder kr består av kun papirverdier, og det kan forsvinne mange tusener av milliarder kr ved en verdensomfattende økonomiske krise. Jeg har hele tiden vært uenig i at oljefondet ikke har investert i næringslivet i vårt land. Næringslivet skaper normalt verdier som kan være med å opprettholde våre forpliktelser overfor kommende generasjoner når det gjelder alderstrygd. Nå ser det ut til at det er flertall på Stortinget for å realisere Nord-Norgebanen, og dette er positivt for landet.