Jeg leser med vantro kommunaldirektør Arne Myrlands uttalelser i AN. Det vises til at Kommuneadvokaten har fått til sammen 6 henvendelser. To av disse påstander om trakassering/ brudd på arbeidsmiljøloven. Dette er i beste fall et forsøk på å dekke over sannheten. Kommunaldirektøren har selv konkludert med at ingen kritikkverdige forhold har funnet sted. Det kan virke som om at Bodø kommune preges av kameraderi, og da en forsterkning av dagens rådende fryktkultur i store deler av Miljøtjenesten. Nå er situasjonen slik at det er flere ansatte som har tatt kontakt med kommuneadvokaten. Noen har sendt mail til rådmannen. Dette for å formidle at de ikke har tillit til Kommuneadvokatens undersøkelser. De finner det lite troverdig at kommunen skulle granske seg selv.

Det har altså vært flere ansatte som har gitt beskjed om at deres bekymringer/ varsler ikke kom til å bli lagt frem for kommuneadvokaten. Hvorfor har ikke disse henvendelsene blitt tatt med i antall varsler? Er de ikke gjeldene, ettersom de ikke har tillit til kommunen? Flere av disse ansatte ønsket og prate med et eksternt organ, for å meddele blant annet- en fryktkultur. At kommunaldirektøren går ut og insinuerer at jeg blant flere ikke har gjort en god jobb, en riktig jobb, med tanke på å forsøke å belyse høyst kritikkverdige forhold, finner jeg meg ikke i. Kommunaldirektøren tillater seg i stedet og takke for dyktige og engasjerte medarbeidere, men at ingen kritikkverdige forhold er funnet. Disse «to» varslerne som det henvises til, kjenner jeg godt til. Jeg kjenner også godt til flere av de andre som har kontaktet kommuneadvokaten, og meddelt at de ikke kommer til å legge fram sine varsler. Jeg kjenner også til en annen person som er sykemeldt på snart 2 året, dette på grunn av trakassering/mobbing. Denne personen har ikke tatt kontakt med kommuneadvokaten, men saken er pr i dag aktiv hos LO juridiske i Oslo.

Jeg registrerer at kommuneadvokaten har valgt å ikke undersøke de to påstandene om trakassering/lovbrudd, men skriver i sin vurdering at «arbeidsgiver må… vurdere om det bør innhentes ekstern fagkompetanse, eller om videre saksgang skal håndteres på bakgrunn av foreliggende rapporter fra HR og øvrige opplysninger i saken». Med tanke på at jeg med flere vet alvorlighetsgraden i disse to sakene (med flere), er det fra vårt syn en grov feilvurdering av kommunaldirektøren og konkludere med at ingen kritikkverdige forhold har funnet sted.

Det kan synes som om at vi hadde rett i vår antagelse, at det var «et spill for galleriet» At kommuneadvokaten skulle granske Miljøtjenesten. Ved å velge denne løsningen, vil øverste ledelse i kommunen få full kontroll. De vil slik få full kontroll på situasjonen, hva som rører seg, hva de kan forvente, hvilke varsler er det snakk om osv. Det som man nå ser utspiller seg, er at de selv konkluderer med at ingen kritikkverdige forhold har funnet sted. Kommunaldirektøren forsøker å framstille enkeltpersoner, som personer som ikke aksepterer, eller godtar saklig kritikk fra ledelsen, herunder diverse advarsler. Dette er høyst graverende, og nok et overgrep mot enkelt individer.

Her er det snakk om ledere som veiver rundt seg med styringsretten etter eget forgodtbefinnende. Advarsler blir gitt for og kneble ansatte.

Jeg har selv blitt kaldt inn på teppe, etter at jeg i mai 2018 sendte inn et varsel til arbeidstilsynet. Hær fikk jeg høre at jeg ikke kunne jobben min som verneombud. Øverste leder- Randi Huus, sa følgende til meg, Sitat: «om du gjør noe lignende igjen, vil det nok komme til og komme en reaksjon.

Hær blir altså et verneombud, en tillitsperson, et talerør for de ansatte, truet med noe jeg vil anta er en advarsel.

Om dette er Bodø kommunes beste leder, må jeg si jeg blir dypt bekymret. Det for øvrig et hån mot de som faktisk er gode ledere.

Når jeg sto fram i AN, om graverende forhold, ble jeg også kaldt inn på teppet – her skulle det vurderes om jeg hadde brutt taushetsplikten min.

Da jeg tok meg advokat, ble møte avlyst.

Dette er en rådende kultur, man blir kaldt inn på teppet for å opponere, her blir det høy personfokus. Man er illojal, lite samarbeidsvillig, osv.

Slik er det skapt en fryktkultur i store deler av Miljøtjenesten.

At man går ut i Media og gjengir innholdet i varselsaker, er etter vårt syn maktmisbruk og offentlig gjengjeldelse.

At kommunaldirektøren forsøker rette fokuset bort fra et reelt ledelsesproblem i Miljøtjenesten, over på enkeltmennesker, er alvorlig. At han nevner Randi Huus som en av de beste lederne i Bodø kommune, oppleves av de ansatte som en ren provokasjon.

Dette er en leder som systematisk har hevet seg over lover og forskrifter. Dette i en årrekke. Ansatte har i en årrekke forsøkt, da bedt om bedre arbeidsforhold, uten å bli hørt. Dette vitner om flere uheldige egenskaper - arroganse, manglende dømmekraft, likegyldighet og ansvarsløshet. Det viser en leder som ikke er skikket til å inneha denne type ansvar og makt.

Jeg blir mildt sagt rasende når jeg leser at kommunaldirektøren skriver, at vi sammen nå skal gi gode tjenester til de aller svakeste i samfunnet! Når jeg vet at sammenslåing og økonomisk innsparing fører til det stikk motsatte – for de aller svakeste menneskene i samfunnet!

For å nevne en avdeling i Miljøtjenesten, en avdeling som nå er sammenslått. I denne avdelingen har mange av ansatte sluttet. Folk blir syke av for høyt arbeidspress. Brukerne som ligger under denne avdelingen, får ikke de tjenestene de har vedtak på. Dette fordi at ansatte ikke har tid og kapasitet.

Hvor er forsvarligheten i dette kommunaldirektør Arne Myrland?

Får og få dette gjennomført i praksis, må det kanskje bli styrt av ledere som hever seg over lover og forskrifter!

Bodø kommune kan ikke selv velge, om de skal gi lovpålagte tjenester, til de aller svakeste i samfunnet.

Her ber jeg Fylkesmannen om og følge opp varselet som ble sendt for 1 år siden!

Som Stein Sneve skrev nylig i AN – om folk blir presset hardt nok, vil de slå tilbake.

Så til Bodø kommunes politikere. Den innsparingen/ effektiviseringen dere legger opp til, kommer til og slå tilbake. Hardt!

Jeg leser at kommunaldirektøren skriver at vi nå sammen må jobbe med å bygge opp omdømme til Miljøtjenesten.

Av varslerne og alle de som ikke følte seg trygg, ei heller hadde tillit til og ta kontakt med kommunaldirektøren, oppleves dette som et hån.

Det er jo slik at man må ha et godt fundament og bygge videre på. Et fundament som er bygd opp av troverdighet, trygghet, tillit og gjensidig respekt.

Dette oppnår vi bare ved å få satt i gang en ekstern granskning av Miljøtjenesten - noe som kommunaldirektøren framla i første møte i Kontrollutvalget. Sitat: «vi kan ikke leve med at en situasjon der så alvorlige påstander fremmes, uten at vi fanger opp». «vi tar inn et eksternt kompetansefirma, som skal gå igjennom påstander og tjenesteutøvelse, og rapporten skal være offentlig». «skal vi ha legitimitet og troverdighet, må dette gjøres av eksterne». Dette kommer ikke til å forsvinne. I ytterste konsekvens kan det havne i arbeidsretten.