Stortinget vedtok nylig å etablere et nasjonalt og uavhengig tilsyn med økonomiske forhold for private barnehager. Det er på høy tid – og en god begynnelse.

Barna våre er det kjæreste vi har. De fortjener å gå i en barnehage som satser på kvalitet, en barnehage som setter hensynet til barna først – og en barnehage som ivaretar sine ansatte.

De aller, aller fleste private barnehageeiere skal ha god samvittighet for måten de ivaretar sitt samfunnsoppdrag på. Det finnes ingen indikasjoner på at private barnehager har lavere kvalitet enn kommunale barnehager. Det er i praksis ingen forskjell på bemannings- og pedagogtettheten. Sykefraværet er systematisk lavere i private barnehager. Og foreldrene er litt mer fornøyde med tilbudet.

Drift av private barnehager er dessuten på langt nær så lønnsomt som enkelte ynder å hevde. Hvert år går én av tre barnehager med underskudd. Og blant ordinære private barnehager var gjennomsnittlig årsresultat i 2018 på 2,3 prosent. Og nær halvparten av PBLs medlemsbarnehager budsjetterer med underskudd i 2020.

Foreldre, ansatte, politikere og samfunnet rundt oss skal likevel være trygge på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Derfor er det viktig at det føres økonomisk tilsyn med sektoren. Det har også med tillit og legitimitet å gjøre.

Kommunene har til nå hatt dette ansvaret. Dessverre har det store flertallet av kommuner verken kompetanse eller kapasitet til å føre økonomisk tilsyn på en faglig god måte.

PBL ser alvorlig på de enkelttilfellene der det er blitt avdekket at barnehageeiere urettmessig har beriket seg selv i strid med lovverket – selv om det bare dreier seg om et fåtall saker i en sektor med 3.000 private barnehager. Der kommunene har avdekket brudd på lovverket, er det bra.

Samtidig er det ytterst problematisk at kommunene, som konkurrerer med private barnehager om å være attraktive for familiene, har hatt rollen som tilsynsmyndighet. Måten enkelte lokalpolitikere uttaler seg om tilsyn, kan tyde på at noen tilsyn er politisk og ikke faglig motivert.

Derfor har PBL i mange år etterlyst at det opprettes et uavhengig tilsyn som med høy kompetanse kan kontrollere økonomien i private barnehager i hele landet: Et tilsyn som vurderer to like saker likt. Et tilsyn samfunnet kan ha tillit til. Og et tilsyn barnehagene kan ha tillit til.

For PBL er dette et viktig steg i riktig retning at et statlig økonomisk tilsyn nå er vedtatt opprettet.

Neste steg bør være at dette organet også fører tilsyn med kommunenes tilskuddsberegning. For om kommunene ikke har kompetanse til å føre økonomisk tilsyn, gjøres det også mange feil når kommunene skal beregne tilskudd til private barnehager.

Tilskuddene bygger på kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen to år i forveien. I løpet av de siste tre årene har PBL foretatt kontroller som har resultert i endringer i utbetalingene på nærmere 300 millioner kroner. Hvert år gjør nær halvparten av kommunene større eller mindre feil.

I starten av juni ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Viken har underkjent Oslo kommunes tilskuddsberegning for 2018, etter klage fra PBL. Oslo kommune har over flere år holdt vesentlige kostnader utenfor tilskuddsgrunnlaget. Dermed er de private barnehagene sannsynligvis snytt for flere titalls millioner kroner, penger som de etter loven har krav på – og som skulle kommet barna i barnehagene til gode.

Uretten blir nå rettet opp fordi PBL går tilskuddsberegningene til kommunene etter i sømmene.

Vi skylder medlemsbarnehagene å holde et våkent øye med hvordan kommunene beregner tilskudd. Men PBL bør ikke være eneste instans som ser etter at kommunene følger loven.

  • PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.
  • PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993 og PBLs formål er det samme i dag som den gang: PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.