Sju måneder er nå gått etter at styret i Helse Nord vedtok at de tre sykehustomtene skulle være på Alstenøya. Jeg hadde trodd at styret skulle komme til å endre det vedtaket når det etter hvert gikk opp for dem hvilke fatale konsekvenser dette vedtaket får

Men, konsekvensene er neppe skikkelig utredet. Det er svært alvorlig.

Ledelsen i Helgelandssykehuset (HSYK) og Helse Nord og deres styremedlemmer tror fullt og fast på at når sykehuset i Mosjøen legges ned i 2028, så skal alle funksjonene flyttes til Sandnessjøen. Det er en gedigen skivebom.

For det første blir ikke fagmiljøene i disse spesialfunksjonene med til Sandnessjøen. Det betyr at urologien, plastikk-kirurgien, øyeavdelinga og hudavdelinga forsvinner ut av Helgeland. Fordi det tar mange år å bygge opp et robust og godt sykehustilbud innenfor disse spesialitetene. For det andre forsvinner også akuttmottaket og intensivavdelinga, medisinsk avdeling og røntgenavdelinga.

Det er heller ikke kapasitet ved de to andre sykehusene til å utføre sykehuset i Mosjøens funksjoner.

For det andre: Inntektene som disse tilbudene genererer, forsvinner. Pasientreiser skal også dekke inn reiseutgiftene. Noe som vil utgjøre store og viktige summer i en allerede særdeles slunken sykehusøkonomi. Dette vil utgjøre flere titalls millioner pr. år.

Det aller verste er konsekvensene for pasientene som må ut av Helgeland, for å få den behandlinga de i dag får ved sykehuset i Mosjøen – enten det er innleggelser elle poliklinisk behandling.

Ledelsen og styremedlemmene i HSYK og Helse Nord vet at sykehuset i Mosjøen drives godt. Pasientene er meget tilfredse, legene og sykepleierne er meget dyktige. Jeg stiller meg dessuten svært tvilende til at Helse Nord med dette tomtevedtaket ivaretar sitt «Sørge-for-ansvar» overfor innbyggerne på indre Helgeland. Et godt akutt-tilbud med kirurg og anestesipersonell i vakt 24/7 kan og skal ikke erstattes av 2 ekstra ambulanser.

Det synes å være betydelig inkompetanse både i styrene og i ledelsen:

Økonomisk kompetanse mangler – da ville man sett at regnestykket ved å legge ned sykehuset i Mosjøen ikke går opp og struper et allerede rasert regnskap. Sykehuset driftes godt og bidrar betydelig i HSYKs økonomi. Økte reiseutgifter som Pasientreiser må dekke til pasienter, pårørende og annet følgepersonell blir betydelig forhøyet. Og de andre sykehusene i landet for øvrig har sikkert nok med sine allerede fulle ventelister.

  • Faglig og behandlingsmessig blir sykehustilbudet i hele landsdelen bli berørt. Pasientgrunnlaget for UNN svekkes betydelig og kan få store uforutsigbare konsekvenser både for pasientene men også for utdanninga i landsdelen – av kritisk viktig helsepersonell som skjer ved Universitetet i Tromsø og ved Nord Universitet.
  • Helgeland mister legespesialister, sykepleiere og spesialsykepleiere fordi pendling til Sandnessjøen tar for mye av døgnets timer. Det er ikke vanskelig å finne jobber andre steder der man kan gjøre gunstige avtaler om arbeidstid/fritid.
  • I tillegg kommer økte utgifter til ambulansetransport til alle pasientene som ville blitt innlagt på sykehuset i Mosjøen

Sykehuset i Mosjøen hadde fra januar til og med juni i år utført flere elektive kirurgisk operasjoner i operasjonsavdelinga enn både Sandnessjøen og Rana. Dette genererer store inntekter. I tillegg kommer polikliniske operasjoner og undersøkelser som tidligere ble tatt hånd om på operasjonsavdelinga.

Det er ikke til å fatte at helseministeren og Helse Nord ikke tar ansvar. Rent ut sagt en påfallende taushet. I denne saka må det være gått en prestisje i å ikke innrømme feilslåtte vedtak tuftet på tynne/mangelfulle utredninger. Ennå er det tid å omgjøre vedtakene. I det minste vedta ei tomt som kunne omforent begge fagmiljøene på sør- og indre Helgeland.

Utgangspunktet for denne prosessen som starta i 2014 var ett mål: ETT felles sykehus på Helgeland. Det fikk vi ikke.

For en stor del av Helgelands befolkning raseres sykehustilbudet og HELE Helgeland mister – i mange år framover, ja kanskje for alltid – de viktige funksjonene sykehuset i Mosjøen har.

Så ja. Jeg tar mer enn gjerne en omkamp. For å beholde alle sykehusene på Helgeland. Omgjøres ikke Høies vedtak, er både Helse Nords og regjeringas tillit i befolkninga lik null. Folkemøtet i Mosjøen talte sitt tydelige språk. DETTE GODTAR VI IKKE!