For å kunne bo, fungere og utvikle et område er vi avhengige av flere typer infrastruktur. Dette gjelder selvsagt også i Nord-Norge. Det skulle bare mangle!

Media har i den senere tid vært fylt av Nord-Norge banen.

Senterpartiet har programfestet at vi skal jobbe for jernbane videre nordover fra Fauske. Derom hersker det ingen tvil. Men utfordringen er at politikere fra alle sider uttaler seg som at dette prosjektet skal igangsettes i år. Saken er nå sendt på høring, og vi vet alle at dette blir en lang prosess. Mens høringsprosesser og saksbehandling i Stortinget med tilhørende innarbeiding og prioritering i nasjonal transportplan går sin gang vil vi fortsatt ha behov for trygge og gode transportårer her nord. Noe annet kan vi ikke akseptere.

Senterpartiet ønsker også å oppgradere eksisterende jernbane slik at mer av gods flyttes fra veg til skinner. Utfordringene her er flere. Banelegemet må oppgraderes, vi må ha flere krysningsspor, bedre materiell og et funksjonelt varslingssystem på plass, og i et miljøperspektiv bør banestrekningen fra Trondheim til Fauske omlegges til miljøvennlig drift.

Hvis Nordlandsbanen gjøres konkurransedyktig vil det være liv laga for et containerskip fra Bodø og nordover. På denne måten vil det ferdes færre trafikkfarlige vogntog på veiene i nord.

Det er verdt å merke seg at det før dette er planlagt ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn.
Til dette prosjektet ligger det inne midler i nasjonal transportplan med 500 millioner i perioden 2018-2023 og det resterende i perioden 2024-2029. Total ramme 8500 millioner.
Det skulle bare mangle!
Trafikksikkerhet er en rettighet også for oss.

Samferdselsdepartementet har også bedt Statens vegvesen utrede alternative måter å korte inn og utvikle E11 fra Fiskebøl til Å. Det skulle bare mangle!
Både turister, fastboende og næringsliv fortjener en annen veistandard enn det som tilbys i dag.

Nå rasles det med sablene i sør. Dette er ikke økonomisk forsvarlige prosjekt.
Dette kan forpurre intercitysatsing og fergefri E39!

Det er kanskje på tide å se hvor ressursene i dette landet skapes.
Jeg er veldig enig med dem som forundres over at det skal sitte folk i Oslo og bestemme hvilke smuler som skal tilfalle oss i Nord-Norge. Senterpartiet vil ha tjenester nær folk, fordi det er folket selv som vet hvor skoen trykker.

Senterpartiet ønsker en mer rettferdig fordeling av goder og vi krever vår rettferdige del.
Det skulle bare mangle!