Forekomsten av psykisk lidelse blant domfelte i norske fengsler er langt høyere enn blant befolkningen for øvrig.

Den anerkjente Cramer-rapporten fra 2014 slår fast at 92 prosent av de innsatte den gang hadde symptomer på en eller flere former for psykisk lidelse, med ulike diagnoser.

På bakgrunn av de alvorlige funnene i forskningen utarbeidet kriminalomsorgen og helsemyndighetene en felles rapport om oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer - som forelå våren 2016.

Lang liste

16 tiltak ble identifisert. Deriblant:

* Lage tiltaksplan for forebygging av selvmord i fengsel.

* Øke andelen innsatte i daglig arbeid, opplæring eller aktivitet fra 78 mot 90 prosent.

* Gi kriminalomsorgen meldeplikt til helsetjenesten om dato for faktisk løslatelse.

* Øke bemanning i lavsikkerhetsfengsler for bedre oppfølging av sårbare innsatte.

* Egen fengselsavdeling for aggressive innsatte med alvorlige psykiske symptomer.

* Forpliktende samarbeidsavtaler om spesialisthelsetjenester i alle fengsler.

* Kompetanseutvikling i både kommunal og statlig helsetjeneste, samt kriminalomsorg.

* Styrke behandlingstilbudet for volds- og sedelighetsdømte.

* Utrede behov for økt kapasitet i psykiatriens sikkerhetsavdelinger.

* Psykisk helsevern og rusbehandling til innsatte som eget område i helseregionene.

Prislapp

Flere av tiltakene er allerede realisert, eller i ferd med å bli det. De øvrige som faller inn under kriminalomsorgens ansvarsområde, vil kreve finansiering på opp til hundre millioner kroner, ifølge KDI.

Helsedirektoratet har særlig tatt tak i at tilbudet som gis til innsatte - fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - ikke er likeverdig. Fordi det ulike steder i landet er svært ulikt organisert.

Det anbefales derfor å opprette områdefunksjoner for disse feltene knyttet til hver helseregion, som sikrer faste tjenester tilgjengelig i alle fengsler. Dette tiltaket anslås å koste 45-50 millioner kroner per år.

- Helsedirektoratet skal levere innspill til departementet sammen med de regionale helseforetakene og KDI innen første mars i år, opplyser avdelingsdirektør Torunn Janbu.