På torsdag er dagen da «skjebnen» til flere tusen barn og unge skal avgjøres i Bodø kommune. Ikke bare for dem, men også for enkelte bygdesamfunn og hvordan deres framtidsutsikter skal se ut.

I flere tiår har barnehagen i Saltstraumen vært nedprioritert og forfalt. Det har luktet mugg i kjelleren i mange år, der har vært lekkasjer som ikke har vært gjort noe med og det har rett og slett bare forfalt.

Det er fantastisk at kommunen er enige i at barnehagens lokaler er uholdbare. Akkurat nå er den faktisk ikke godkjent engang. Vi ble forespeilet flotte tegninger med en totalrenovert kjeller med mer. Arbeidet gikk særdeles sakte. Plutselig fikk vi beskjed om at barnehagen mest sannsynlig skulle flyttes til skolen og dermed ble framtidsplaner for barnehagen på Tuv stanset.

Kommunen betalte et firma for å undersøke hvordan de kunne utnytte skolebygget og om barnehagen kunne integreres i eksisterende bygningsmasse. I rapporten kom det fram:

  • Det er urealistisk å flytte barnehage inn i skolen og beholde 1–10
  • Bodø kommune er tydelige på at det ikke er aktuelt med tilbygg fordi det er en fare for at det vil utløse rekkefølgekrav som vil kreve mer oppgradering av hele bygningsmassen.
  • 1–7 skole + barnehage er den eneste realistiske løsningen dersom man skal flytte barnehagen inn i skolen.

Mange ble glade da de så at flere partier sa at de synes ungdomstrinnet skal få bli på Saltstraumen. Samtidig har posisjonen skrevet at barnehagen vurderes samlokalisert med skolen. Vi alle kan se ut ifra punktene som er utarbeidet fra rapporten at det ikke vil skje at barnehagen skal inn i skolen, og samtidig at vi skal beholde 1–10.

Det som er mest ønskelig er å få en ny barnehage i «sentrum» av Saltstraumen ved siden av skolen, på en tomt som allerede er regulert til barnehagen. Ved å selge barnehagen på Tuv vil kommunen tjene rundt 10 millioner og de kan bruke 2 av dem til å kjøpe tomt ved siden av skolen. En flunkende ny barnehage vil koste ca. 20 millioner, så da mangler de kun ca. 12 millioner for å ha en flunkende ny barnehage.

Dette må være mer langsiktig enn å muligens bruke tilsvarende beløp for ombygging av skolen og i samme slengen redusere det totale uteoppholds og lekearealet for bygdas barn.

Viktighet av god barnehage

Bufdir skriver at «barnehagen er en viktig arena, der barn skal få utvikle seg i trygge og stimulerende omgivelser, finne venner, leke og lære.

De erfaringer barn får i barnehagen, bidrar til å legge grunnlaget for de muligheter de får senere i livet.

– Det er en sammenheng mellom kvaliteten på barnehagetilbudet og den enkeltes helse, utdanning og økonomi i voksen alder.»

Dette sier noe om hvor viktig en barnehage er for mennesket som individ og for samfunnet.

Bodø kommune skal legge til rette for å gi barna en god start på utdanningsforløpet og en trygg barndom. Det krever gode barnehager. Der må det være attraktivt å arbeide.

Ifølge utdanningsforbundet er «Styreren er helt sentral i barnehagens virksomhet og nøkkelpersonen når det gjelder initiativ, tiltak og oppfølging av det pedagogiske arbeidet. Ansvaret for utviklings- og endringsarbeid i barnehagen er også viktige styreroppgaver.

For å sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, er det viktig for at styrer må være til stede i barnehagen hver dag. Barnehager der styrer ikke er daglig til stede gir et dårligere tilbud til barn og foreldre.»

Dette er viktige momenter som må legges til grunn når Saltstraumen barnehage nå skal endres. Uavhengig av hvilken løsning som velges, er det viktig at barnehagen har en kompetent styrer som utelukkende har ansvar for barnehagen. Styrers kompetanse og lederevner er selvsagt avgjørende for et godt tilbud til barna, et godt arbeidsmiljø og en attraktiv arbeidsplass.

Kystbarnehage

I rammeplanen står det følgende om Nærmiljø og samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet.

Hva med å utnytte Saltstraumen sitt nærmiljø og sine ekstraordinære naturgitte, historiske og menneskelige ressurser. En ny barnehage kan bygges og få profil som Saltstraumen kystbarnehage. En barnehage som blir lagt til rette for at barna får kjenne på fuglelivet, livet i havet og fjæra. En barnehage som gir ungene sterke røtter og lokal stolthet. Unger som kjenner SIN historie og som verner om stedets verdier. Disse blir gode ambassadører for denne perlen som faktisk er Bodøs største turistattraksjon.

Alt dette henger sammen. Vi vil ha en barnehage med trygge, kjærlige og kompetente ansatte som elsker arbeidsplassen sin. Slik får barna det beste utgangspunktet for en god barnehagedag og vi tror det begynner med lokaler som er bygd opp som en barnehage fra start.