Gå til sidens hovedinnhold

I dag er det totalt kaos i deler av Bodøs Miljøtjeneste

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

7. november kunne en lese enda en artikkel i AN om de «uløselige» problemene i «nye» Miljøtjenesten i Bodø. Kommunaldirektøren har ombestemt seg, det blir ingen ekstern granskning, kommuneadvokaten skal ta granskningen.

Problemene i Miljøtjenesten er åpenbart en vanskelig nøtt å knekke. Hva er egentlig Miljøtjenesten? Hva er det egentlig som skjer i Vollveien 26/Lillevollen? Det er det nok mange av Bodøs avislesere som lurer på.

Ingen i Miljøtjenestens ledelse ser at det finnes noen problemer der, ei heller Bodø kommunes hovedverneombud.

Kontrollutvalget har likefullt mottatt en rekke henvendelser fra ansatte angående faglig uforsvarlighet, og brudd på arbeidsmiljøloven. Fraværet i Vollveien26/Lillevolen ligger per i dag på 21 prosent.

Dette er jo en tankevekker når vi ansatte vet at det i alle år før «nye Miljøtjenesten» omleggingen/sammenslåingsprosessen tok til, ja da lå sykefraværet rundt 1,5 til 2,5 prosent i Vollveien 26.

Disse tallene burde naturligvis være enkelt å framvise. Nå var det imidlertid slik at det forelå dataproblemer. Disse problemene skapte hodebry for verneombud Mariann Myrland.

Kontrollutvalgets leder etterspurte i vår dagens fraværstall, samt tallene før omleggingen av tjenesten.

Mariann Myrland klarte imidlertid ikke få tilsendt disse tallene, dette på tross av at hun gjorde gjentatte forsøk.

Den fantastisk lave fraværsprosenten som en tidligere kunne framvise i Vollveien, var mulig da det i en årrekke har vært en fantastisk samkjørt arbeidstokk som stortrivdes i Vollveien 26.

De ansatte lagde sansehage og bygde Gilhus, Vollveien 26, vi var faktisk så bra, at arbeidsstedet ble spurt om holde et innlegg til miljøterapeuter, og andre som jobbet med lignende problemstillinger som oss.

Men det var før! Så kom den spede omlegging, en ansatt mindre på jobb, (3 istedenfor 4 i Vollveien 26) vi ansatte hadde det tydeligvis for «slapt» på jobb. Som en alt kunne se i rådmannens budsjettforslag 2014-2017:

«Helse- og omsorgsavdelingen (HO) har ikke vært i stand til å identifisere tiltak i henhold til de interne mål som ble fastlagt. Samtidig utrykker sektoren et stort behov for tilføring av nye driftsmidler for å kunne løse lovpålagte oppgaver».

«5.4 Helse- og omsorgsavdelingen har over flere år hatt utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de tildelte økonomiske rammene. Dette har blitt spesielt synlig i de senere år ettersom Samhandlingsreformen har trådt i kraft for fullt. I kommende fireårsperiode vil det bli nødvendig å heve terskelen for tildeling av helse- og omsorgstjenester, både i forhold til hvilke tjenester som gis og hvor hjelpetrengende innbyggerne er før tjenester settes inn».

Dette innebar «sparing». Vi ansatte kan ikke se annet enn at dette spareforsøket har gått helt av skaftet, og blitt en akrobatisk vanskelig, og svært kostnadskrevende øvelse for kommunen.

Det har gitt sykere, og mer utagerende tjenestemottakere, foruroligende høyt fravær blant ansatte, samt skapt dårlig stemning og et totalt kaos som en nå finner flere steder i Miljøtjenesten.

Ny omlegging innebar en total omlegning av «gamle miljøtjenesten» Ny leder ble ansatt. Det skulle skapes en ny, innovativ og mere effektiv tjeneste.

Fra det øyeblikket «tok det skikkelig av», alle avdelingsledere ble «sagt opp». Lederne måtte søke på jobben sin på nytt, de fleste lederne fikk nytt arbeidsted å forholde seg til.

Slik vi ansatte ser det, var tanken at det måtte det nye «koster» inn, som ikke hadde for nære relasjoner til de ansatte og arbeidsstedet. Her var det behov for nytenkning.

I Vollveien 26 gikk det ikke lang tid før sykefraværsgrafen steg, deretter har det tatt helt av, trist å tenke på.

I dag er det totalt kaos i deler av Bodøs Miljøtjeneste.

Som en kunne lese i AN 22. august i forbindelse med hovedverneombudenes forklaring til kontrollutvalget, ga de miljøtjenestens ledelse best i klassen skussmål.

Ledelsen fikk svært godt skussmål. Ingen av hovedverneombudene, hadde noe å utsette.

De fastholder derimot at ledelsen i miljøtjenesten er best i klassen i måten de utfører lederoppgavene sine på.

De nevner her spesielt organisering, kvalitetssikring, medvirkning, deltakelse og avviksbehandling.

En kan jo tenke seg at kontrollutvalget klør seg i hodet når de får en slik beskrivelse forelagt.

Dette med tanke på alle de ulike muntlige tilbakemeldingene, og skriftlig dokumentasjon kontrollutvalget sitter på fra flere ulike ansatte og pårørende.

Dokumentasjon som viser en ikke tar hensyn til forsvarlighet hverken for brukerne eller personalet.

Vi vil tro at arbeidstilsynet også er litt forundret over hovedverneombudenes uttalelse med tanke på alle de som både har «avgitt forklaring» både på jobb, når arbeidstilsynet var på besøk, og på arbeidstilsynets kontor.

I et tidlig møte mellom verneombud Mariann Myrland og arbeidstilsynet, falt kommentaren «denne saken er så omfattende at vi kan ikke ta alt i første tilsynsrapport».

Arbeidstilsynet mente en måtte dele saken som var innmeldt av flere ansatte inn i flere rapporter. «sjelden vi får inn så mye fra en arbeidsplass», ble det sagt.

«Vi får komme tilbake til det Psykososiale aspektet, samt sittende verneombud i Lillevollen med manglende tillit hos ansatte, etter at de fysiske problemene er løst» (samme verneombud i Lillevollen i en årrekke).

Dette var i vår, etter mye fram og tilbake med pålegg fra arbeidstilsynet og trusler om døgnmulkt, er første undersøkelse fortsatt ikke ferdig!

Som en kan se av avisartikkelen i AN 22. august ble kontrollutvalget beroliget av at kommunaldirektør Arne Myrland, som her sa: «vi kan ikke leve med at en situasjon der så alvorlige påstander fremmes uten at vi fanger de opp».

Myrland sier videre «vi tar inn et eksternt kompetansefirma som skal gå igjennom påstander og tjenesteutøvelse, og rapporten skal være offentlig».

«Skal vi ha legitimitet og troverdighet, må dette gjøres av eksterne».

Dette virket betryggende tenkte vi ansatte, endelig!

Tiden går, lokal ledelse i Vollveien 26, og i Lillevollen uttrykker at sammenslåingsprosessen av boligene går sin gang, «vi kan ikke vente på resultatet fra en undersøkelse som kommer om mange måneder».

Samme ledelse oppfordrer også de ansatte til å benytte oppsatte pausebu som arbeidstilsynet har klargjort ikke er lovlig å benytte. Skal man gråte eller le?

Ja, for i Lillevollen Bofelleskap finnes det jo kun 2 stoler, 4-5 kvadratmeter pauserom og 8 ansatte!

Så kommer det brev fra kommunaldirektør Arne Myrland datert 17.10.2019 til alle ansatte i Miljøtjenesten.

Samme brev har også vedlagt melding om vedtak fra ekstraordinært møte i AMU-HO (Arbeidsmiljøutvalget Helse og Omsorgsavdelingen) sak vedrørende henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Miljøtjenesten, datert 11.10.2019.

AMU-HO klarlegger her føringene for undersøkelsen kommunaldirektøren lovet.

Punkt 1:

Henvendelser til Kontrollutvalget angående bekymring fra pårørende. «Kommunaldirektør HO ber Fylkesmannen om å utføre et tilsyn ved Miljøtjenesten. Hvilke deler tilsynet skal omfatte klarlegges i dialog med arbeidsgiver og ansatte representanter i HO. Kommunaldirektør HO skal gjennomføre pårørendeundersøkelse i Miljøtjenesten så snart som praktisk mulig.»

Vi ansatte ble selvfølgelig glade når vi så dette punktet. Alt den 13. 01. 2019 sendte vi ansatte et anonymt varsel til Fylkesmannen.

I frykt for represalier fra ledelsen valgte vi den gang å undertegne varslet med: Ansatte i Bodø kommune.

Dette er nå 11 måneder siden. Det at vi undertegnet varslet anonymt, innebar jo selvfølgelig at vi ikke hørte noe fra fylkesmannen.

Vi opplevde heller ingen snakk om varslet, eller endret politikk fra ledelsen.

Varslet til Fylkesmannen var på 9 sider. Vi beskrev der den ulovlige og uholdbare situasjonen for tjenestemottakerne i Miljøtjenesten, Vollveien26/Lillevollen spesielt.

Vi fortalte litt om Bodø kommunes møtestruktur og verktøy, samt hvordan disse brukes i Miljøtjenesten.

Vi sa også fra til Fylkesmannen om fryktkulturen i Miljøtjenesten.

At vi mente økonomiske hensyn, går foran på bekostning av brukerne, mot det uforsvarlige.

Vi sa fra om referater fra møter som omhandler ting en faktisk ikke var tatt opp på disse møtene, men som det senere henvises til.

Slik vi ansatte ser det, for å gjennomføre endringer som skulle gi økonomisk besparelse. Dette uten at en tar hensyn til forsvarlighet hverken for brukerne eller personalet.

Dette på tross av faglige innvendinger fra høyt kvalifisert personale, med lang fartstid, og førstehånds kjennskap til tjenestemottakerne.

Vi nevnte den manglende ROS-analysen, som vi jo den gang av ledelsen fikk beskjed om ikke var nødvendig.

Vi viste også til rundskriv 1-41/98, 2.5.1 Rammebetingelser (utgitt av sosial og helsedepartementet) der en kan lese: Bolig/hjem

«Hjemmet må representere trygghet og beskyttelse og danne utgangspunkt for å etablere nære relasjoner slik at tilhørighet og identitet skapes».

Organisering av tjenesten/bistandskvalitet

«Tjenesten bør derfor organiseres slik at det er et fast og stabilt personale som yter ulike former for hjelp».

«Tjenestemottakeren må føle trygghet ved at vedkommende kjenner tjenesteyteren. Tillit og fortrolighet til tjenesteyteren har stor betydning for tjenestemottakeren».

Bodø kommune kan ikke selv velge om de vil gi lovpålagte tjenester. Rundskrivet er departementets lovfortolkning til kommunen, denne forklaringen kan ikke kommunen velge å se bort fra.

Punkt 2 i brevet fra AMU-HO, sier (AMU-HO klarlegger her føringene for undersøkelsen):

Henvendelse til Kontrollutvalget angående påstander om brudd på arbeidsmiljøloven fra ansatte.

Vi synes nok måten overskriften i punkt 2 er skrevet på har et vist komisk skjær, med tanke på tilbakemeldingene vi vet at kommunen har fått fra Arbeidstilsynet.

Både angående brakker på hjul som er leid inn på en treårskontrakt. Brakkene var det heller ikke søkt tillatelse til å sette opp hos teknisk etat i kommunen.

Disse brakkene ble «stemplet» som ulovlige å benytte av arbeidstilsynet.

Avslutningsvis i brevet om vedtak fra ekstraordinært møte i AMU-HO kan en lese (granskningen av Miljøtjenesten):

«I tilfelle henvendelsen art og omfang tilsier dette, eller en ikke innehar/kan fremskaffe tilstrekkelig bevis eller hvor oppfølging og undersøkelse av henvendelsen ikke kan bekrefte påstanden, skal saken avsluttes/slettes».

Vi ansatte mener kontrollutvalget bør merke seg hvilke personer som har ledende roller i AMU-HO.

Kommunaldirektøren klargjør i overnevnte brev at det skal utføres en «ekstern» undersøkelse som utføres av kommuneadvokaten.

Som en kunne lese i AN mandag 21. oktober spør ANs journalist: «Er dette en ekstern granskning Arne Myrland?»

«Kommuneadvokaten har en helt uavhengig og selvstendig rolle, sier Arne Myrlandog legger til at han har full tillit til at jobben blir gjort skikkelig»

Med dette som bakteppet kan det nevnes at det i sak nummer 14/60 vedtatt i Bystyret 07. 05. 2014 under punkt 5 om organisatoriske bestemmelser står:

«Kommuneadvokaten tilhører rådmannens ledergruppe, og rapporterer i administrative spørsmål til rådmannen».

At en del ansatte og varslere som alt har forsøk gå tjenestevei i denne saken ikke tør kontakte kommuneadvokaten bør for rådmannen være enkelt å forstå.

I AN tirsdag 7. november kan en lese at rådmannen uttaler at: de som er misfornøyde, burde melde fra til han.

Dette virker for oss underlig med tanke på at rådmannen skriftlig for lenge siden er kontaktet av flere ulike.

Han ble blant annet kontaktet av verneombud Mariann Myrland i mai 2018. Verneombudet klarlegger her en del av de ledelsesproblemene som finnes i Miljøtjenesten.

Vi ansatte håper både rådmannen, Bodøs innbyggere, og politikere ser, er dette en sak som må undersøkes av en ekstern part utenfor kommunen.

Kommunaldirektør Arne Myrland lovet også dette på første møte med Kontrollutvalget.

Om kommunaldirektøren holder ord tror vi ansatte resultatet av undersøkelsen blir ny ledelse i miljøtjenesten.

Vi ansatte kan da i samarbeid med ny ledelse starte jobben med å gi forsvarlige tjenester til våre tjenestemottakere. Samtidig få forsvarlig arbeidsforhold, der faglige meningsutvekslinger kan finne sted uten frykt, for åpne eller skjulte hevnoperasjoner.

Kommentarer til denne saken