Er det noe ved det såkalte «grønne skiftet» som gjør at noe blir mer grønt? Jeg kan ikke se at noe som helst blir mer grønt og at navnet «grønt skifte» rett og slett er en form for desinformasjon eller en regelrett bløff/ kamuflering av hva det «grønne skiftet» egentlig er. Det grønne skiftet er heller faktisk noe som gjør at det blir mindre grønt på Jorden. Jeg vil derfor kalle det grønne skifte for Energiskiftet, et energiskifte som er skadelig for den grønne vegetasjonen og dermed også for naturmangfoldet. Tyskerne er for eksempel mer redelige enn oss nordmenn. De kaller det «grønne skiftet» enkelt og greit for Energiewende.

Selve hovedmålet med Energiskiftet er å redusere mengden av CO2 i atmosfæren. En slik reduksjon vil medføre at planter og trær vil trives dårligere og at arealet med grønne vegetasjon vil bli redusert. Jordkloden vil bli mindre grønn og det vil bl.a. bli produsert mindre mat i verden selv om det blir stadig flere munner å mette. Redusert CO2 i atmosfæren gjør at plantene får dårligere ernæringssituasjon og tåler tørke dårligere. Prosessen med å prøve å redusere CO2-utslippene til atmosfæren har også en skadelig virkning på samfunnsøkonomien og har bl.a. hovedskylden for prisstigningen på strøm, gass og olje som igjen forårsaker prisstigning på andre produkter.

Den fossile energien som angivelig fører til mer CO2 i atmosfæren, må erstattes med annen energiproduksjon. Av en eller annen grunn har man funnet på at energiproduksjonen helst må erstattes av særlig vindkraft og til dels solcellekraft. Produksjonsutstyret til disse blir raskt slitt og må skiftes ut ofte. Dette vil føre til ekstremt mye giftig forurensende avfall. I tillegg vil særlig vindkraft og i en viss grad solcellekraft legge beslag på ekstremt store naturareal og virke negativt på plante- og dyrelivet. Vindkraften sprer helseskadelig infralyd og mikroplast utover de store områdene, slår i hjel fugler, insekter og flaggermus, skaper mistrivsel og helseproblem for dyr og nærboende mennesker og medfører masse veibygging. I tillegg blir en mengde vakre landskapssyn fullstendig ødelagt. Her er det mye som blir skadet og en god del grønn vegetasjon går tapt.

Hvorfor ikke heller produsere energi med atomkraft som bruker opp til 10.000 ganger mindre areal pr produsert kraftenhet enn vindkraft? Nå har man faktisk begynt å masseprodusere mindre reaktormoduler, noe som vil gjøre det enda tryggere å etablere atomkraftverk. Å ta i bruk moderne atomkraft, er ikke noen fallitterklæring slik Høyres Erna Solberg forunderlig nok vil ha oss til å tro. Det vil tvert imot hjelpe oss med å ta bedre vare på naturen. Våre dagers vindkraftutbygginger derimot representerer vel kanskje et av de største overgrep mot naturen som menneskeheten noen gang har holdt på med. Her angis arealene i kvaderatkilometer (km2) og ikke i kvaderatmeter (m2) eller dekar (da).

I tillegg har nyere forskning vist at det er liten grunn til å tro at mer CO2 i atmosfæren vil bidra til at klodens temperatur får noen økning av betydning. Mesteparten av temperaturøkningen skyldes naturlige årsaker. Vår kunnskap om fortiden viser da også at det de siste 10.000 år har vært lengre perioder med høyere temperatur enn kloden har i dag uten at mer CO2 forårsaket det. Derfor bør vi mennesker heller legge større vekt på å tilpasse oss våre omgivelser og legge mindre arbeid i å prøve å regulere klima. Det siste har vi prøvd på i 30 – 40 år uten å lykkes overhodet.