Torsdag skal kommunedelplan for Engenbreen behandles i kommunestyret. Da vil vi få en plan som legger føringer for utviklingen av reiselivet i Meløy i overskuelig fremtid. Planen kan ta utviklingen i en retning som hverken aktørene ved Engenbreen, eller de besøkende ønsker.

Vi er meget godt fornøyd med at kommunen går inn for å beholde Holandsvika som permanent anlegg for skyssbåten, og at man ikke åpner for uttak av grus. Likevel ligger det store begrensninger for utviklingen i denne kommunedelplanen.

Hvorfor mener reiselivsnæringa dette?

Vel, det ligger inne en båndlegging av arealer for en eventuell fremtidig krysning av Holandsfjorden, og det er denne båndleggingen som gjør det utfordrende for aktørene å ta sjansen på å investere i helt nødvendige utviklingstiltak. Spesielt på overnattingskapasitet og transportkapasitet over fjorden.

Planen gir ikke næringsaktørene tilstrekkelig langsiktighet til å gjøre store investeringer, og dermed er det en reel fare for at utviklingen stanser opp i påvente av en eventuell krysning av Holandsfjorden.

I utviklingsprosjektene som pågår, er man opptatt av at utviklingen skal være kunnskapsbasert. Derfor har man gjennomført flere runder med intervjuer og kartlegginger de siste årene, for å få bedre innsikt i hva turistene som besøker Engenbreen mener er det beste ved området. I tillegg har man spurt hvordan de ønsker å finne området om man besøker det noen år inn i fremtiden.

Basert på denne innsikten mener reiselivsnæringa det er feil å båndlegge områdene for veien over Holandsfjorden og gjennom landskapet ved Engenbreen.

Betyr det at næringa ikke kan utvikles hvis det blir bro over fjorden? Nei, selvsagt ikke, men det vil bli et helt annet utviklingsløp, som vil måtte baseres på å forberede områdene på masseturisme.

Dette kunne vi ha skrevet mye om, men vi er egentlig forbauset over at ikke et eneste parti i Meløy har tatt kontakt for å be oss om å komme å redegjøre for hvordan vi ønsker å videreutvikle reiselivet ved Engenbreen.

Avslutter med å referere Hovedstrategi 1 i Reiselivsstrategi for Meløy.

Utvikling av Svartisen.

«Arbeidene med reiselivsstrategien har understreket at Svartisen er avgjørende for å sette Meløy på det nasjonale reiselivskartet. Denne attraksjonen skaper i dag store økonomiske ringvirkninger for reiselivsbedrifter i kommunen og regionen.

Det er viktig å gjennomføre utviklingstiltak for å styrke Svartisen som attraksjon, ressurs for reiselivet og friluftsområde – både for besøkende, befolkning og næringsliv i regionen. Dette er en prosess som må drives fram av Meløy kommune og næringsutviklingsapparatet i samarbeid med næringsliv og eksterne aktører.»

Nettverk Svartisen

Svartisen AS, Engenbreenskyss AS, Engen Brygge, Meløy Bedrifts Service, Svartisen Moose, Vitar Fykantrappa, Myrvoll Kulturgård, Furøy Camping, Kvitbrygga Fiskecamp, Engen Gård, Meløy Adventure, Arctic Wanderlust

Kontaktperson: Rolf B. Nilsen