Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er det så viktig å fortrenge landbruket fra Kvalnesmarka?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2015 kom saken om en storstilt hytteplan i Kvalnesmarka første gang opp til politisk behandling. Saka ble den gang avvist med et knapt flertall i bystyret.  Vedtaket gikk også ut på at det skulle utarbeides en beitebruksplan som kunne vise hvor vi har betydningsfulle beiter i kommunen. Beitebruksplanen ble vedtatt i juni 2018. Her står det i pkt 3.3.7 Skjerstad. ”I dette beitet går sau og rein. Beitet er begrenset og i knappeste laget for dyrene som beiter der....» «Hvis det bygges flere hytter vil det snart bli konflikt mellom beitebruk, bebyggelse og trafikk av folk og hunder i dette området.»

Beitebruksplanen viser altså at Kvalnesmarka har det antall dyr som tåles i beitesammenheng. Dvs. at når det bygges hytter, reduseres beitegrunnlaget og beitedyr må bort.

Reindrift

Også rein beiter der på vinter/vår og vår. Saltfjellet reinbeitedistrikt har dette som ett av svært få sjønære beitearealer. I Bodø kommune er det vel det eneste, siden Marvoldområdet etter hvert er vedtatt nedbygd av hytter. Når nå rein fordrives fra beiteområdene sine i Kvalnesmarka vil den flytte seg over til Gillesvåg, bli gående på innmarka og der komme i konflikt med bønder.

Bodø kommune ønsker å framstå som en kommune med god ivaretakelse av reindrifta. I arealplanen som ble vedtatt i juni 2018 står det følgende (jeg har tillatt meg å understreke):

«Bodø kommune har med sin kystnære beliggenhet i første rekke stor verdi som vinterbeiteområder for reindriften.». Videre står det: «Vinterbeiter er minimumsbeiter/ knapphetsfaktor i reindriften og her ligger dermed lista for distriktenes produksjonspotensial. Både Saltfjellet og Duokta reinbeitedistrikter ligger på et reintall opp mot fastsatt grense, og arealbeslag i vinterbeiteområdene vil dermed virke direkte inn på produksjonen.» Og så til slutt: «De største utfordringene for reindriftsnæringa i Bodø er i all hovedsak knyttet til konflikter mellom reindriftsinteresser og nye og eksisterende områder for fritidsbebyggelse, kraftproduksjon, landbruk og skogbruk, mineralutvinning, motorferdsel i utmark, påkjørsel på vei- og bane, samt tap av rein til fredet rovvilt.»

På tross av at man anerkjenner at reindrifta har «de største utfordringene knyttet til konflikter mellom reindriftsinteresser og nye og eksisterende områder for fritidsbebyggelse», så tar man altså ved første anledning og anbefaler en plan for 50 hytter i det snart eneste sjønære vinter/vårbeiteområdet i Bodø for Saltfjellet reinbeitedistrikt. Bodø kommune anerkjenner at «vinterbeiter er minimumsbeiter/knapphetsfaktor i reindrifta», men anbefaler altså at denne knapphetsfaktoren skal ytterligere reduseres/fjernes.

Dette er komplett uforståelig for meg!

Tinglysing

Og som om dette ikke var nok. I 2016 ble det avsagt en dom i jordskifteretten som konkluderer med at der er en tinglyst felles beiterett for husdyr i området: «Fjernes beiteretten har man tatt fra eiendommene en mulighet for all fremtid, og redusert grunnlaget for drift. I dag er det nedgangstider i landbruket, men tidene vil garantert forandre seg. Norge kan ikke basere seg på at vi får importere kraftfôr i tida framover.” I domsavsigelsen står følgende: . «…- Det vil si at det er tinglyst rett til beite i hele hyttefeltet. Som nevnt ovenfor er jordskiftrettens slutning at det er tinglyst rett til beite i opptil 1 mnd hver vår.»

Utbygger av hyttefeltet eier flere gårder på Kvalnes, men der er også en grunneier som ikke er med i hytteutbygginga, og den tinglyste beiteretten gjelder også for han. Men han blir ikke hørt på, og må nå godta at det blir bygd hytter der, som medfører at han taper sin tinglyste beiterett. Er dette klokt? Etter min mening nei, og heller ikke tillitvekkende.

Jeg fatter ikke hvordan kommunen kan se bort fra en slik tinglyst rettighet, og overkjøre denne. Og faktisk frata en uskyldig tredjeperson denne rettigheten. Dette er skikkelig ille!

Min forundring blir bare større og større: Med bakgrunn i så mange åpenbare forhold som taler i mot at det skal bygges hytter i Kvalnesmarka er det uforståelig at rådmannen likevel anbefaler denne utbygginga. Hva er begrunnelsen?

At det ligger i arealplanen er ikke god nok begrunnelse. Et område som er satt til fritidsbebyggelse MÅ ikke nedbygges, og det er full anledning til å gå mot.

Forutsigbarhet? Gjelder det kun for utbygger og ikke de som driver sin næring her?

Det ser ut til at flertallet i bystyret kommer til å gå inn for dette. Jeg lurer på hvorfor utbyggingsplanen er så viktig at Arbeiderpartiet danner allianse med Høyresida for å tvinge dette gjennom? På tross av følgende formulering i partiets eget program for kommende fireårsperiode; «Bodø Arbeiderparti vil aktivt støtte opp om landbruket og legge til rette for at denne næringen kan utvikle seg.» Hvor vil Arbeiderpartiet «støtte opp om landbruket» om ikke der landbruk blir drevet, nemlig på landsbygda?

For Senterpartiet er levende bygder, aktivt landbruk, matproduksjon basert på reine råvarer, så nært forbruker som mulig, så viktig at det kjennes som om sjela i vår ideologi som blir tråkket på. Derfor stemmer Senterpartiet mot denne galskapen!

Kommentarer til denne saken