Fellesferien står for døra og mange er eller skal på reise. For en del av oss er det mer enn svak kronekurs og inflasjon som utgjør hindre for å kunne reise på ferie. Mange personer med ulike funksjonsnedsettelser må forsere flere hindre enn andre for å kunne ta del i et aktivt reiseliv. Til tross for at Norge har et juridisk vern mot diskriminering gjennom Likestillings- og diskrimineringsloven, kunne vi så sent som i mai 2023 lese om at Norske Tog har kjøpt inn nye fjerntog med trappetrinn, og som dermed ikke er universelt utformet. Mange interesseorganisasjoner har reagert kraftig på dette og saken illustrer at vi har en lang vei å gå.

I forskningsprosjektet ACCESSTOUR ser vi nærmere på hvordan et reiseliv som er tilgjengelig for flere kan bidra til både inkludering, likestilling og verdiskaping. Prosjektet ser særlig på naturbaserte reisemål fordi vi vet at disse er mindre tilgjengelige enn større byer og fordi vi alle, uansett funksjonsnivå, ønsker meningsfulle opplevelser når vi er på reise.

Vi har spurt 330 personer med funksjonsnedsettelser om deres erfaringer med å reise i Norge, og vil her dele noen funn og råd. Det aller viktigste reiselivet kan gjøre er å bli bedre på informasjon om tilgjengelighet. Dette er mangelvare hos svært mange, både hos Visit Norway, de fleste destinasjonsselskap og hos enkeltaktører, med noen hederlige unntak. Den viktigste informasjonen er den som forteller om man faktisk kommer seg inn og frem – om parkering, atkomst og uteområder, trapper, heis, dørbredder, terskler og toalettfasiliteter. Dette er informasjon som i mange tilfeller skulle være enkel å finne frem og å gi. Flere savner også informasjon om tilgjengelig kollektivtransport. Også informasjon om tilgjengelige utendørsaktiviteter, tilgjengelighet på festivaler, konserter og kulturarrangementer, hvorvidt opplevelser er tilpasset for personer med nedsatt hørsel og syn, og mulighetene for å ha med ledsager savnes ofte. Informasjonen er viktig å ha tilgjengelig både på reiselivets ulike nettsider og på bookingsystemer. Faktisk oppgis reisemålets offisielle nettsider som viktigste kilde til informasjon, etter familie og venner. Denne kunnskapen sier oss at det er enkelt å nå en betydelig målgruppe bedre, med få grep.

Kun 15 prosent av de spurte har kjøpt naturbaserte opplevelser siste to år, og over 40 prosent har opplevd å ikke kunne delta på aktiviteter grunnet manglende tilgjengelighet. Dette handler for eksempel om feilinformasjon, som at fysiske barrierer ikke er kommunisert, eller manglende tilrettelegging for hørsels- eller synshemmede. Mange trekker også frem manglende tilgang til hav og vann for å kunne bade, padle, ro eller fiske.

Det store flertallet fremhever reisemål i utlandet når de skal trekke frem eksempler på god tilrettelegging, selv om flere også nevner reisemål i Norge, deriblant Beitostølen og byene Oslo, Bergen og Kristiansand. Et tips til både reiselivsnæringa og offentlige aktører er å se til Spania, særlig Barcelona og Tenerife, og USA, da disse trekkes frem av særlige mange.

Gjennom ACCESSTOUR har vi fått delta på to av Sunnaasstiftelsen sine camper for personer med ervervede ryggmargskader og hjerneskader. Vi har sett hvordan reiselivsaktører i Lofoten, Kautokeino og Alta har gjort landsdelens spektakulære naturopplevelser tilgjengelig ved hjelp av relativt enkle grep og god læringsvilje. Vi har sett reiselivsaktører selv bli rørt til tårer over camp-deltakernes begeistring. Og vi er trygge på at disse erfaringene både har endret aktørene, og på at de vil gjøre mer i fremtiden for å være tilgjengelig for flere.

Et inkluderende reiseliv er et reiseliv som er tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser i all sin variasjon. Et mer tilgjengelig reiseliv kommer alle til gode, og bidrar til å oppfylle målene om økt inkludering og likestilling og mindre diskriminering, men også til å utvide markedsgrunnlaget for reiselivsaktører. I dag er 1 av 4 nordmenn over 60 år. I 2050 har andelen økt til over 30 prosent. Behovet for tilrettelegging og økt tilgjengelighet vil med andre ord øke i tiden fremover.

Og det trenger ikke være så vanskelig. Selv om en virksomhet eller opplevelse ikke er universelt utformet er det mange mindre grep som kan øke tilgjengeligheten for mange. Våre råd er å kartlegge egen virksomhet, spørre de som vet best hvor skoen trykker, gjøre nødvendige grep, kommunisere presis og tilstrekkelig informasjon og bruke bilder for å illustrere at et mangfold av gjester er velkomne.

Prosjektet ACCESSTOUR er finansiert av Norges forskningsråd og pågår frem til 2025. Nordlandsforskning leder prosjektet sammen med forskere fra Universitetet Sørøst-Norge og Beitostølen helsesportsenter, og FFO. ACCESSTOUR har også partnere fra reiseliv og offentlig sektor i Lofoten, Vesterålen, Beitostølen og Telemark. Les mer om prosjektet og partnere på https://www.nordlandsforskning.no/nb/accesstour