Innovasjon Norges rolle i utviklinga av Nord-Norge er viktig. Derfor takker jeg Monica Ahyee for å engasjere seg på bakgrunn av innlegget «Nord-Norge vil tjene stort på politisk kursskifte».

Da jeg skrev at Nordlands andel av midlene til Innovasjon Norge var 3 prosent og de fire store byregionenes andel var 49 prosent i 2019, er dette tall hentet fra en sak som var publisert i NRK Nordland i 2019.

Mange av de innovative bedriftene som finnes i Nordland ble startet opp ved hjelp av Distriktenes utbyggingsfond (DUF) som hadde ansvar for kapitaltilgang for regional utvikling, ved å fremme næringsvirksomhet i distriktene gjennom rådgivning, lån og investeringstilskudd. Denne motoren fantes fra 1961 til 1992. Så fikk vi Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som fra og med 2004 ble en del av Innovasjon Norge. Forløperen til DUF var Utbyggingsfondet for Nord-Norge. På veien, når motoren ga mer fart, forsvant den særlige distriktssatsinga.

Satsingene på distriktene gjennomgikk en forvandling. Det ble til en satsing på de fire største byregionene. Det er ikke bra for folk og bedrifter i Nord-Norge. Ahyee bemerker ikke i innlegget sitt at nesten 50 % av Innovasjon Norges midler gikk til de største byregionene i 2019. At det nå i Nordområdemeldinga legges opp til et nytt kapitalfond er selvfølgelig noe. Dette fondet skal bestå av både statlig og privat kapital. Staten ser ut til å stadig trekke seg lenger ut av de viktige nordområdene.

Reiselivsbedrifter er viktige aktører mange steder, også i distriktene. Stortinget har klart å bedre krisepakkene fra regjeringen, men nå er situasjonen svært kritisk for mange av reiselivsbedriftene i nord. Senterpartiet klarte ikke å få effektuert et forslag om en nasjonal ventilordning for å rette opp skjevheter i kompensasjonsordningene og fange opp bedrifter som faller utenom den brede kompensasjonsordningen, eksempelvis oppstartsbedrifter og bedrifter som nettopp har utvidet. Så har vi ikke fått på plass reduksjon av serveringsmomsen fra 25 % til 15 %, eller redusere arbeidsgiverperioden ved permitteringer.

Men undertegnede og flere andre fra Senterpartiet har nå fremmet et viktig forslag i Stortinget for å styrke norsk reiseliv i etterkant av koronapandemien og sikre norsk eierskap til reiselivsbedrifter i Norge. Reiselivet er viktig for bosetting og verdiskaping i hele landet. Norsk reiseliv består av et stort antall aktører – mange små og mellomstore og noen få store. Eierskapet til reiselivet er i stor grad lokalt og nasjonalt. Reiselivsnæringen bidrar til både arbeidsplasser og lokal verdiskaping i svært mange lokalsamfunn i Norge.

I dette forslaget vil vi at Innovasjon Norge styrker markedsføringen av Norge som destinasjon. Jeg håper vi får flertall for forslaget, og at Innovasjon Norge husker at en av deres historisk sterke røtter er å drive distriktspolitikk