Jeg har sett noen påstander om at Rødt Bodø øker skattene for å finansiere budsjettforslaget vårt. Det stemmer ikke. Om noe så reduserer vi skattene til vanlige folk ved å øke bunnfradraget i eiendomsskatten på boliger opp til en million i økonomiplanperioden.

Det vi derimot gjør, er at vi øker anslaget på hvor store skatteinntekter kommunen skal få inn. Dette er ikke tilfeldige tall, men noe vi gjør vi basert på reelle tall på hvor stor økning kommunen har hatt i skatteinntekter hvert år siden 2008.

Forventet økning i skatteinngang fra 2021 til 2022 er 6,81 prosent. Snittet siden 2008 er seks prosent, medianen er 6,68 prosent, tiårssnittet er 6,23 prosent og snittet siste fire år er 6,83 prosent. Det laveste i noe normalår i perioden har vært 5,41 prosent økning. Rødt bruker tiårssnittet til å beregne inntekter for kommende budsjettår. Dette er pålitelig, det er forutsigbart og det er enkelt å beregne med relativt lav feilmargin.

I kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan så beregner de likevel at kommunen skal få en nedgang i skatteinntektene på 4,4 prosent. Det er hele 88 millioner mindre enn anslaget er for i år, og ville vært den dårligste utviklingen av skatteinntektene i Bodø kommunes moderne historie. Selv i koronaåret 2020 hadde vi kun en nedgang på 0,81 prosent. For at dette skal bli en realitet så forutsetter det en fullstendig økonomisk kollaps i Bodø.

Kommunedirektøren mangler en troverdig forklaring på dette grepet. Det er ingen strukturelle endringer fra regjering eller storting. Det er ikke forventet nedgang i økonomisk aktivitet. Det er ikke forventet befolkningsnedgang. I det hele tatt er dette helt uforståelig. Utenom at kommunedirektøren pleier å gjøre det på denne måten.

I årets budsjett beregnet han at kommunen skulle få inn 1,78 milliarder i skatteinntekter. I anslagene til samme kommunedirektør i oktober ligger det an til at Bodø kommune skal få inn hele 187 millioner kroner mer. Det medfører et redusert anslag på rammetilskuddet, men totalt mer enn 118 millioner kroner mer i inntekter.

Forskjellen mellom kommunedirektørens forslag og hva vi faktisk fikk i inntekter fra skatt og rammetilskudd i 2021 er hele 153 millioner kroner. Snittet i differanse mellom kommunedirektørens anslåtte inntekter og kommunens faktiske inntekter de siste ti årene er 55 millioner kroner. Alle tallene er fra årsregnskap.

Når vi bruker reelle anslag på skatteinntektene for skatteåret 2023 så ser økningen dramatisk ut, men det er ikke fordi vi budsjetterer uforsvarlig – det er fordi administrasjonen underbudsjetterer inntektene og framstiller et kunstig behov for å kutte i velferdstjenester.

Kommuneøkonomien er anstrengt, men den er ikke dårlig. I fjor gikk Bodø kommune med 130,4 millioner i overskudd. I år ligger vi an til omtrent det samme. Likevel gjør kommunedirektøren, andre politikere og media alt de kan for å framstille det som om Bodø kommune er i full økonomisk krise og må kutte, kutte og kutte. Dette er ikke basert på realiteter, men på ideologiske og politiske overbevisninger om kutt i velferdsstaten helt fra finansdepartementet, via regjering og stortingsflertall, kommunenes sentralforbund (KS), embetsverket i kommunen og til politikerne og media lokalt. Den nyliberale ideologien er så sterk og hegemonisk at man tar den som en selvfølge, og all protest mot den blir forsøkt latterliggjort.

Likevel skjønner Rødt at man ikke bør budsjettere med unødvendig stor risiko. Derfor bruker vi konkrete forslag til kutt og inntektsøkninger uten sosial slagside på til sammen 85 millioner kroner i 2023, til å finansiere hoveddelen av budsjettendringene våre. Øvrig inntekt budsjetterer vi som overskudd som settes av på disposisjonsfond på omtrent samme størrelse som den økte skatteinngangen i 2023. Da har man alle muligheter til å justere de neste årene uansett resultatet i 2023 og belyser at heller ikke på lang sikt er det noe grunn til å gi dårligere velferdstilbud, gitt at man prioriterer riktig.

Vi skjønner at de fleste ikke går gjennom tallene like nøye som oss. Da er det lett for både journalister og andre politikere å latterliggjøre noe bare ved å gjøre enkle antagelser, og ignorere realitetene som krever mer arbeid å sette seg inn i. Om man vil ha mer innsikt i bakgrunnstallene så publiserer vi alt på hjemmesiden vår og som vedlegg til budsjettforslaget, og alt er hentet fra regnskap og budsjetter framlagt av kommunedirektøren og vedtatt i bystyret.

Rødt har et faktisk sosialt budsjett, uten usosiale kutt og for vanlige folk og dem som trenger kommunens tjenester mest. Budsjettet har solid inndekning og vi budsjetterer reelt og ansvarlig. Om du vil ha et seriøst, ansvarlig, reelt og sosialt budsjett for Bodø kommune, så er Rødt alternativet for deg.