Ja, Rune Valaker, det er akkurat det jeg også etterlyser. Selv om vi kan ha forskjellig oppfatning av årsakene til temperaturøkningen på jorden, må vi kunne enes om at de mange tiltak som iverksettes, bør være gjenstand for en grundig kvalitetssikring, både for å sikre at tiltakene tjener de formål de er tiltenkt, og også at tiltakene i seg selv gjennomføres på en økonomisk, teknisk og miljømessig forsvarlig måte. Et skrekkens eksempel i så måte er den omfattende vindkraftutbyggingen som nå pågår for fullt flere steder, og som også planlegges i stor stil. Hva koster dette samfunnet, hvem er det som finansierer og betaler regningen, hvem nyter godt av den strømmen som blir produsert, og hvem tilfaller i så fall utbyttet? For ikke å snakke om de miljømessige konsekvensene både på omkringliggende natur, fugle- og dyreliv. Det inntrykk mange av oss sitter igjen med, er at arbeidet settes i gang uten at det i sin helhet er forelagt de lokale myndigheter, og slett ikke den lokale befolkning, som nærmest føler seg voldtatt av disse voldsomme utbyggingsarbeidene. På et hvilket som helst annet område ville så store naturinngrep blitt kontant avvist av de lokale myndigheter, som i tilfelle vindkraftutbygging er blitt satt sjakk matt av NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, underlagt OED, Olje- og energidepartementet, som tydeligvis har kontraktforpliktet Norge til å tillate vindkraftutbygging flere steder i landet uten bred tilslutning fra lokale myndigheter og befolkning. Dette samles det nå inn penger til for å få rettslig prøvet.

Ikke bare at kvalitetssikringen mangler før staten Norge har forpliktet seg. Jeg kjenner ikke til at selve utbyggingen av prosjektene som sådanne har vært gjenstand for det som normalt skulle være standard ved enhver industriutbygging, nemlig at de ferdige anleggene produserer i det omfang som var tiltenkt, at miljøkonsekvensene er nøye kartlagt og akseptable, og at anleggene kan demonteres og naturen tilbakeføres til sin opprinnelige form.

Der vi tydeligvis er av diamentralt forskjellig oppfatning, er når det gjelder «diagnosen», altså om jorden er så «syk» som det du og dine likesinnede vil ha det til. La gå at FN’s Klimapanel har en veletablert teori, men for mange av oss er ikke det tilstrekkelig for å sette i gang så kjempemessige tiltak det her er tale om til omkostninger til flere tusen milliarder world wide. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, foreligger det ingen vitenskapelig holdbare eksperimenter som konkluderer med at CO2 er hovedårsaken til temperaturøkningen de seneste 6-7 decennier. Derimot har professor Henrik Svensmark ved Danmarks Tekniske Universitet i København foretatt en serie eksperimenter over flere år, som viser at en aktiv sol endrer ikke bare strålingsintensiteten men forskyver frekvensmønsteret mot høyere UV-andel, og et mye sterkere magnetfelt som skjermer jorden i større grad mot kosmisk stråling. Dette reduserer nivået av lave skyer som igjen øker solinnstrålingen. Han holdt så sent som i fjor høst et foredrag om dette i Polyteknisk Forening i Oslo. Hans konklusjon er at disse sammenhengene har større effekt på temperaturen, enn økningen i de menneskeskapte klimagassene. Når pasienten, jorden, således ikke er så syk som IPCC hevder, synes den anviste «terapien» å være sterkt overdrevet. Igjen: kvalitetssikringen, hvis noen, er helt utilstrekkelig, og jeg spør med deg: «Hvor ble det av kvalitetssikringen?»

I motsetning til deg er jeg primært opptatt av selve saken, mer enn dine eller mine mangelfulle kunnskaper.