Ifølge demenskartet.no har vi 870 mennesker med demensdiagnose i Bodø kommune. Med antall pårørende vil omkring 3000 mennesker være rammet av den tragedien det er å få en demensdiagnose. Den vedtatte strategien i Bodø Kommune har vært at den med en demensdiagnose skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. En verdi som Bodø Demensforening gir full tilslutning til. For å få dette til, er det noen premisser som gjelder og som vi må stille spørsmål ved blir oppfylt, når det samtidig foreslås en reduksjon av helse- og sosialbudsjettet på – 52,7 mill neste år og -80 mill frem mot 2024.

Bodø Demensforening er bekymret for at konsekvensen blir at kommunen fjerner viktige tilbud og ansatte slik at de ikke har kapasitet til å samarbeide med de utallige frivillige som stiller opp og leverer tjenester til målgruppen. Tilbudet til målgruppen blir rasert og belastningen blir enda større på de pårørende som selv kan bli syke og blir en byrde for kommunens budsjett.

Hukommelsesteamet/Rehabiliteringsavdelingen

Demensdiagnosen rammer brutalt. Det er en sykdom mange frykter. Det er en sykdom og en livssituasjon som mange har et forhold til og har forestillinger om. Man kan tenke at man er ferdig med livet, at man ikke lenger kan ta egne valg, ikke kan jobbe, ikke kan bidra, ikke kan klare seg alene.

Bodø kommune har bygget et troverdig og fungerende tilbud til brukere som erverver en demensdiagnose. Et Hukommelsesteam som er kommunens faginstans på kognitive lidelser er over de siste år bygget opp, men har allerede i inneværende år blitt redusert med et par stillinger. Hukommelsesteamet har vært opptatt av å raskt fange opp personer som har fått en demensdiagnose. Det tilbys raskt et mestringskurs med sikte på å gi innsikt og forståelse for den nye hverdagen for den som er blitt rammet. Det tilbys også oppfølging i samarbeid med bla Bodø Demensforening avhengig av ønsker og behov.

Pårørendeskolen

Hukommelsesteamet arrangerer Pårørendeskole sammen med Bodø Demensforening, Dette tilbudet går vår og høst og er et kurstilbud for pårørende, vanligvis ektefelle og barn til den som blir rammet. Skolen består av seks kurskvelder med tilbud om samtalegrupper under kurskveldene og i etterkant av kurset. Medlemmer av Bodø Demensforening med erfaring som pårørende, stiller da opp i samtalegruppene. Finansiering til pårørendeskolen gis av Nasjonalforeningen for folkehelsen som er moderorganisasjonen til Bodø Demensforening. Fagpersonene fra Hukommelsesteamet får sin lønn av Bodø Kommune.

Aktivitetsvenn

I mars, rett før Norge stengte ned, inviterte Hukommelsesteamet Bodø Demensforening og Frivillighetssentralen til møte om Aktivitetsvenntilbudet. Aktivitetsvenn, er et tilbud hvor flere instanser er involvert. Nasjonalforeningen for Folkehelsen lærer opp lokale instruktører. Instruktørene samler interesserte, frivillige aktivitetsvenner som får opplæring i rollen som aktivitetsvenn. Instruktøren kopler en frivillige aktivitetsvenner med en person med demensdiagnose, hvor tanken er en god match når det gjelder felles interesser. Det kan være kafebesøk, turgåing, trening innendørs, kulturarrangement etc. Da tilbudet var bygget opp med instruktøren i 50% stilling som koordinator og faglig veileder til aktivitetsvennene, kunne kommunen meddele at den eksterne prosjektfinansieringen var brukt opp og en kunne ikke videreføre over eget driftsbudsjett. Hele 13 frivillige aktivitetsvenner var kurset og kan være venn med 1-2 brukere samtidig. Hele 26 brukere kan få et faglig godt aktivitetstilbud med en 50% koordinatorstilling. Rimeligere kan det ikke gjøres med å skape gode, trygge opplevelser og aktivitet. Pårørende jublet over avlastningen som de fikk.

Møteplassen

I samarbeid med Demensforeningen i Bodø, med oppstart finansiert av DAM stiftelsen har Hukommelsesteamet fått på plass Møteplassen for personer med demensdiagnose. Tilbudet gis som en oppfølging av dem som ønsker en sosial møteplass etter avsluttet Mestringskurs. Tilbudet gis foreløpig annenhver uke. På timeplanen står lettere servering, dialog rundt bordet, en liten trimøkt, sang, juleverksted, påskeverksted, «ekspedisjoner» som grilling i fjæra, museumsbesøk osv. Dette har blitt så populært at vi har åpnet opp for pårørende også. Hukommelsesteamet har to fagansatte som veksler på å delta. Vi er spent på om de vil ha kapasitet til å fortsette. Bodø Demensforening har minimum to frivillige med på hvert møte.

Turløypa

Et nytt tilbud fra Bodø Demensforening testes ut nå, et turtilbud for personer med demens, eventuelt med personlig ledsager. Løypene som foreløpig er valgt ut, er tilrettelagt for rullator, eventuelt rullestol. Tilbudet er i utgangspunktet tenkt gjennomført de uker Møteplassen ikke gjennomføres og har samme målgruppe. Mulige samarbeidspartnere skal nå identifiseres. Det er Hukommelsesteamet som har oversikt over aktuelle brukere, så de må ha kapasitet til å kople demensforeningen til dem.

Hjemmetjeneste

Bodø Kommune har en god hjemmetjeneste. Den er helt avgjørende for om en person med demensdiagnose kan bo i sitt eget hjem. Hjemmetjenesten kan ofte være eneste sosiale kontakt en hjemmeboende har med omverdenen. Derfor er det viktig at de utover praktiske tjenester har innsikt i hvordan kommunisere med personer med demensdiagnose. De faglige ressurser bør derfor ikke bygges ned, som det nå foreslås ved å høyne terskelen for tilsagn.

Dagtilbud

Spesielt for personer som får en demensdiagnose i ung alder, er det viktig å opprettholde et daglig mønster ved å stå tidlig opp, dra fra hjemmet og komme tilbake om ettermiddagen som om en har vært på jobb. Dette bidrar til likeverdighet i hjemmet og at kjent mønster opprettholdes. Normalsituasjon så lenge som mulig, kan opprettholde livskvalitet og meningsfullt liv. Det er få dagplasser tilgjengelig i Bodø, men tilbudet ved Tverlandet Bo- og Servicesenter er veldig godt og må skjermes, aller helst utvides.

Støttekontakt

Et helt uvurderlig tilbud for personer med demensdiagnose og deres pårørende er støttekontakt. Aktivitet og fysisk fostring som starter og slutter ved inngangsdøren hjemme, gir nødvendig trygghet for brukeren og dens pårørende. Pårørende får et pusterom for egen ivaretakelse som sosial kontakt, handling av mat eller en trimtur for seg selv. Dette er viktig. Forskning viser at pårørende til personer med demensdiagnose selv er veldig sårbar for å bli utbrent eller syk på andre måter. Mener at hele 65 % av den nærmeste pårørende anslås å bli syke selv av belastningen. Dette understreker hvor viktig det er å ha tjenester som kan avlaste de pårørende.

Helse – og sosialbudsjettet for 2021 gjør Bodø Demensforening bekymret. Selvsagt skal en effektivisere, omorganisere og tilby nye tjenester etter hvert som utviklingen tillater det i form av digitalisering, velfersteknologi og nye metoder utvikles. Men, tjenestene er mangfoldige, krever samarbeid og samordning og griper inn i hverandre. En er helt avhengig av mange varme hender, med et godt hjerte og et klokt hode. Tar man ut en enkelt bit, kan flere tjenester raseres.

Bodø Demensforening stiller spørsmål ved er om en ser helheten og konsekvensene av de nedtrekk en foreslår? Hvorfor tas rimelige, men effektive tiltak bort som gir en utilsiktet og negativ konsekvens for denne sårbare målgruppen som ikke selv er i stand til å si fra.

Det handler om vanlige folk som deg og meg, med spennende livshistorier, med familie og nettverk, med ulike interesser og ressurser og med mye å gi. De selv og deres nære har mange gode år foran seg om de får kvalifisert og god hjelp.