Utviklinga i havbruksnæringa går i retning stadig strengere krav fra både marked og myndigheter, med hensyn til klima, miljø og bærekraft. Det tar næringa selv innover seg. Høyre melder seg derimot ut og later som om miljø er et tema som bare venstresiden i politikken skal ta seg av. Det er altfor passivt. Senterpartiet står derfor klar til å overta styringen 13. september.

I et leserinnlegg for litt siden melder lederen for Hamarøy Høyre og 1.-kandidaten til Stortinget for Nordland Høyre at de har tillit til at faginstanser og sektormyndigheter gjør helhetlige vurderinger før det eventuelt gis tillatelse til etablering av havfarmen i Hamarøy. Det gjenstår å se om de vil lytte til disse.

Den faglige vurderinga i Fiskeridirektoratet ga avslag på utviklingstillatelser til mer enn én havfarm, fordi man vurderte at havfarm 2 og 3 ikke representerte tilstrekkelig innovasjon. Da kom politikken, det er jo slik demokratiet fungerer. Basert på faglige vurderinger skal vi gjøre politiske valg og prioriteringer. Forskjellen på Høyre og Senterpartiet ser ut til å være at mens Høyre lar seg blende av utsiktene til kortsiktig gevinst, er Senterpartiets grunntanke å forvalte ressursene slik at de kan overlates i minst like god stand, eller bedre, til neste generasjon. Det gir grunnlag for varig næringsutnyttelse og arbeidsplasser.

Det aktuelle havområdet der havfarmen ønskes plassert, er omkring 75 kvadratkilometer som i Hamarøy kommunes arealplan er definert som flerbruksområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og natur. Det kan som kjent ikke søkes om lokalitet for havbruk uten at det er satt av areal til akvakultur i planverket. En oppgave som kommunen selv har ansvar for. På Høyres vakt, under ledelse av daværende ordfører Jan-Folke Sandnes, ble både styringa med arealplanlegginga, og tilhørende konsekvensutredninger, overlatt til tiltakshaveren. Hvilke tanker har Høyre om kommunenes ansvar for å planlegge arealer på en slik måte at alle interesser avveies?

I tusener av år har vi livnært oss av ressursene som finnes i Vestfjorden. Dette er et viktig overvintringsområde for raudåta, som blir mat til fiskeyngelen. Det verdifulle Lofotfisket er avhengig av dette. Vi må finne løsninger der det både er plass til havbruksnæringa, og fornybare ressurser ivaretas for dem som kommer etter oss.

Havbruksnæringa skaper store verdier langs hele kysten. Det er naturlig at kommunene som avgir areal og legger til rette infrastruktur, også får en større andel av verdiskapningen. Slik kan vi sørge for at havbruksnæringa blir enda mer lønnsom for dem som bor langs kysten. Høyre har i regjering sørget for å ta fra kommunene en betydelig andel av inntektene fra vekst i næringa. Senterpartiet vil gi dette tilbake. Midlene fra Havbruksfondet skal fordeles med 70 % til kommunene, 20 % til fylket og 10 % til staten. Senterpartiet vil også at produksjonsavgiften fordeles etter samme fordelingsnøkkel.

Havbruksnæringa er en betydelig aktør i Nord-Salten. I Steigen gir den direkte jobb til 296 personer, mens den i Hamarøy sysselsetter 92 personer. Gjennomsnittlig produksjon de siste tre år regnet i tonn rund fisk, er hhv. 21 500 for Steigen og 19 400 i Hamarøy. En ganske lik mengde produsert, likevel har Hamarøy bare tredjeparten så mange direkte sysselsatte. Det er verdt å merke seg at Steigen har vært styrt av Senterpartiet i en rekke år. Har Høyre med flere som har styrt i daværende Hamarøy og Tysfjord hatt for lave ambisjoner og krav?

Næringa sjøl melder at det er potensial til å øke produksjonen i Hamarøy, uten havfarmen, til 29 500 tonn. Dette bør vi legge til rette for, men uten å stå med «hua i hånda». Senterpartiet er positiv til vekst i næringa, samtidig som vi ser at det er nødvendig å erkjenne at det bør skje i mer bærekraftige rammer. I inneværende stortingsperiode har Senterpartiet etterlyst en målrettet satsing på dette, og flere partier i Nordland har foreslått tildeling av tillatelser med strenge miljøkrav. At Høyres egen fiskeriminister omsider har foreslått en ordning i denne retning, skal han ha ros for. Hvorfor snakker ikke hans partifeller om dette?

Av Britt Kristoffersen, ordfører Hábmer/Hamarøy, stortingskandidat Nordland Senterparti og Sindre Stordal, politisk nestleder Nordland Senterparti