Nylig hadde kommunestyret i Saltdal siste møte før ferien. Flere viktige saker var på dagsorden, bl.a. sak om Tilstandsrapport på kommunale bygg, og sak om nye Omsorgsboliger på Vensmoen.

I tilstandsrapporten var det bl.a. foreslått hvilke bygg som skulle saneres (rives) og hvilke bygg som skulle avhendes (selges). Det var foreslått at alle paviljongene (dagens omsorgsboliger) på Vensmoen, med unntak av to paviljonger, skulle saneres/ rives.

Dette forslaget gikk Arbeiderpartiet og Rødt imot, og foreslo heller at en i første rekke måtte prøve å avhende/ selge, istedenfor å rive dem, hvis kommunen ikke så det formålstjenlig å nyttiggjøre seg dem til eget formål.

Vårt forslag fikk ikke gehør hos flertallet, og dermed er det vedtatt at samtlige paviljonger, med to unntak, etter hvert skal rives.

Vi synes dette er uhørt, da det kom fram i kommunestyret om aktuelle interessenter som kunne være aktuelle til kjøp av paviljonger på Vensmoen, hvis de de ble lagt ut for salg. Slik sett kunne kommunen få inntekter ved et salg.

Men flertallet har altså bestemt sanering/ riving, som koster minst to millioner pr. paviljong å få utført. Forstå det den som kan. Dette er uforståelig, all den tid vi mangler både penger og omsorgsboliger.

Så var det sak om nye Omsorgsboliger på Vensmoen, noe som i utgangspunktet er en positiv sak, men som nå har skapt fortvilelse, frustrasjon og sinne i hele miljøet på Vensmoen.

Bakgrunnen for den omfattende misnøyen er at det er vedtatt å bygge på tomt der det står paviljonger/ omsorgsboliger i dag, og som er i bruk. Dette vil da bety at ressurskrevende brukere må ha et annet midlertidig botilbud i byggeperioden, siden en først må rive omsorgsboliger på denne tomta.

Da saken om nye omsorgsboliger på Vensmoen kom på dagsorden igjen, ble det fremmet forslag om å finne alternativ tomt på området. Dette for å slippe den store belastning det vil medføre å flytte brukere midlertidig, i påvente på permanent flytting til nye boliger om ca. to år.

Arbeiderpartiet fremmet forslaget først i Helse- og omsorgsutvalget, og så kom forslaget opp i kommunestyret. Der var Arbeiderpartiet, Rødt og Fremskrittspartiet enig om at en måtte omregulere for ny tomteplassering for de nye omsorgsboliger.

Beklageligvis ble forslaget nedstemt av posisjonen, dvs. av Høyre, Senterpartiet og Saltdalslista, att på til med ordførerens dobbeltstemme.

Posisjonen vil ikke høre på de klare ønsker og anbefalinger fra pårørende, verger, fagpersoner og øvrige ansatte på Vensmoen.

Dette kaller vi «ren overkjøring» fra posisjonen, og vitner om liten forståelse for de brukerne dette gjelder. Dette er rett og slett uverdig, og en kan spørre seg om forsvarligheten av denne prosessen med midlertidig flytting.

Vi har nok av ledig areal på Vensmoen som kan nyttes til nye omsorgsboliger.

Allerede for over ett år siden, ble ledelse og kommunestyret klart frarådet å velge tomt som innebar midlertidig flytting. Men man ble ikke hørt.

Hvor blir det av brukerstemmene til slike politiske saker? Vi opplever liten åpenhet med dagens politiske styre i Saltdal, og innbyggerne vet svært lite om hva som skjer på den politiske fronten i bygda.

Og en kan også stille spørsmål med hvem som fører an i Saltdalspolitikken? Det kan se ut som partipisken råder sterkt i posisjonen, anført av Høyre med sine to representanter i kommunestyret.

Det er merkelig at, spesielt Senterpartiet, ikke tar til orde for en annen politikk, enn det som nå føres i Saltdal.

Ovenfor er nevnt to av sakene, som vi synes har fått et beklagelig utfall, og som ikke tjener Saltdal kommune og innbyggerne.