I Høyre og FrPs framlagte budsjettforslag 2023 og økonomiplan for 2024 - 2026 foreslås å legge eldre sykehjem ut for salg. Dette skjer samtidig som velferdstjenestene våre innenfor helse og omsorg er under sterkt press. Det er mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere, samtidig som det blir flere eldre med mer sammensatte og komplekse behov

I denne situasjonen er det viktig at hver eneste skattekrone avsatt til pleie og omsorg går til nettopp dette. Da er privatisering en dårlig løsning. Ingen forskning viser at vi får bedre kvalitet i tjenestene ved å privatisere. Det forskning derimot viser, er at kommersiell drift gjøres lønnsom ved å spare på bemanning, lønn og pensjon. Det blir færre ansatte på jobb, flere ufaglærte, og pensjonstap for de ansatte. I tillegg koster det penger å lage og kontrollere anbud. Disse pengene bør heller gå til å styrke tjenesten.

Privatisering betyr i de aller fleste tilfeller at kommersielle selskaper kommer inn og tilbyr tjenestene. Fire store selskaper dominerer det kommersielle sykehjemsmarkedet i Norge i dag. Noen har tilknytning til skatteparadis, og felles for alle er at de fører skattepenger avsatt til velferd i lomma på investorer.

Bodø kommune har i dag 7 sykehjem med til sammen 269 langtidsplasser og 72 korttidsplasser. Sykehjemmene er tilrettelagt for personer med ulike utfordringer. Flere av sykehjemmene er bygd med 6 boenheter på hver avdeling for bedre å ivareta og skape ro for demente. Siste avdeling som ble opprettet er med 2 x 4 boenheter som kan gjøres til 1-enhet(-er) ved behov. Vi har veldig syke mennesker å ta vare på i Bodø kommune.

Noen sykehjem er også tilrettelagt for avlastning og korttidsopphold. På Sølvsuper er det tilrettelagt for rehabilitering før en eventuell hjemreise eller annet tilbud. Siste nytt er opprettelsen av en Virtuell Helseavdeling, en avdeling hvor pasienter med sykdomsforløp som vurderes egnet for utskriving til eget hjem, får tett oppfølging av et eget helseteam, hjemmetjeneste og fastlege for å rehabiliteres.

Nye tiltak og helsestrategier med bygging av HelDøgns Omsorgsplasser har fått bred tilslutning fra Bodø bystyre. Her er vi allerede i gang med å lage de første 11 HDO-plassene på Stadiontunet, med mulighet til å utvide med ytterligere 4 plasser. Byggets beliggenhet gjør det særlig egnet til denne bruk.

Vi har store utfordringer å løse, men svaret er ikke privatisering. Både Pensjonstforbundet, Fagforbundet og Sykepeierforbundet er imot konkuranseutsetting av eldreomsorgen. Bodø SV vil advare sterkt mot å selge sykehjem! Det løser ingen av utfordringene vi står i, men fører til dumping av ansattes lønns- pensjons- og arbeidsvilkår. Hver eneste skattekrone avsatt til velferd bør gå til velferd!