Gå til sidens hovedinnhold

Hva er verdien av deltagelse i et studentlag? | What is the value of participating in a student team?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

``Det gir stor glede og erfaring å delta i et studentlag``, forteller student Katharina Fagertun ved Nord Universitet.
På Nord Universitet side nettsider finnes det i dag en rekke studentlag og organisasjoner.
Nord Universitet har flere tilbud og åpner opp for etableringer av lag på skolen.
Er det vært arbeidet? I en alt hektisk hverdag for studentene.
Det er det!
Nettavisen e24 viser til hvordan å skille seg ut i papir haugen av søknader. Deltakelse i studentlag er et av tipsene for å bedre arbeids mulighetene.

Et studentlag kan bidra til å skape nettverks forbindelser senere i karrièren. Er du strategisk kan du finne din tilhørighet her. Det gir også glede og erfaring å delta i arrangering av felles aktiviteter. Det erfaringsgrunnlaget som administrativt arbeide gir er svært positivt når en skal ut i arbeidslivet etter endt studie.
Hva med å stille som styremedlem? Som styremedlem får du vist at du tar ansvar og kan forvalte ditt styre ansvar. Enda et positivt trekk som kan trekkes fram når du skal inn i jobb.

Det ligger åpen mange muligheter i valg av studentlag. Ved Nord Universitet kan du for eksempel finne student laget FN studentene i Nordland, Bodø studentenes tur- og fritid forum og Framtiden i våre hender studentlag.
Se mer på www.nord.no under studentaktiviteter.

Norges største miljøorganisasjon Framtiden i våre hender har nå fått studentlag som du kan være med i på Nord Universitet. Det er bare å ta kontakt på epost fivhnordstudentlag@gmail.com for å bli medlem. Du må betale kroner 100,- per år, men kan delta gratis på alle våre aktiviteter på skolen, får medlemsblad med gode tips, kan delta på studieturer og får gratis serveringer. Sjekk gjerne bilder fra sist gratis studietur til Lillehammer på vår facebook FIVH Studentlag Nord Universitet. Som med i studentlaget kan du også forbedre din referanse med å bidra til hvilke aktiviteter vi skal ha, planlegging og miljøarbeide. Organisasjonen vår og andre ordninger for studenter kan tilbyr tilskudd, penger til aktiviteter, for lagene, så vel som støtte til å søke midler. Erfaringsgrunnlaget som du kan bygge her er av klar betydning når du skal søke jobb.

Et studentlag følger noen føringer som organisasjonen har i sin organisasjons håndbok, den kan det lønne seg å sette seg godt inn i. Hør med lokallaget der du bor for mer informasjon.

Skill deg ut i søknadsmengden med relevant erfaring. Bli med på aktiviteter og fellesskap som skaper vekst, sosial tilhørighet og nye vennskap. Lykke til med studentlags arbeidet!

Vi tar forbehold når vi møtes eller har arrangementer jmf folkehelseinstituttet. Utstyr som håndsprit og retningslinjer følges nøye. Deres sikkerhet er viktigst.

Katharina Fagertun
Student leder
Framtiden i våre hender
Studentlaget på Nord Universitet

Telefon: +4545187097
Epost: fivhnordstudentlag@gmail.com
www.framtiden.no

-------------------------------------------------------------------------------

"It gives great joy and experience to participate in a student team," says student Katharina Fagertun at Nord University.
On the Nord University website, there are currently a number of student teams and organizations.
Nord University has several offers and opens up for the establishment of teams at the school.
Has it been the work? In an all hectic everyday life for the students.
That's it!
The online newspaper e24 refers to how to stand out in the paper pile of applications. Participation in student teams is one of the tips to improve job opportunities.

A student team can help create network connections later in the career. If you are strategic, you can find your affiliation here. It also gives joy and experience to participate in arranging joint activities. The experience base that administrative work provides is very positive when going into working life after graduating.
How about standing as a board member? As a board member, you are shown that you take responsibility and can manage your board's responsibilities. Another positive feature that can be highlighted when you go to work.

There are many opportunities open in the choice of student team. At Nord University, for example, you can find student teams made by the UN students in Nordland, the Bodø students' tour and leisure forum and Future in our hands student teams.
See more at www.nord.no under student activities.

Norway's largest environmental organization Future in our hands has a student team that you can join in at Nord University. Just contact fivhnordstudentlag@gmail.com to become a member. You have to pay NOK 100 per year, but can participate for free in all our activities at the school, get a membership magazine with good tips, can participate in study trips and receive free meals. Feel free to check photos from the last free study trip to Lillehammer on our facebook FIVH Studentlag Nord Universitet.

As a member of the student team, you can also improve your reference by contributing to what activities we will have, planning and environmental work. Our organization and other student schemes can offer grants, money for activities, for teams, as well as support to apply for funding. The experience base that you can build here is of clear importance when you apply for a job.

A student team follows some guidelines that the organization has in its organization's handbook, it may be worthwhile to familiarize yourself well with it. Check with the local team where you live for more information.

Stand out in the amount of applications with relevant experience. Join in activities and communities that create growth, social belonging and new friendships. Good luck with the student team work!

We make reservations when we meet or have events, cf. the National Institute of Public Health. Equipment such as rubbing alcohol and guidelines are followed carefully. Your safety is paramount.

Katharina Fagertun
Student leader
Future in our hands
Student team at Nord University

Phone: +4545187097
Email: fivhnordstudentlag@gmail.com
https://www.framtiden.no/english/

Kommentarer til denne saken