-Tingrettens dom, som i prinsippet sier at Hurtigruta ikke skal betale sin andel av kostnadene ved å bruke kaiene i Bodø Havn, er slik vi ser det så urimelig at dommen må ankes, sier styreleder Adelheid Kristiansen.

Anker dommen

Det var 6. mai at Salten tingrett avsa sin dom i rettssaken mellom Hurtigruten og Bodø havn. Det var Hurtigruten som stevnet kommunen. Selskapet mente at de betalte for mye.

– I Bodø har Hurtigruten de siste årene blitt avkrevd kaivederlag for to døgn, når skipene anløper kaien to ganger innen ett og samme døgn, og bare ligger til sammen fire timer, framgikk av en pressemelding som Hurtigruten sendte ut i forbindelse med stevningen av Bodø havn og Bodø kommune.

Bodø havn ble dømt til å betale tilbake i overkant av 3,1 millioner. Dette tilsvarer 50 prosent av innkrevd anløpsavgift etter 2012, slik at Hurtigruten bare betalte for 24 timer i døgnet. For Tromsø vil beløpet bli langt høyere ved samme utfall i retten.

Nå har Bodø kommune, ved et enstemmig formannskap, vedtatt å anke den delen av dommen som omhandler fastsettelse av kaivederlag, som er prisen for bruken av en offentlig kai. Ankeerklæringen ble den 9. juni oversendt Hålogaland lagmannsrett. Anken begrunnes med at tingretten har foretatt feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering.

Det skriver Bodø havn i en pressemelding.

Ikke prosedert i media

– Gjennom hele rettstvisten har Bodø Havn bevisst valgt ikke å prosedere denne saken gjennom media. Dette kommer vi til å fortsette med inntil endelig dom faller, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i pressemeldingen, og fortsetter.

– Hurtigruten har lyktes med å overbevise tingretten om at de leier kaien for 24 timer for hvert anløp av deres skip. Dermed, med to hurtigruteskip som anløper Bodø per døgn, fikk de tingrettens medhold i at de faktisk leier kaien for 48 timer per døgn – mens skipene iht. ruteplanen ligger til kai fire timer og et kvarter til sammen pr. døgn. Uimotsagt forstår også vi at dette høres urimelig ut, sier havnedirektør i Bodø Havn Ingvar M. Mathisen.

Riktig

Havnedirektøren er også helt klar på at det er riktig av Bodø kommune å anke.

– I Bodø Havn er vi opptatt av å legge til rette for næringslivets transportbehov og passasjertrafikken til sjøs. Vi skal sørge for effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift, og vi føler en forpliktelse i å forfølge det vi mener er en feilaktig dom i Salten tingrett. Vi har anbefalte derfor Bodø kommune om å anke den delen av dommen som omhandler kaivederlaget til lagmannsretten, og et enstemmig formannskap sluttet seg til dette.

– Jeg håper Hurtigruten og Bodø Havn igjen snart kan ha hovedfokus på hvordan vi i fellesskap kan forbedre den positive verdiskapningen som Hurtigruten har ved sine anløp, til glede for Hurtigruten og dens passasjerer, og anløpsstedenes befolkning, reise- og næringsliv, sier han i pressemeldingen

Forventet

– Dette var som forventet, og det kommer en motanke. Det sier kommunikasjonssjef i Hurtigruten Stein Lillebo.

Hurtigruten vant fram på de fleste punktene i tingretten, men ikke punktet om ulovlig prissamarbeid mellom havnene. Det er dette som nå blir anket.

Hurtigruten mener at de fortsatt har en sterk sak, men de hadde et håp om at de skulle slippe en ekstra runde i retten.

– Etter dommen i tingretten så hadde man et lite håp om at vi nå skulle sette oss ned ved forhandlingsbordet for å bli enige etter at fire runder i retten var over. Men dette viser bare at verken Bodø havn eller havneforeningen har en intensjon om dette.

For det er ikke første gang Hurtigruten møter i retten, selskapet har tidligere vunnet fram i Høyesterett og da mot Stranda Hamnevesen. Høyesterett slo da fast at Stranda Hamnevesen hadde brutt loven ved å kreve inn millionavgifter fra Hurtigruten.

– I den saken handla det om myndighetsmisbruk, og det handlet det også om i Bodø-saken, sier Lillebo.

Hurtigruten har fått økt sine avgifter fra 70 til nær 100 millioner etter at den nye Havne- og farvannsloven kom i 2009.

– Tingrettssaken viste at Hurtigruten betaler over 80 prosent av den ISPS-avgiften (avgift som skal dekke havnens kostnader ved sikringstiltak, journ.anm.) som Bodø havn tar inn, og det på tross av at vi ikke er underlagt det reglementet. I tillegg betaler vi 40 prosent av kaivederlaget som kommunen får inn. Saken handler om at Bodø konkret har melket Hurtigruten for så mye som mulig. Det var tingretten enig i, og vi mener at lagmannsretten også vil se det, sier Lillebo.