Mandag ble
det holdt et informasjonsmøte om privat forslag til reguleringsplanprosess for massedeponi på Øyneshøgda i Fauske. Det ble gitt varsel om planstart 6. mars der det ble invitert til å gi innspill til planene. Det ble presisert at det senere skulle være åpne informasjonsmøter. Som grunneier i nærområdet og ivrig bruker av det fine tur- og friluftsområdet Øyneshalvøya er, ga jeg sammen med andre innspill til planen.

Mandagens møte var annonsert på kommunens nettsider den 15. juni. Før møtestart sto forslagsstiller til planene, som også er leder i planutvalget i Fauske ved inngangsdøra og passet på hvem som kom inn. Det viste seg at møtet var forbeholdt «spesielt inviterte» og flere slapp derfor ikke inn. Dette skapte sterke reaksjoner. Flere av de frammøtte som representerte berørte interesser og som hadde gitt innspill til planene, hadde ikke fått invitasjon og slapp derfor heller ikke inn. Begrunnelsen var: de skulle få anledning til å uttale seg senere i prosessen. Corona og smittevernregler var også nevnt. Etter noe heftig diskusjon, endte det likevel med at de 39 frammøtte fikk delta og møtet ble holdt i henhold til gjeldende smittevernregler.

Det at jeg som grunneier, beboer og berørt part som hadde gitt innspill, ikke skulle være kvalifisert til å bli invitert til informasjonsmøte, finner jeg sterkt beklagelig. Men at jeg ved ikke å slippe inn skulle oppleve å bli diskvalifisert og ekskludert fra å kunne ivareta mine selvfølgelige rettigheter til deltakelse og medbestemmelse i lokaldemokratiet, kan jeg verken skjønne eller godta!
Her var det altså andre som skulle bestemme om, om hva, hvordan og når jeg skulle få bli informert!
En ekskludering er etter mitt syn klart i strid med grunnleggende demokratiske og rettslige prinsipper om medvirkning og åpenhet, jf. bl.a. plan- og bygningsloven og miljøinformasjonsloven.

Jeg ser at politiske systemer sliter med manglende tillit, tiltro og forståelse. Jeg synes tydelig vi her ser konturene av et sorteringssamfunn!? Mon tro vi skulle trengt en KONSEKVENSUTREDNING!?
Denne opplevelsen bare forsterker min skepsis til lokaldemokratiets manglende evne/vilje til god forvaltning av ressurser og verdier.
Fauske – folkehelsekommunen der alle trives, hmm?

Jeg skriver dette fordi jeg aldri før har opplevd en slik verdibegrensning og innskrenkning av rettigheter og åpenhet i en planprosess. Vi får tro det blir med denne ene gangen!