Kutt er krevende. Hver eneste stilling i skolen brukes godt, og det er slett ikke lett å være med på nedskjæringer i noe som er så utrolig viktig som barn og unges kår for læring.

Men H, FrP og V har valgt en særdeles dårlig løsning når de nå foreslår å kutte mer i helse og omsorgs-budsjettet for å finne penger til flere lærerstillinger. Jeg er helt enig med høyresida i at vi må lete med lys og lykte for å få til en best mulig bemanning i skolene, men ikke på bekostning av bemanningen på sykehjemmene!

De blå partiene vil ta pengene fra heltidsprosjektet. Det er en uansvarlig løsning, for heltid lønner seg. Derfor har SV og våre samarbeidspartier prioritert heltidssatsingen høyt. Det å kunne tilby hele, faste stillinger gjør kommunen mer attraktiv, og er ett av få virkemidler vi har for å avhjelpe den store sykepleiermangelen. Heltid gjør at kompetansen som fins blir utnyttet best mulig. Innleid vikarbruk og overtid går ned. Vi politikere bør gjøre hva vi kan for å få ned behovet for innleie av vikar og overtid på sykehjemmene våre, nettopp fordi det er den mest effektive måten å holde kostnadene nede på samtidig som kvaliteten på tjenesten holdes høy. Med heltid får vi mest mulig velferd for pengene. Å kutte i heltidsprosjektet vil bare gi kommunen økte utgifter og dermed enda dårligere forutsetning for å satse på både ansatte i skolene og på sykehjemmene.

Helse og omsorgsavdelingen står overfor like krevende nedtrekk som skolesektoren. Hadde blått budsjett være styrende, hadde kuttene vært enda større i begge avdelinger. Med et stadig økende antall eldre, og i en situasjon hvor de som får en sykehjemsplass er stadig mer hjelpetrengende, er det uansvarlig å hente inn mer pengene til skole ved å kutte på sykehjemmene. En god skole er viktig for velferden i kommunen vår. Det er jammen en god eldreomsorg også!