Krisen har vært utfordrende for norsk næringsliv, men vi har klart oss godt sammenlignet med andre land. Fremover skal vi legge til rette for å skape flere arbeidsplasser og økt eksport. Kun fem av 37 OECD-land hadde mindre eksportnedgang enn Norge i 2020, målt i dollar, og nå peker pilene i riktig retning. Norges samlede eksport i 1. kvartal 2021 (varer, tjenester, petroleum, skip) var på 335 mrd. kroner. Det er høyere enn sammenlignbare 1. kvartal noe tidligere år.

Når vi skal løfte eksporten videre er det flere faktorer som blir avgjørende. I bunn ligger EØS-avtalen som sikrer Norge tilgang til det europeiske markedet. EU er vårt definitivt viktigste marked, også etter at Storbritannia har forlatt EU. Det ble ekstra tydelig i 2020. Fastlandseksportens nedgang til EØS-land var betydelig lavere enn til land utenfor EØS. Det viser at EØS-avtalen er enda viktigere i turbulente tider, fordi eksporten dit er mer stabil. Et godt forhold til våre europeiske naboer er viktig for eksportbedrifter som Aibel, Hydro og Ekornes og gir grunnlag for flere jobber i vekst i eksportrettede virksomheter som allerede sysselsetter 560.000 mennesker, noe som tilsvarer hver femte norske arbeidsplass.

Markedsmulighetene for Norge blir ikke mindre av at EU setter i gang sin «European Green Deal». Europa skal bli klimanøytralt innen 2050. En stor omstilling ligger i vente. Mange store industrisatsinger skal gjennomføres som f.eks. batterifabrikken til Freyr i Mo i Rana. Vi ligger allerede i front i utviklingen av nye næringer som havvind og hydrogen. Vi er i ferd med å utvikle et sterkt hjemmemarked med en kompetent leverandørindustri. Alt dette gjør oss godt posisjonert for vekst. Samtidig ulmer EØS-motstanden på venstresiden. Det gir grunn til bekymring for norske eksportbedrifter før det kommende stortingsvalget.

Fremover må vi gjøre mer enn å hegne om EØS-avtalen. Fra 1. juli etablerte vi Eksportstrategirådet, som skal jobbe fram konkrete eksportsatsinger i lag med næringslivet. Vi har framforhandlet nye frihandelsavtaler og vi forhandle fram flere, som sammen med EØS-avtalen skal gjøre det lettere for bedriftene å eksportere. Her må vi jobbe sammen, både myndigheter og næringsliv. Politikere kan ikke vedta høyere eksport, men vi kan tilrettelegge for at norske bedrifter lykkes internasjonalt.

Høsten 2020 la regjeringen fram en eksporthandlingsplan for å bidra til at flere konkurransedyktige bedrifter og næringer eksporterer varer og tjenester som etterspørres i verdensmarkedene. Vi fulgte opp planen med å bevilge 75 millioner kroner i statsbudsjetter for 2021 til styrket satsing på eksport. Dette skal forvaltes av det nevnte Eksportstrategirådet.

Avslutningsvis må vi ikke glemme olje og gass som er vår største og viktigste næring. Når enkelte partier på venstresiden snakker om Norges handelsbalanse har de for vane å ekskludere olje og gass fra regnestykket. Et handelsregnskap uten eksportinntektene fra vår viktigste næring kan selvsagt ikke tegne et riktig bilde av situasjonen i Norge. I 2021 har oljeprisen steget gradvis til et gjennomsnitt på ca. 65 dollar fatet. Nå er den på ca. 75 dollar fatet. Det gir grunnlag for enorme eksportinntekter fra norsk sokkel samtidig som vi opplever vekst i eksportinntekter fra fastlandsøkonomien.

Norge har en god politisk ledelse, og vi har klart oss godt gjennom pandemien. På vei ut av krisen skal vi få fart på Norge. Da vil også eksporten øke.