Ved sitt besøk i Andøy kommune var statsminister og partileder Erna Solberg (H) tydelig på at ingen av forutsetningene for Stortingets vedtak angående nedleggelsen av Andøya flystasjon og flytting av de maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes flystasjon er endret. Alt er ifølge henne status quo. Samtidig forfekter statsministeren at «Det har aldri vært sagt at det ikke blir forsvars-aktivitet på Andøya».

Dette er en historie som passer godt i Donald-Trump-land, der konseptet alternative nyheter har befestet seg. Denne ukulturen kan vi ikke importere til Norge.

La det ikke være noen tvil: Høyre arbeidet veldig hardt for at all militær virksomhet på Andøya flystasjon skulle opphøre. I Prop. 151 S (forslag til stortingsvedtak) står det blant annet følgende:

•Regjeringen anbefaler å etablere en base for kampfly og maritime overvåkningsressuser [Anskaffelse av P-8 er ved dette tidspunkt ikke lagt frem for Stortinget] beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Samtidig anbefales Andøya flystasjon nedlagt (Side 76).

•Regjeringens anbefaling – samling av aktiviteten på Evenes (alternativ 1). Dette alternativet beskriver følgende. Samling av aktiviteten på Evenes – utrangering av Andøya flystasjon. (side 76/77)

Høyres ledelse bør lese sin egen proposisjon og erindre «korridor-argumentasjonene» som ble benyttet for å overbevise sentrale opposisjonspolitikere hvor riktig det var å frarøve Andøysamfunnet og Forsvaret det de selv kaller «en tilpasset base for dagens maritime patruljefly» (side 76).

I følge korridor-argumentasjonen var Andøya for flat. Denne «paddeflate» flystasjonen kunne ikke forsvares. Det var svært uheldig å ha en militær flystasjon i et flatt terreng. Videre ble det hevdet at sivilbefolkningen var i fare for bombeangrep. Det var svært farlig for innbyggere på Andenes å ha en operativ flystasjon som nabo.

Disse argumentene står selvsagt ikke i proposisjonen. Alle som kan litt om Forsvaret forstår at dette er sludder. Men som ikke-sporbar korridor argumentasjon tjente de sin sak. I så måte bør man snarest legge ned militær virksomhet ved Rygge og Værnes, samt flytte Forsvarets ledelse ut av Oslo. Disse er jo, ifølge korridor argumentasjonen, åpenbart en fare for befolkningen.

Når Solberg (H) opplyser om betydelig øvingsaktivitet ved Andøya flystasjon og samtidig fastslår at forutsetningene for vedtaket ikke er endret, da har Høyres troverdighet i forsvarspolitiske spørsmål sunket til godt under frysepunktet.

Faktum er at forutsetningene har endret seg dramatisk over hele spektret fra internasjonal sikkerhetspolitikk til økonomi, personell og operativitet.

•Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret med høyere krav til nasjonal og alliert militær tilstedeværelse i nordområdene.

•Kostnadene for MPA infrastruktur har økt med over 80 % siden Stortingsvedtaket i 2016. Fremdeles er intet bygget. Videre går det meget troverdige rykter om «byggetrinn 2» på Evenes som vil sprenge opprinnelig budsjett med over 300 %. Regjeringens proposisjon gir ingen innsparinger, men betydelige utgifter.

•Proposisjonen regjeringen la frem til Stortinget hevder at Evenes skal beskyttes med langtrekkende luftvern (Side 76). Kvalitetssikring 1 slår fast at dette ikke er tilfelle. Luftvern nedgraderes til å «redusere trusselen» fra kryssermissiler. Videre slår KS1 fast at det planlagte luftvernet ikke beskytter Evenes flystasjon mot ballistiske missiler samt at det foreligger ikke et samlet krav relatert til beskyttelse av personell i krise og krig (KS1 side 16).

Luftvern blir ytterligere redusert i KS2 da det planlegges for at MPA ikke skal benyttes fra Evenes under krise og krig.

•Personellsituasjonen ved 333 skvadronen drøftes ikke i det hele tatt i Prop 151 S, noe som tyder på at dette ikke ble ansett som en utfordring. I dag viser det seg at mangel på kvalifisert personell er den eneste årsaken til at dagens P-3 Orion bare sporadisk kan gjennomføre operative tokt.

•KS1 redegjorde for at alternative lokasjoner for innfasing av P-8 måtte kartlegges (KS1 side 72). Bladet Vesterålen har forsøkt å få regjeringen til å svare på om dette rådet følges, uten å få noe konkret svar. Da forstår vi alle hva som er i ferd med å skje: Det er store muligheter for at P-8 faktisk planlegges å fases inn på Andøya flystasjon.

Det er åpenbart for alle tenkende vesener å forstå at Andøya flystasjon legges ned og at virksomheten flyttes til Ofoten-området av rene politiske hensyn. Det er ingen militær eller økonomisk nytteeffekt å hente ut av dette vedtaket. Høyre har faktisk jobbet hardt for å svekke vår forsvarsevne; De har svekket vår beredskap og de har svekket vår evne til å ta imot helt nødvendige allierte forsterkninger.

Det er godt mulig at disse realitetene har sunket inn i den endringskåte regjeringen. Da passer det godt å forsyne befolkningen med alternative sannheter om hva som var forutsetningene for nedleggingsvedtaket. Da går startskuddet for å så smått starte framsnakkingen av Andøya flystasjon. Problemet om flystøy fordufter, argumentasjonen om en sårbar flystasjon med paddeflatt areal sorteres bort, og den store faren militær virksomhet medfører for befolkningen på Andenes skrinlegges i Høyre-doktrinen.

Det hele viser hvor lavt Høyre har sunket i verdi som et troverdig forsvarsparti. Gjennom hele LTP prosessen er det bare Senterpartiet som har tatt forsvarspolitikken på alvor. Senterpartiet ser viktigheten av kontinuitet. Senterpartiet forstår hvor destruerende det er for vår operative evne å flytte på operative kapasiteter. Senterpartiet ser sammenhengen i domenene bakke – sjø – luft og hvordan alle operative enheter må integreres for å sikre troverdig avskrekking og troverdig forsvarsevne.

For befolkningen i Andøy kommune kan det ikke være tvil om hvilket parti som forstår viktigheten av MPA operasjoner. Ved det kommende kommunevalget vil det være kritisk at Andøy kommune har et sterkt politisk flertall som fremdeles vil arbeide aktivt for å sikre dagens virksomhet ved Andøya flystasjon. Det vil være kritisk at Andøy kommune har et flertall som vil arbeide aktivt for å tilføre ytterligere aktivitet som naturlig kan samlokaliseres ved en fortsatt militær flystasjon.

Det er «too much Høyre» for oss i Andøy. Det overordnede målet er å posisjonere Andøy Senterparti som et sterkt parti med reell innflytelse når Erna Solberg og Høyre forlater regjeringskontorene om snaue to år. Da starter det omfattende arbeidet å bøte på skadene Høyre har påført Forsvaret