Vetle Langedahl, Erlend Svardal Bøe og Bård Ludvig Thorheim er i det kommende stortingsvalget, førstekandidatene til Høyre i valgkretsene Finnmark, Troms og Nordland. For velgerne i Nord-Norge er det viktig å få avklart hvilket syn disse toppkandidatene har på innsyn, åpenhet og demokrati i politikk og offentlig forvaltning. Åpenhet og innsyn er en grunnleggende forutsetning for en opplysende debatt, for folkestyre, lokaldemokrati og demokratiske beslutningsprosesser.

Det som jeg sikter til her er at Statsminister Erna Solberg(H) i 2005 undertegnet en konsultasjonsavtale mellom Regjeringen og dets underliggende organer på den ene siden og Sametinget og samiske organisasjoner på den andre siden. Betegnelsen konsultasjoner er misvisende, for avtalen innebærer i virkeligheten forhandlinger.

I 2006 ble det skrevet inn i offentlighetsloven at «Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som blir utveksla mellom statlege organ og Sametinget og samiske organisasjonar som ledd i konsultasjonar».

Denne lovbestemmelsen er blitt utnyttet slik at i de 7,5 årene som Erna Solberg har vært Statsminister, har samtlige «konsultasjoner» vært ført bak lukkede dører. De eneste «konsultasjonene» som det i ettertid blir lagt ut protokoller fra, på Regjeringen hjemmeside, er de avtalefestede, halvårlige «konsultasjonene» mellom Sametinget og Kommunal -og moderniseringsdepartementet (KMD).

Det er ikke blitt lagt ut protokoller fra andre «konsultasjoner» på Regjeringens hjemmeside. Slik som det er nå, er det tilfeldig om andre berørte parter og offentligheten for øvrig, får vite at slike møter blir avholdt og får innsyn i hvilke opplysninger og argumenter som er blitt fremmet og hva de har ført til. Det er så ille at en ikke en gang nødvendigvis får vite at årsaken til at Regjeringen eller dets underliggende organer innfører politiske- og forvaltningsmessige ordninger, er et resultat av inngått avtale på et «konsultasjonsmøte» med Sametinget eller en samisk organisasjon.

Det er til og med bestemt at en ikke nødvendigvis trenger å lage protokoller fra slike møter! Partiet Høyre synes tydeligvis at det er helt greit at staten holder på med denne typen bøttekottaktiviteter når det kommer til såkalte samepolitisk- eller rettere, avstamningspolitisk, relaterte spørsmål.

I 2014 var det et åpent møte i Alta om nettopp dette. Til stede på dette møtet var daværende og nytiltrådte statssekretær i samiske saker i KMD, Anne Karin Olli (H). Jeg oppfordret henne til å få satt opp et eget område på KMD sin hjemmeside, hvor det blir opplyst om hvilke «konsultasjoner» som er på gang, samt at protokollene fra disse møtene blir lagt ut løpende der. Statssekretæren unnskylte seg med at hun var så ny i stillingen at hun ikke kunne svare på spørsmålet, men at hun skulle se på saken.

Ingenting skjedde. I dag er det fortsatt slik at det er helt tilfeldig om en får vite om disse
«konsultasjonsmøtene», og om hva som det er blitt inngått avtaler om på disse møtene.

Det hører med her å informere om at Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening i en felles høringsuttalelse til forslag til endring av sameloven, kritiserte denne ordningen i tydelige ordelag.

På Høyre sin hjemmeside kan en blant annet lese at «Sammen vil vi bygge et samfunn preget av (……) åpenhet (….)». Ledende personer i Høyre pleier å fremheve at åpenhet er et grunnprinsipp i demokratiet. Et eksempel på dette er at daværende Stortingspresident Olemic Thommessen(H) i 2016 uttalte til en delegasjon ukrainske parlamentarikere at «Sentrale prinsipper i et hvert demokrati er åpenhet og tillit.»

En må dessverre konstatere at når en kommer til samepolitisk, relaterte saker så har partidemokratiet i Høyre sviktet i et så grunnleggende prinsipp i demokratiet som åpenhet og innsyn. En kan trygt trekke den slutningen at Høyretoppene legger for dagen fravær av entusiasme for åpenhet og demokrati, for å si det forsiktig, i saker som er viktig for oss som bor i Nord-Norge.

De nevnte førstekandidatene vil kanskje prøve å komme seg unna med å vise til at også andre partier i regjeringsposisjon har bedrevet den samme praksisen.

Det er uansett på sin plass å stille følgende spørsmålet til de tre fremste kandidatene på stortingsvalglistene til Høyre i Nord-Norge: Mener dere at den mangelen på åpenhet og innsyn i såkalte samepolitisk, relaterte saker som praktiseres gjennom «konsultasjonsordningen» må fortsette, eller mener dere at den må avvikles?

Dette spørsmålet har ikke bare medlemmene i Høyre, men befolkningen for øvrig i Nord-Norge, krav på å få svar på. Det er viktig for velgerne å få vite om dere er til å stole på når det kommer til et så sentralt demokratisk prinsipp som åpenhet, herunder også i samepolitiske saker.