Gå til sidens hovedinnhold

Høyhastighetsbane for klimaet!

Brev til statsrådene Jon-Ivar Nygård (samferdsel) og Espen Barth Eide (klima )

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brev til statsrådene Jon-Ivar Nygård (samferdsel) og Espen Barth Eide (klima )

Vi viser til Konseptvalgutredningen (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge, med tillegg om Stortingets anmodningsvedtak nr. 813, fattet 20.04. 2021, angående Nord-Norgebanen.

Her formuleres en rekke utfordringer som «høye transportkostnader for gods», «lange reisetider», men også håp om at «den teknologiske utviklingen kan åpne for nye klimavennlige løsninger», «en moderne og sammenhengende infrastruktur» satt i et 40-årsperspektiv.

De beskrivelser og målsettinger som framgår av dokumentene kan ingen i prinsippet være uenig i. For noen år tilbake ville det heller ikke vært grunn til bekymring ved å fremheve at «E6 sin spesielle rolle for transport i landsdelen, de viktigste luftfartsforbindelsene og sjøtransportens rolle som alternativ til landbasert transport … samt vurderinger av behovet for forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø vil være viktige temaer for utviklingen av konsepter i KVUen» (min uthevelse).

Besteforeldrenes klimaaksjon lokallag Arktis, Tromsø og omegn gjør oppmerksom på at situasjonen i verden er endret dramatisk siden den situasjonen som forutsettes i de nevnte dokumentene eksisterte. Det er ikke målsettingene det er noe i veien med, det er prioriteringen. Og det handler om rettferdighet. På samme måte som lavinntekt-mottakere betaler forholdsvis mindre og høyinntektmottakere mere av fellesskapets utgifter, er det rettferdig at høyinntektsland betaler mere enn lavinntektsland av verdens klimaregnskap.

På bakgrunn av de dramatiske rapporter som FNs Klimapanel nylig har offentliggjort er det grunn til å stokke prioriteringene på nytt og sette klimatiltak øverst på listen.

Vi viser også til at både EU (Sustainable and Smart Mobility Strategy, 09.12.2020) og IEA (Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Globale Energy Sector) går inn for en tredobling av høyhastighets jernbane innen 2050 og EU en dobling av godstrafikk på bane innen samme tid.

Samtidig foreslår EU å øke veiavgiftene drastisk etter prinsippet «forurenser betaler». Mangelfull togsatsing kan altså gi kritisk kostnadsøkning for samfunns- og næringsliv i Nord-Norge, og Norge for øvrig.

I denne alvorlige situasjonen er f.eks. «40 år» et altfor kort tidsperspektiv for utredningen, og å gå inn for å vurdere behovet for bane alt for beskjedent når det gjelder jernbane. Dertil kommer at en «moderne» jernbane kan redusere eller oppheve en god del av utfordringene som «høye transportkostnader» og «lange reisetider».

Og når Samferdselsdepartementet ser frem til at «den teknologiske utviklingen kan åpne for nye klimavennlige løsninger», og legger vekt på å finne mest mulig «kostnadseffektive løsninger … på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte», ser Besteforeldreaksjonen det som sin oppgave å be statsråden om å undersøke de teknologiske mulighetene som allerede eksisterer samtidig som lønnsomheten undersøkes. Vi tenker på jernbane i «moderne» utgave: høyhastighetsbane, som, etter det vi forstår, er et effektivt klimatiltak i særklasse. Særlig når det planlegges og bygges i et flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk, som bl.a. i utredningene fra Norsk Bane og Deutsche Bahn International. Det kan dessuten oppfylle lønnsomhetskravene og medføre nye former for samfunnsutvikling. Lange distanser kan i stedet for å være en utfordring bli et fortrinn for lønnsom drift. Selv om det koster klimautslipp under anlegg, blir disse rikelig kompensert når banen kommer i drift og overtar for bil, vogntog, og fly.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge må ta inn over seg de alvorlige føringene som har kommet fra FN, IEA og EU. Uten å bagatellisere kompleksiteten i hele problemet vil vi i Besteforeldreaksjonen lokallag Arktis, Tromsø og omegn gjøre oppmerksom på hva vi anser som helt nødvendig:

1. å sette Konseptvalget først og fremst inn i et overordnet klimaperspektiv og dermed utvide tidsperspektivet for å fange opp klimaendringene, fra «40 år» til, la oss si, minimum 70 år. Også «samfunnsnytten» må utvides, fra utvikling i regionen til verdenssamfunnet og generasjoner i uoverskuelig fremtid.

2. å undersøke de teknologiske nyvinninger som allerede eksisterer: en «moderne» jernbane, dvs. høyhastighetsbane i et flerbrukskonsept, utviklet av Norsk Bane A/S, som vil senke klimagassutslippene drastisk mens det samtidig øker den drifts- og samfunnsøkonomiske lønnsomheten betraktelig.

3. å sørge for at hensynet til reindrift, andre beitenæringer og natur blir en gjennomgripende forutsetning for planleggingen, og at det blir utviklet omforente løsninger. Også her viser vi til utredningene til Norsk Bane AS.

I dyp uro over utviklingen i klimapolitikken henviser vi til Besteforeldreaksjonens anbefalinger med tilleggsinformasjon.

Derfor høyhastighetsbaner ved Thor W. Bjørlo:

Norsk Bane A/S, 10 bod for moderne baner i Nord-Noreg

Jernbane og kompensasjon av utslipp under bygging

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.