Til tross for at strafftilhengerne i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp torpederte forslaget til ny rusreform tidligere i sommer, skjer det positive ting. Sterke stemmer i narkotikadebatten har argumentert godt og grundig for å forlate strafflinjen Norge har holdt seg til i over 40 år. Dette har Høyesterett merket seg.

En rusmisbruker i 30-årene ble av tingretten i Gjøvik dømt til 54 dagers ubetinget fengsel for bruk og besittelse av 4 gram heroin. Den dømte ønsket å anke straffeutmålingen, men ble nektet av Eidsivating lagmannsrett. Nå har Høyesterett opphevet avgjørelsen i lagmannsretten. Ifølge rett24.no sier Høyesteretts ankeutvalg rett ut at tidligere praksis med ubetinget fengsel må fravikes der tiltalte er rusmisbruker.

Med andre ord: Rusmisbrukere med narkotika til eget bruk skal ikke straffes som tidligere. Nå må rettssystemet ta hensyn til at synet på straffereaksjoner for rusavhengige er endret, og det lagmannsretten gjorde feil i denne saken var å vise til rettsavgjørelser fra 2010 og 2012. Mye har skjedd siden den gang.

Høyesterett tar altså hensyn til signalene som er kommet fra Stortinget om at man ikke lenger skal gi ubetinget fengselsstraff for tunge narkomane.

Da Arbeiderpartiet behandlet regjeringens rusreform på landsmøtet i vår, kom de opp med et forslag hvor man fortsatt skal straffe unge rusmisbrukere, men ikke tunge og erfarne. Dette forslaget falt på Stortinget, men nå ser det ut som om Arbeiderpartiet får rettsvesenets hjelp til å gjennomføre det.

Det er liten tvil om at stadig flere har tatt inn over seg at straff ikke hjelper i kampen mot narkotika. Å redusere straffen for tunge rusmisbrukere er et lite, men ikke ubetydelig, eksempel på det. I Arbeiderpartiet er det straffaksjonister som Anniken Huitfeldt og Bodøs ordfører Ida Pinnerød, blant andre, som er toneangivende. Disse skyver politiet foran seg i den krampaktige kampen for å fortsette å straffeforfølge og stigmatisere narkotikamisbrukere, en strategi som beviselig ikke fungerer.

Kanskje kan stadig mer politisk fokus på dette føre til at vi får en bedre ruspolitikk takket være våkne dommere i Høyesterett? At rusavhengige nå får mildere straffer er i alle fall et skritt i riktig retning.