Elnar Remi Holmens bekymring for prisveksten i Bodø deler jeg. Men han bommer på årsaksforklaringen. Han sier at Bodø har landets dyreste prisvekst fordi politikerne over tid ikke har regulert nok areal og lagt til rette for flere boliger. Dette er feil. Bodø har en regulert boligreserve på ca. 4000 boliger, som i forhold til antall innbyggere er helt på linje med andre byer. Dersom vi bygger tilsvarende befolkningsveksten – 300–350 boliger i året-, vil det ta mer enn et tiår før denne boligreserven er brukt opp. Det spesielt høye prispresset i boligmarkedet skyldes altså ikke mangel på regulerte boliger.

Det vi derimot vet er et særskilt kjennetegn ved boligmarkedet i Bodø, er at spesielt mange boliger kjøpes opp av investorer før de er bygd, og selges videre med stor profitt når prosjektet står ferdig. Høy grad av spekulasjon er et kjennetegn ved boligmarkedet i Bodø, dette kom frem i en analyse fremlagt for politikerne i oktober 2021. Prispresset i Bodø vil først og fremst dempes ved å gjøre det mindre lukrativt å spekulere i bolig.

Den samme rapporten fra 2021 sier at det er blitt bygget mange små boenheter på under 50 kvadratmeter de senere årene, og at kommunen i større grad bør legge føringer for mer varierte boliger i prosjektene som bygges ut.

Når det gjelder vedtaket om å holde 25 % av boligene utenfor det kommersielle markedet, så er dette noe som har lagt fast i den offentlig tilgjengelige politiske plattformen samarbeidspartiene har styrt etter siden 2019. Vedtaket er en erkjennelse av at det å ha en bolig er så viktig for alle mennesker, at markedskreftene ikke kan styre dette helt fritt. Holmen anfører at det vil gi dyrere boliger, fordi kommunen vil bygge disse boligene dyrere enn det private utbyggere kan. Men det er altså 25 % av boligene, ikke arealene, dette gjelder, og det samarbeidet med private næringsliv som han etterlyser, ligger som et premiss i vedtaket. Der står det nettopp at dette skal realiseres gjennom samskaping med ulike aktører.

Bodø kommune har allerede igangsatt et pilotprosjekt hvor 20 % av boligene forbeholdes startlåntakere gjennom Husbanken. Disse leilighetene selges da til en fastpris. Slike prosjekter vil gi kommunen mer kunnskap om hvilke verktøy som vil være effektive å ta i bruk når den nye bydelen skal realiseres.

Det vi allerede vet, og som faktisk også Høyres ordførerkandidat og Erna Solberg erkjente i en reportasje i AN i forrige uke, er at boligsektoren er for kompleks til å styres kun av en enkel markedsmodell. Vi er nødt til å se på ulike måter å hjelpe førstegangskjøpere inn i markedet. Vi må ha boliger tilpasset seniorer, funksjonshemmede, enslige forsørgere, store barnefamilier og folk med svak økonomi. Et frislipp i markedet, gjerne i kombinasjon med reduserte krav til kvalitet på boligene, har stort sett vært høyresidens (og utbyggernes) medisin. Men den er jo allerede utprøvd, og virker ikke. Som samfunn har vi ikke råd til større sosiale skillelinjer i boligmarkedet, derfor er vi nødt til å ta styringen. Vi må bruke klausuleringer, leie-til-eie og startlån. Kommunen må være en aktiv aktør som stiller krav til utbyggerne. Dette skal selvsagt gjøres i samarbeid med næringslivet og til det beste for Bodøs boligkjøpere.