Den omfatter tilbakeføring av rundt 1600 gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum. Signeringen finner sted i Kautokeino.

Dette skjer på dagen sju år etter at samarbeidsavtalen om tilbakeføring av gjenstandene ble undertegnet. Avtalen skal undertegnes av Sametingspresident Aili Keskitalo, direktørene fra de to norske museene, samt representanter for de samiske museene.

Direktør Lars Andreassen underskriver avtalen på vegne av Árran lulesamisk senter.

På 1800-1900-tallet ble det samlet inn 4200 gjenstander fra hele Sápmi til Universitetets Etnografiske museum i Oslo, som senere ble del av Kulturhistorisk Museum. Gjenstandene ble etter hvert deponert til Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen i Oslo ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Gjenstandene skal nå innlemmes i sine opprinnelige språk- og kulturmiljø, og slik blant annet bidra til revitalisering av duodje og språk, og formidling av kulturhistorie i sine respektive områder.

Gjennom dette blir de nå kunnskapsbank for det samiske folket som i en periode med fornorskning mistet mye av denne kulturarven.