– Etab­le­ring av en ny ba­se­sta­sjon her, vil gi bedre dek­ning og mer in­no­va­ti­ve tje­nes­ter, blant an­net gjen­nom bedre has­tig­het, ka­pa­si­tet og sta­bi­li­tet. Det­te vil styr­ke Telenors mo­bil­te­le­fon­tje­nes­ter 4G i det­te om­rå­det, opp­ly­ser pro­sjekt­in­gen­iør Lars Sve­går­den i Tech­no­gar­den AS i en hen­ven­del­se til Ha­mar­øy kom­mu­ne.

Det er Tech­no­gar­den som fort­lø­pen­de byg­ger ut ka­pa­si­te­ten i mo­bil­te­le­fon­sy­ste­me­ne for Te­le­nor.

Te­le­nor øns­ker å etab­le­re ba­se­sta­sjo­nen på en ei­en­dom på Tranøy der Ha­mar­øy kom­mu­ne er hjem­mels­ha­ver.

– Det er snakk om en fag­verks­mast på cir­ka 18 me­ter med an­ten­ner i top­pen. I til­legg er det be­hov for plas­se­ring av tek­nisk ut­styr ved fo­ten av masta. Tek­nisk ut­styr vil plas­se­res i en hyt­te på cir­ka sju-åtte kvad­rat­me­ter. Der­som Ha­mar­øy kom­mu­ne er po­si­ti­ve til til­ta­ket, øns­ker Te­le­nor å inn­gå en lang­sik­tig av­ta­le, opp­ly­ser Sve­går­den i søk­na­den.