Helseminister Høie gjorde i Avisa Nordland mandag 27.08 det tydelig at han heller vil vente to år på en utredning enn å iverksette strakstiltak for fastlegeordningen, som Arbeiderpartiet foreslår. Statsråden anklager til og med Arbeiderpartiet for å mangle politikk på området!

Det er bra helseministeren innrømmer at han er rådvill, men både fastlegene sjøl, kommuner og opposisjonen på stortinget har prøvd å vise han vei.

Høie må snart forstå at det haster å få fastlegeordningen på rett kjøl. Ifølge fastlegene bak Trønderopprørets undersøkelse, som Stortinget fikk overlevert i juni, har nesten to tredeler av fastlegene vurdert å slutte i jobben på grunn av arbeidspress i løpet av de siste seks månedene. Det er et varsko som må tas alvorlig.

Det er fastlegene som møter, ser og hører alle typer mennesker med ulik alvorlighetsgrad av sykdom og lidelse. Fastlegen sender deg videre for rett oppfølging, enten det er i NAV-systemet eller i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det fastlegene som skal hjelpe deg med å holde deg frisk, selv om du må leve med en kronisk sykdom. Alle tre funksjoner er avgjørende for at vårt helse- og trygdesystem fungerer som det skal. Hvis en av de tre skulle svikte har vi åpenbart et problem. Hvis alle tre går ned for telling samtidig, er det en krise.

Høie liker ikke å innrømme det, men fastlegekrisen er en varslet krise.

Arbeiderpartiet og opposisjonen på Stortinget har i over et år forsøkt få Høie til å innse at han må gjøre noe. Derfor har vi også for lenge siden kommet med tydelige forslag om hva som kan gjøres raskt, mens Høie venter på sin evaluering.

Her er noen konkrete forslag til helseministeren:

  1. For det første bør han vurdere driftstilskudd som vekter den samlede kvaliteten på det enkelte legekontor. Han kan sikre unge fastleger et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis.
  2. For å beholde dagens fastlegeordning må listelengdene ned og det må kompenseres økonomisk.
  3. Selv om kommunene ikke skal ta over hele fastlegeordningen må det komme på plass flere faste fastlegestillinger i kommunene, som særlig unge og nyutdannede leger kan søke på.
  4. Medisinstudenter bør lære mer om hva fastleger gjør, ved at de får minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten.
  5. Sist, men ikke minst, må den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene stanses, for eksempel kan de slippe å skrive fraværsmeldinger for elever.

I kommunene har man ikke tid til å vente på statsråden, og det må iverksettes tiltak umiddelbart. Bare i Bodø har kommunen fra og med 2019 satt av 3,2 millioner av egne budsjetter for å møte denne krisen med lokale tiltak, men det er langtfra nok. Når vi også har måttet ansette flere kommunale fastleger, så er det et bevis på at en ordning som har fungert godt, er i ferd med å rakne. Vi har ikke noe mål om at fastlegene må være kommunalt ansatte, men vi kan heller ikke se på at den private ordningen går i oppløsning. Oppgavene er her nå, og de må løses nå.

Bodø kommune har derfor også på eget initiativ satt igang arbeidet med ALIS Nord, som er et prosjekt for å løse de velkjente rekrutteringsutfordringene i fastlegetjenesten i Nord-Norge og for å imøte strengere kompetansekrav for fastlegene. Dette er et prosjekt som gir Høie en glimrende mulighet til å støtte opp om konkrete tiltak for å bøte på krisen.

Høie trekker frem at han bevilget 23 millioner til rekrutteringstilskudd i 2018. Det er altfor lite. Vi i Arbeiderpartiet foreslo 22 millioner mer i vårt alternative budsjett.

Selvfølgelig bør vi vente til en grundig evaluering er klar før vi eventuelt gjør dyptgripende endringer i fastlegeordningen. Men disse fem strakstiltakene, og mer midler til umiddelbare tiltak enn det som er kommet til nå, burde han ha mulighet til å legge på bordet allerede til statsbudsjettet 2019.

Politikk krever handling og evne til å forhindre problemer før de blir kriser. I Ambulansekrisen fikk ikke Høie dette til, og nå har han en ny mulighet.