Tap av pasientenes rett for likeverdig behandling ved akutt hjertesykdom.

For pasienter som får påvist alvorlige hjertekarsykdommer, eller gjennomgår hjerteinfarkt, foreligger der nasjonal, internasjonale og europeiske anbefalte kravspesifikasjoner og retningslinjer for PCI-behandling. Disse vilkårene vil være vanskelig å oppfylle for 215.000 mennesker bosatt på Helgeland, Salten og deler av Lofoten pga. for lange transportavstander/transporttid. Eneste PCI senter nord for Grong, er i Tromsø for ca. 500.000 mennesker bosatt i Nordland, Troms og Finnmark.

Fra Hovedredningssentralen (eneste sted hvor de var villig til å besvare mine spørsmål) ble det oppgitt at flyreise av pasienter fra sentralt på Helgeland til Tromsø er på ca.1 time 45 min. Ambulansebil på 10 min. fra flyplassen til universitetssykehuset. Til St. Olavs Hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø kan transporten utføres med helikopter, oppgitt reisetid på henholdsvis ca. 60 min. og på ca. 50 min.

HJERTEINFARKTER har 2 måter å klassifiseres på, som har betydning for bedømming av alvorlighetsgrad og av tidsfrister for PCI behandling. PCI-behandling er mekanisk/instrumentell åpning av tilstoppede blodårer på hjertet av sklerotisk plaq; forkalkning; eller tilstoppet av tromber/blodplater. Medisiner/trombolyse gitt inn i blodårene/armen har en begrenset evne for å åpne tilstoppede årer på hjerte og dermed forhindre hjerteinfarkt.

Ledsagende skade ved infarktet, er ødeleggelse av hjertemuskel og av nerveledninger som leder hjertets frekvens/ pumpefunksjon. Konsekvenser om ikke PCI-behandling gis, vil være utviklet hjerteinfarkt som kan lede til død ved hjertestans. Nasjonalt helseregistre følger opp med registrert overlevelse av akutt hjertesykdom de første 30 dager etter sykehusinnleggelsen. Ytterlige konsekvenser av infarktrelatert hjerteskade er senere død ved residivinfarkt, varierende grad av invalidiserende helseplager pga. hjertesvikt, varierende grad av alvorlig, livstruende, hjertearytmi, sviktende kondisjon og oppsamling av væske til lungene.

Hjerteinfarkter klassifiseres i Type I og II. Type I klassifisering, gjøres ved kontrastrøntgen med fremstilling av blodårene på hjerte( båh), ved CT(computer tomografi)- angiografi, ved MR , ved IVUS (intravaskulær ultralyd) og ved OCT ( optical coherence tomography); fremstilling av årene ved hjelp av infrarødt lys. Disse teknikkene gjøres på røntgenavdelingene og på PCI labbene. Teknikkene kan få frem de indre strukturforandringene i blodårene som kan avklare forandringer med risiko for hjerteinfarkt.

Inndeling av typer hjerteinfarkter ved disse teknikkene, har medført klassifisering fra 1 – til 5. 83 % av alle hjerteinfarktene er ved disse teknikkene klassifisert til Type 1. Plutselig hjertedød før sykehusinnleggelse logges inn under type 1 infarkter. 15 % av infarktene tilhører type 2 infarkter, infarkter som trigges ved andre ledsagende livsstilproblemer/sykdommer som diabetes, overvekt, røykeavhengighet, høyt blodtrykk, lungesykdommer ol.

Type II klassifisering, gjøres ved påviste forandringer ved EKG (elektrokardiogram) registrering. EKG viser forandringer som kan avdekke mønster på ulike infarktskader til hjerte. EKG opptak kan utføres på legekontorer, hos kardiologer, i ambulanser på vann, land og i luft og elektronisk overføres til hjertespesialister på poliklinikker, sykehus og til PCI sentra for bedømming. Via dette nettverket kan det tas beslutning for direkte transport til PCI senter for blokking uten tidstap ved innleggelse til andre sykehus.

EKG evner å avklare, klassifisering 2 hovedtyper  av hjerteinfarkter som er avgjørende for behandlingsvurdering, medisinering, trombolyse og responstid til PCI behandling : EKG mønster kan ved utvikling av hjertesykdom påviste forandringer som truende infarkter og skader av hjertemuskel etter gjennomgått infarkt .

Infarktene deles i 2 hovedtyper; STEMI og NSTEMI. 1. STEMI(ST elevasjons myokard infarkt), utgjør ca. 25 % av alle infarkter. Skademønstret ved EKG avtegner et infarkt hvor - 1 - av hjertet hovedårer plutselig bli tett ved kombinasjon av forkalkning og blodkoagel/trombe.

A , Ved kort avstand til PCI senter, bør pasienten PCI behandles innen 90 min.

B , Ved lengre tidsavstand til PCI senter, følges en «behandlingskjede» hvor pasienten trombeløsende behandling/ trombolyse ved nærsykehuset og  kan da mottas for PCI behandling snarest ved PCI senter etter 3 – ,innen 24 timer.

2, NSTEMI(non- STEMI), utgjør ca.75 % av alle infarkter .

A , Under opphold, observasjon i sykehus , bør pasientene risikovurderes. NSTEMI pasienter har ofte høy risiko, med trussel mot liv og helse ved tilknytting til andre sykdommer som f.eks.diabetes mellitus, rheumatiske sykdommer, høyt blodtrykk, høyt kolesterol ,overvekt , røykavheninghet o.l. NSTEMI med forhøyet risiko for liv og helse bør få PCI inne < 24 timer etter gjennomgått infarkt.

A, Europeiske retningslinjer anbefaler PCI innen 24 timer.

B, Rådgivingsgruppen innen Hjerteinfarktregistret opprettholder anbefaling om PCI innen 72 timer.

 C, Pasienter med NSTEMI, med høy risiko, med klinisk ustabilitet/refraktære symptomer,med hjertesvikt og med alvorlig hjertearytmier bør henvises til PCI < innen 2 timer. Verdien av PCI behandling ved akutt Hjerteinfarkt. Opplysninger i noen grad hentet fra «Hjerteinfarktregistrets rapport 2015».

På landsbasis utføres årlige 29.000 -30.000 invasiv kardiologiske prosedyrer / PCI.  For Helgeland, Salten, Bodø og sørlige Lofoten; er det en vekslende ,varierende sprett befolkningsbosetning av ca. 215.000 mennesker. Disse vil ha et behandlingsbehov for hjerteinfarkt på ca.1320 invasiv kardiale prosedyrer, angiografier/ PCI.

En amerikansk undersøkelse har tidligere ved publikasjoner lagt frem et minste kvalitetskrav og kompetanse for et PCI lab/ senter. Volum av pasienter for et fungerende PCI senter, krevdes > enn 400/ år av invasive, kardiale prosedyrer. Hver av operatør ved sentret skulle gjøre > mer enn 100 prosedyrer/år. 

På landsbasis ble det ved Nasjonalt Hjerteinfarkt Registret for 2015 registrert: Ca. 14.700 hjerteinfarkter i Norge. 71 %; 10.452 infarkter ble registrert som NSTEMI. Ca. 4.270 infarkter registrert som STEMI.

En artikkel fra 3/2-16 av Professor Terje P Hagen, ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Osl ; refererer han til europeisk undersøkelser som viser at PCI senker dødstall ved alle typer hjerteinfarkter.  Fra en samlet studie oppgir han at PCI behandling er forbundet med 60 % reduksjonsrisiko for død; noe som forklares  ved faktisk behandlingseffekt og at pasienter som får PCI behandlingen er generelt friskere enn de som av ulike årsaker ikke kan tilbys denne behandlingen. Her er ikke referert til svekket helse og invaliditet for en stor gruppe mennesker som ved infarkt ikke ble PCI behandlet.

Studie publisert i LANCET aug. -16, av Wallentin og kol. Data fra studien var 2457 pasienter fra Danmark, Sverige og Norge i tiden 1996 – 1998. Studien med 15 års oppfølging, viste at tidlig PCI ved NSTEMI både reduserer og utsetter død, infarkt og ustabil hjertesykdom. Evaluering av studien konkluderer med at tidlig invasiv behandling bør være anbefalt alternativ for de fleste pasienter med NSTEMI og ustabil hjertesykdom.

1/3 av mennesker som får akutt hjerteinfarkt dør i løpet av 30 dager , en stor del av dem har plutselig død før de kommer til sykehus. Nasjonalt har infarktpasienter ( både STEMI og NSTEMI); pasienter < 80 år, PCI behandlet ; en registrert overlevelse på 95% , 30 dager etter sykehus-innleggelse ved nærsykehus. 

For STEMI: På landsbasis fikk 38% av pasienter med STEMI, PCI behandling -innen anbefalt tid .Det er registrert store forskjeller mellom regionale helseforetak (RHF) og mellom sykehus. «46 % av infarktpasienter i helseregion Sør- Øst fikk PCI behandling innen anbefalt tid». «20 % av infarktpasienter i Helse Nord RHF fikk PCI behandling innen anbefalt tid». Det bekreftes ved Infarktregistret at vesentlig årsak til manglende måloppnåelse for PCI behandling ved STEMI er at transporttid underestimeres. Nasjonalt ble gjennomsnittlig 80 % behandlet med primær angiografi/PCI. 15 % ble behandlet primært med trombolyse. 5 % fikk ingen av delene .

Det er store forskjeller mellom helseregionene og mellom sykehusene ved primær behandling av STEMI. I Helse Nord ble 53 % av STEMI-pasientene primært behandlet med trombolyse istedenfor med PCI. I Helse Vest ble kun 4 % av STEMI primært behandlet med trombolyse. Valgene for behandling og skjebnen for infarktpasienter avhenger igjen av reiseavstander til PCI sentra.

Kvalitetsindikatorene fra Norsk Hjerteinfarktregister 2015, viser ulikhetene ved tallene ved Regionale Helseforetak og ved sykehusene, ved behandlingene av akutt hjerteinfarkt.  Nasjonalt viser Hjerteregistret 2015 ved STEMI: 93 % overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse» for pasienter < 80 år, behandlet for STEMI.  Dvs. behandling av STEMI ved -kort reise - til PCI senter innen 90 min, uten trombolyse. Behandling av STEMI ved - lang reise- til PCI senter, gis trombolyse ved nærsykehuset og PCI etter 3 -24 timer ved PCI senter.

Helse Nord RHF ble ved Kvalitetsindikatorene, bedømt «meget god måloppnåelse» -ved 3 gradert evaluering- for behandling av STEMI i « behandlingskjeden» : STEMI- pasienter definert  - innen behandlingskjeden-,vurderes ut fra akutt medisinsk kontakt  <12 timer etter symptomdebut, gitt trombolyse ved nærsykehus, reise med fly-/ambulansebil over 2 timer til PCI ved UNI Tromsø i behandlingskjeden-, dvs. PCI etter 3-24 timer etter gitt trombolyse ved nærsykehuset.

Laveste  gradering(«mindre god måloppnåelse») ved nasjonal Kvalitetsindikatorene fikk Helse Nord, forekommer for den største gruppen av infarktpasienter; for sterkest risikobelastet pasienter med STEMI og for alle pasienter med NSTEMI. Store forskjeller og stor ulikhet mellom Regionale  Helseforetak og mellom regionen Tromsø og og sykehusene på Helgeland , Salten og sørlige  Lofoten.

IIII: Andelen STEMI- pasienter < 80 år med akutt medisinsk kontakt < 12 timer etter sykdomsdebut ; med trombolyse gitt < 30 min etter første medisinsk kontakt ; eller angio/PCI innen 90 min. etter første medisinske kontakt, eller ved nærsykehuset. Oppnådd forventet behandling for 46% av STEMI pasienter fra Helse Sør-Øst RHF. For Helse Nord RH: 20 %Nasjonal gjennomsnitt : 38 %.For NSTEMI:(ca.75 % av alle hjerteinfarkter).

IIII : Andelen av pasienter < 80 år med -NSTEMI- som ble utredet med angio/PCI i behandlingskjeden. Univ.sh.Tromsø : 89 %. Sandnessjøen sykehus: 79 %. Nordlandsykehuset Bodø: 75 %. Mosjøen sykehus : 57 %.Rana sykehus : 49 %.

IIII : Andelen av pasienter <80 år med -NSTEMI- som ble  utredet med angio / PCI < 72 timer etter innleggelse i  sykehus.

 Univ.sh. Tromsø: 81 %.

Nordlandssykehuset Bodø: 57 %.

Sandnessjøen sykehus: 43  %.

Rana sykehus: 39 % .

Mosjøen sykehus : 38 %.  

Muligheten ved å oppfylle vilkårene for Kvalitetsindikatorene vil være vanskelig for sykehusene på Helgeland ved å sende dårlige pasienter på en flyreise til Tromsø på 1 time 40 min. Omlasting til ambulansebil, med reise på ca. 10 min til Uni Tromsø. Ei flyreise som tilsvarer reisetiden mellom Oslo - Wien, eller Sandnessjøen – Oslo. Hvor ligger ideen og kravene om pasient-nær behandling av hjertepasienter. 

Avvikende omskrivning av fakta , Relativ fakta og Fake news , kan bli forståelig når UNN direktør Tor Ingebrigtsen omtaler konsekvensene ved hjerteinfarkt som et ikke -eksisterende problem; fordi overlevelsesgraden ved hjerteinfarkt allerede  er svært høy.

Innspill fra direktør Tor Ingebretsen åpner for betydelig besparing ved Helsebudsjettet ved opplysning om at akutt hjerteinfarkt er et ikke-eksisterende problem.Dyre PCI sentra kan nedlegges. Dette må være internasjonal, verdifull vurdering og utsagn fra en fagperson med sterk integritet. Statsråden må for lengst ha fanget opp og gjort seg kjent med  ny dreining innen behandling av hjertesykdommer.   

En lignende utlegning kommer i artikkel fra Overlege ved Røntgenavdelingen, UNN HF, Tromsø, Jan Størmer :  «  Er ledelsen i Helse Nord troverdig».  Her utlegges alt som har gått galt ved styringen av Helse Nord i årene etter 2002, og vansker i fag-klima mellom UNN og Nordlandssykehuset i Bodø. Hans manglende troverdigheten for Helse Nord RHF kommer i avsnittene : Må akseptere ytringer/ Kjøper Rolls Royce/Spenninger/ 50 millioner/Telerøntgen og sluttlig indrefilen i artikkelen :: «Når man i en stor og utfordrende sak, som handler om kvaliteten på spisskompetansetilbud innen  hjertemedisin for fremtidig nordlendinger, opplever jeg at Helse Nord- ledelsen skyter seg selv i foten, ved å fremstå som historisk ufeilbarlig, kan man ikke unnlate å stå frem med korrigerende fakta». Fake news?

Var dette et innlegg for – eller imot etablering av et nødvendig PCI senter i Bodø for hjertemedisinske pasienter blant en befolkning på 215.000 mennesker. Ut fra all faglig dokumentasjon, har pasienter fra Helgeland og Salten et sterkt behov for PCI ved akutt hjerteinfarkt for å ha sjanse for å berge liv og helse på lik linje som hjertepasienter bosatt i regionen Tromsø og i øvrige del av landet.

Lokalisering av sykehus. Kollektiv transport vil i sterkere grad binde sammen Helgelandskysten med Helgeland innland med Mosjøen og med Mo i Rana. Sykehuset lokalisert til Drevja /Tovåsen vil gi friareal for god planløsning av sykehusbygget med disponerende områder for utvidelse, foruten bygging av servicebygg som butikker, kafeteria o.l. Lokaliseringen til dette området vil gi den korteste transport til sykehusbehandling for de fleste bosatt på indre- /ytre Helgeland.

Til forskjell fra nåværende sykehusstruktur, vil Helgelandssykehuset være et bærekraftig sykehus for 80.000 – 90.000 helgelendinger, som vil gi medisinsk faglig tyngde innen forskning og innen datateknologisk metodeutvikling for diagnostikk og behandling innen kreft, hjerte-/lungesykdommer, mage-/tarmsykdommer og innen akutt kirurgi med trauma behandling.

Likeverdig behandling. Avisartikkel av professor Bjørnar Olaisen «Helse Nord, med ryggen mot fremtida», artikkel i Legetidsskriftet av overlege Bjørn Haug , «Fremtidens PCI (perkutan koronar intervensjon) behandling etter hjerteinfarkt»  og innlegget i Legetidsskriftet av Seksjonslederen for invasiv kardiologi ved Rikshospitalet, Lars Aaberge , «Likeverdig behandling ved hjerteinfarkt» , understreker hvor nødvendig det vil være med dreining i hjertemedisin til mest mulig likeverdig behandling for alle pasienter som får hjerteinfarkt. For å kunne gi denne behandlingen for helgelendinger vil det være nødvendig med  et  bærekraftig sykehus for Helgeland.

Desentralisering av PCI behandling. I Norge har vi en sentralisering av PCI behandling til 7 sykehus(inkl. Feiringklinikken ). I Sverige og Finland er denne behandlingen desentralisert, det medfører at  Finland har 21 PCI sentra for en befolkning på samme størrelse som Norge.Rovaniemi sykehus i Nord Finland med befolkningsstørrelse på ca.110.000, har PCI senter hvor det i 2015 ble utførte 1.100 angioer/ kateterundersøkelser med fremstilling av karene på hjerte, av disse ble ca. 400 behandlet med PCI, åpning av tette kar på hjerte.Dette er en behandling som bl.a. vil kunne utføres ved Helgelandssykehuset.

Ny kunnskap innen teknologi og metodeforbedringer ved PCI prosedyren bør gi grunn for ny nasjonal organisering av behandling av akutt hjerteinfarkt med sterkere desentralisert PCI sentra som fungerer svært bra i Sverige og Finland.Fra mindre PCI sentra i Sverige og Finland er det ingen rapporter som tyder på at denne organiseringen gir noe dårligere kvalitet på behandlingen.

Tidligere amerikanske undersøkelser viste for noen år siden målbærende krav og vilkår for kvalitetssikring ved kirurgiske og medisinske prosedyrer. Ved PCI forelå bedret kvalitet ved prosedyren fra leger som gjennomførte > 75 PCI  / år og for labben > 400 prosedyrer/år .

Forventning til en nasjonal likeverdig behandling av hjerteinfarkt også for Nordland, bør  Helse Nord  RHF som ansvarlig forvaltningsorgan for regional helse, snarest legge frem tilbud om koronar angiografi og PCI-behandling ved Nordlandssykehuset i Bodø. En tjeneste som vil dekke for akutt hjerte medisinsk behandling for ca.200.000 Nordlendinger.

For at helgelendinger skal få en likeverdig tilgang til undersøkelser og behandling av hjertesykdom med PCI, er det helt nødvendig med nytt felles sykehus for Helgeland beregnet for 80.000 – 90.000 helgelendinger lokalisert til befolkningstyngdepunkt for Helgeland, beliggende i Drevja/ Mosjøen eller Tovåsen/ Leirfjord.