Stopper rådmannens avviklings-forslag: - Vi vil selv stå ansvarlig

DEL

Torsdag behandler bystyret i Bodø en sak om reviderte vedtekter for de kommunale rådene.

I dag har eldrerådet og ungdomsrådet egne budsjetter som årlig vedtas av bystyret. Rådet for funksjonshemmede og rådet for rus og psykisk helse har ikke det, og rådenes utgifter dekkes over budsjettet for området politikk i kommunen.

Ville avvikle

Bystyret vedtok i 2018 at vedtektene for rådene skulle revideres og harmoniseres.

- Med bakgrunn i bystyrets vedtak om harmonisering av rådenes vedtekter, foreslås det å avvikle ordningen med et eget budsjett for eldrerådet og at bestemmelsen om budsjett i dagens vedtekter tas ut, skrev rådmannen i sitt saksfremlegg.

- Dette vil i utgangspunktet ikke innebære reduserte økonomiske rammer for eldrerådet, men at eldrerådets budsjett slås sammen med budsjettet for område politikk. En slik ordning vil i større grad sikre likebehandling og at rådene i utgangspunktet har like økonomiske rammebetingelser.

Saken ble behandlet i eldrerådet 26. august. Der la Arbeiderpartiets representant i rådet, Ali Horori, fram et forslag om at alle rådene får egne budsjetter og dermed blir ansvarliggjort for tildelte midler.

- Vi vil selv stå ansvarlig for våre disponering av midler til det beste for kommunens eldre og vi kjenner best selv hvor midlene våre bør benyttes, sier Horori.

Ansvarliggjort

Et enstemmig eldreråd stilte seg bak forslaget, som også ble støttet i formannskapet. Et enstemmig formannskap vedtok 29. august at eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, rådet for rus og psykisk helse og Flerkulturelt råd skal ha hvert sitt budsjett.

Torsdag skal altså saken behandles i bystyret.

- Både de lovpålagte og de ikke-lovpålagte rådene gjør en viktig jobb for innbyggerne i kommunen. Det er viktig for disse rådene å ha egne budsjetter å forholde seg til for å sikre forutsigbarhet, både i rådene og hos kommunen som oppdragsgiver. Det er vesentlig at rådene opplever eierskap og ansvar for de ressursene som kommunen stiller til disposisjon. Det er bedre for alle parter å la rådene styre dette selv, og bli helt og holdent ansvarliggjort for sine disponeringer, sier Horori.

Han peker også på at effektiviteten vil bli ivaretatt ved egen budsjetthåndtering, da veien blir kortere fra vedtak til gjennomføring.

Artikkeltags