«Celleprøvesaken» er en artikkelserie som strekker seg tre år tilbake i tid.

Avisa Nordland har fortalt historiene til flere kvinner som har utviklet livmorhalskreft til tross for at de har fulgt myndighetenes anbefalinger om jevnlige celleprøver fra livmorhalsen. Det nasjonale screeningprogrammets hensikt er nettopp å avdekke celleforandringer før kreft utvikles.

Metoden som brukes i Norge i dag er imidlertid så lite sensitiv at den kun fanger opp disse celleforandringene i halvparten av tilfellene. Dette er ikke unikt for Nordlandssykehuset, men gjelder alle sykehus.

LES OGSÅ: AN beklager - PFU-sak trekkes

I de fire siste artiklene i «Celleprøvesaken», datert 7.-8. desember 2016 og 13.-14. februar 2017, kommer ikke dette godt nok fram. Dermed kan nye lesere sitte igjen med et inntrykk av at feil skjer oftere ved Nordlandssykehuset enn andre sykehus.

May-Helen Forsberg, som AN omtalte 13. februar i forbindelse med en artikkel om erstatningsutbetalinger, har aldri vært pasient ved NLSH. Dette kom ikke tydelig nok fram i teksten.

13. februar 2016 ble det publisert en faktaboks som hørte til en tidligere artikkel i celleprøvesaken, uten at denne ble oppdatert. I en formulering het det at tilsynsmyndighetene skulle granske sykehuset, mens det på publiseringstidspunktet var kommet en konklusjon som frikjente sykehuset. Formuleringen er nå fjernet fra faktaboksen.

I desember i fjor henla Nordland statsadvokatembete straffesaken mot NLSH, etter råd fra Statens helsetilsyn. I februar i 2017 konkluderte Fylkesmannen i Nordland at sykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet.

Fylkesmannen i Nordland konkluderte med at det ikke var gjort funn som indikerer at diagnostikk og behandling foregår annerledes ved NSLH enn andre sykehus.

Statens helsetilsyn har gjennomgått screeningdata uten å kunne påvise at NLSH har flere feiltolkede prøver enn landsgjennomsnittet.

De sakkyndige, som leverte sin rapport til politiet, skriver at deres hovedinntrykk er at screeningen ved NLSH har vært relativt veldrevet og i samsvar med retningslinjer ved andre sykehus og Kreftregisterets anbefalinger.

AN har omtalt begge kjennelser, samt sakkyndigrapportens innhold i flere saker. Men i lys av den omfattende dekningen vi har gitt celleprøvesaken, burde vi gitt begrunnelsene for henleggelse og konklusjon større plass enn vi gjorde i sakene som er nevnt ovenfor.

Avisa Nordland beklager overfor lesere og ansatte ved Nordlandssykehuset.

Red.