Gå til sidens hovedinnhold

Havbruksnæringen er åpen og redelig om termisk avlusning

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjømat Norge representerer en næring som ikke har noe å skjule. Vi hilser alle stemmer som vil bidra til en faktabasert debatt om dyrevelferden i norsk oppdrett velkommen. Men verken laksen eller debatten er tjent med uriktige og unyanserte påstander.

Toine Sannes fra organisasjonen FLO påstår at ansatte i norsk havbruksnæring driver med skolding av laks i brennhett vann, under termisk behandling mot lakselus. All tilgjengelig forskning viser at dette er feil. Ingen steder er det påvist at en eksponering av fisk i 30 sekunder med vann inntil 34 grader gir skolding og brannskader. Det vi ser er en fluktrespons hos fisken som resultat av det varme vannet. Det må håndteres så fisken ikke skader seg selv under den korte eksponeringstiden. Risikoreduksjon ligger altså i stor grad i planlegging, teknisk utforming og praktisk gjennomføring.

All håndtering av fisk er til ulempe for fisken. Det er et selvstendig mål å ivareta fiskevelferd gjennom hele produksjonssyklusen. Vi bruker en rekke velferdsparametere for å vurdere om håndteringen er akseptabel i forhold til formålet eller ikke.

Fiskehelsepersonell med lang erfaring fra felt oppgir at det i all hovedsak er andre forhold enn temperaturen i behandlingsvannet som har betydning for om termisk metode kan gjennomføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Tall fra Veterinærinstituttet viser at antallet tilfeller med høy dødelighet etter termisk behandling går ned. Dette er en god indikasjon på at vi blir bedre på å redusere risiko ved å vurdere nettopp disse forholdene.

Når Mattilsynet tillater termisk avlusning er det med en klar beskjed om at næringen må bli bedre på fiskevelferd. Det tar vi på alvor. Å gjennomføre en avlusningsoperasjon forutsetter alltid en avveiing f.eks. mellom hensynet til fiskens velferd og hensynet til alltid å overholde grensene for lakselus. Vi har et ansvar for å ta i bruk den metoden som vurderes som mest skånsom basert på de forutsetningene som foreligger. Som Mattilsynet sier, er skadene alltid større dersom man ikke behandler, både for velferden til oppdrettslaksen og villaksen. Det er også verre for laksen med flere behandlinger med begrenset effekt mot lus.

Tallene fra Animalias årsrapport viser at all industriell animalsk produksjon må regne med et visst tap, og at årsakene er mange. I den grad andelen av døde dyr er en pekepinn på hvordan dyr hadde det da det levde, viser tallene at den prosentvise dødeligheten er av laks i merdene er av samme størrelsesorden som kjøttproduksjonen i landbruket. Når det settes ut mer enn 350 mill. fisk årlig er selvfølgelig tapet målt i antall individer betydelig større i sjøen enn på land. Totalantallet storfe i dette landet er mindre enn 900 000. De fleste sjømatprodusenter produserer med en dødelighet fra utsett til slakt på under 10 % og også under 5 %. Gjennomsnittet for næringen er 14,8 %. Det er omtrent det samme som for annen industriell matproduksjon. At all animalsk matproduksjon har utfordringer knyttet til dyrehelse og velferd er ingen unnskyldning for sjømatnæringen til ikke å bli bedre, mye bedre.

Ser vi på volumøkningen i havbruksnæringen, så faller anklagene om en forvokst og sykelig industri på sin egen urimelighet. Dødeligheten har ikke økt selv om volumene har økt, tvert imot. Vi får mer og bedre kunnskap om hvordan vi skal avdekke, diagnostisere og håndtere sykdomsframkallende organismer raskere, vi trekker lærdom fra ett kunnskapsområde til det neste. Dette har gjort Norge til en av verdens fremste og mest vellykkede sjømatprodusenter.

Også når det gjelder velferd har det vært framgang og den skal fortsette. At omverden holder øye med hvordan sjømatprodusentene holder fisken sin, skulle bare mangle. Konstruktiv kritikk er av det gode, men karakteristikker som «skolding av levende fisk» bidrar ikke til noe positivt.

Kommentarer til denne saken