Dette valget behøver Kristelig Folkeparti din stemme mer enn noen gang. Og det er mange gode grunner til å stemme nettopp KrF.

I et samfunn der materielle verdier får stadig større fokus, ser KrF behovet for å løfte fram arven og de solide røttene vårt samfunn er bygd opp på. Hans Nielsen Hauge er på mange måter vårt ideal, en samfunnsbygger med vekt på trosfrihet, men også sans for næringsutvikling og god arbeidsmoral. I en tid der landet vårt var preget av fattigdom, klarte han å løfte fram verdier som skapte samfunnsengasjerte folk med levende Gudstro.

I dag framstår KrF som det eneste partiet med vekt på nettopp de samme verdier. Vi vil verne om menneskeverdet i alle livets faser, og legger særlig vekt på rettsvernet til det ufødte liv. Vi ønsker mer tid og valgfrihet spesielt for småbarnsfamiliene. Fordi småbarnsfasen er den viktigste for barns utvikling, må den enkelte familie styrkes og få velge den løsning som er best for seg og sine barn.

Det skal være godt og trygt å bli gammel, og KrF mener det er nødvendig å innføre økonomiske ordninger for dem som tar seg av våre eldre. Utbyggingen av institusjoner for eldre må prioriteres og hjemmetjenesten må styrkes.

Frivillighet i samfunnet må få høyere status, da det utløser tjenester som det offentlige ikke kan tilby. KrF vil derfor fjerne «moms på dugnad». Trossamfunn og menigheter må ikke styres av staten, og økonomisk støtte til private kirkebygg må opprettholdes.

KrF står foran en stor utfordring i dette valget, og vi tror både samfunnet og politikken blir fattigere uten et sterkt verdiparti i Norge. Ønsker du et parti på Stortinget som legger vekt på de grunnleggende verdier i vårt samfunn, trosfrihet og at menneskeverdet blir verdsatt i alle livets faser, da ber vi om din stemme til KrF.