Mang en person har jobbet i kulissene og fremmet villaksens sak og poengtert hvor viktig Beiarelva er som forvalter og ambassadør for villaksen.

Skuffelsen over å ikke finne noen konkrete bevilgninger til Beiarelva er derfor stor. Men toget har ikke nødvendigvis gått fra perrongen ... Jobben med å komme inn over listen over øremerkede midler vil fortsette.

Vi har vært i direkte dialog med Miljødirektoratet og Martine Bjørnhaug som har en sentral rolle ift. fordeling av statlige midler. Det ble poengtert overfor henne at Beiarelva er i en særstilling og bør trekkes fram når hun går i møte med KLD (Klima- og miljødepartementet) en av de nærmeste dagene.

Beiarelva ønsker myndighetenes deltakelse når det gjelder fullfinansiering av laksetrapp overfor Høgforsen. En realisering av prosjektet er budsjettert til 38 mill. og vil bestå av i alt fem trapper. En fullføring vil betyr mer enn dobling av lakseførende strekning, med gode gyte- og oppvekstområder for beiarlaksen. Det er nå gjennomført seks år med stamlaksfiske og yngeltelling viser høyt antall yngel i alle årsklasser. Utgangspunktet er positivt!

Martine Bjørnhaug i Miljødirektoratet er godt kjent med Beiarelva og laktsetrappprosjektet, men sier til oss i Beiarelva SA at det samtidig er 55 trappe-prosjekter i pipelinen.

Derfor er det vanskelig for henne å forskuttere noe i saken ...

Beiarelva på sin side er klar på hvorfor midler til laksetrapp bør innvilges.

Realisering av laksetrapp kan styrke posisjonen til Beiarelva som Nasjonalt utstillingsvindu. Den bærekraftige strategien lokale ildsjeler har gjennomført de siste årene er forbilledlig. Det finnes utallige vassdrag i Kongeriket med tilsvarende utfordringer, og mange ser nå til Beiarelva, og vil lære av suksessoppskriften.

Den 10 september 2021 la avtroppende klima og miljøminister Sveinung Rotevatn fram den etterlengtede Handlingsplanen for ville bestander av Atlantisk laks, basert på Miljødirektoratets utredning fra 2019. Rapporten viser til en oversikt over hvilke vassdrag som ikke har oppnådd målet i kvalitetsnormen om minimum god kvalitet, og/eller er oppførte med rømt oppdrettslaks som påvirker analysen: Beiarelva er blant de vassdrag som i denne rapporten er RØD-merket. Som Nasjonal lakselv- og laksefjord hviler det et felles ansvar mellom Nasjonale myndigheter og de lokale forvaltningsorganer om å ta vare på villaksen som truet art. Laksetrapper kan fungere som sorteringssystem, hvor det kan bli mulig å ta ut uønskede arter/individer som pukkellaks og oppdrettsfisk. Dette gjør det mulig å styrke posisjonen til beiarlaksen og begrense innblanding av oppdrettslaks.

Ifølge organisasjonen Norske Lakseelver ligger sesongen 2021 til å bli en av de dystreste i moderne tid. Villaksen er truet på mange fronter. Vi mener der er fornuftig å støtte prosjekter som allerede kan vise til en sunn- og bærekraftig forvaltning. En slik støtte betyr at Beiarelva kan videreføre det arbeidet som virker og bidra til å styrke situasjonen for villaksen.

Beiarn kommune har kommunisert at de står klar til å forskuttere men det forutsetter at myndighetene bidrar til å fullfinansiere prosjektet. Et positivt svar vil bety at prosessene kan starte opp umiddelbart.

Med pukkellaks-invasjonen friskt i minne er det særdeles viktig at Beiarelva som Nasjonal Lakseelv/Laksefjord gis rammevilkår som gjør det mulig å bedre kårene for den truede villaksen gjennom en bærekraftig forvaltning.

Vi håper Martine Bjørnhaug (Miljødirektoratet) og KLD i fellesskap finner fram til en finansiell deltakelse som gjør det mulig å realisere laksetrappene i Beiarelva.

Noen tall:

  • Trappene har en totalramme på ca. 38 mill.
  • Gjennom egenfinansiering, kommunal finansiering og andre medfinansierer har vi på plass 12,5 mill.
  • Vi har også en aktør som avventer til statlig finansiering er på plass, med 3 mill. dvs. totalt 15.5 mill.