– En nedleggelse nå vil være svært dårlig timing

På padletur: Elever fra friluftslivsfag på Knut Hamsun vgs padlet og sto på hodet på et isflak på en padletur sist vinter.

På padletur: Elever fra friluftslivsfag på Knut Hamsun vgs padlet og sto på hodet på et isflak på en padletur sist vinter. Foto:

– Dersom Nordland fylkeskommune vedtar å legge ned tilbudet i friluftslivsfag nå, slår fylkeskommunen i hjel sitt eget argument om viktigheten av et slikt tilbud i et utdanningsperspektiv.

DEL

– Det vil igjen ta kraften ut av arbeidet med en nasjonal godkjenning av læreplanene og dermed redusere mulighetene for en slik godkjenning vesentlig. Arbeidet fra 2009 til nå kan med det bli bortkastet, mener Salten Friluftsråd.

Det oppfordrer fylkeskommunen på det sterkeste om å videreføre tilbudet i friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy.

Friluftsrådet har reagert raskt etter at Nordland fylkeskommune sist fredag fremmet forslag til en rekke kutt i det videregående skoletilbudet i Nordland av økonomiske årsaker, inkludert nedleggelse av tilbudet i friluftslivsfag.

Arbeidsutvalget i friluftsrådet har nå kommet med en sterk uttalelse for å beholde tilbudet.

– Uttalelsen skal behandles av styret i friluftsrådet 4. november, opplyser faglig leder Bjørn Godal.

I uttalelsen vises det til at friluftslivsfag ved Knut Hamsun vgs. er et nasjonalt forsøk initiert av Nordland fylkeskommune og godkjent av Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Salten friluftsråd hadde prosjektledelsen ved etableringen av forsøket.

– Målet med forsøket er å teste ut fullverdige læreplaner i friluftsliv i videregående på lik linje med læreplanene i idrettsfag. Forsøket har vært høyt profilert fra Nordland fylkeskommune. Politisk ledelse har vært tydelige på viktigheten av friluftsliv i videregående skole og at læreplanene skulle bli en permanent del av det nasjonale læreplanverket. Dette er også påpekt i den siste stortingsmeldingen om friluftsliv og fra Stortinget. Med den kraften som har vært lagt i forsøket fra Nordland har det hatt god og bred politisk og faglig støtte regionalt og nasjonalt, uttaler friluftsrådet.

Sjeldent positiv

Det opplyser også at det foreligger en evaluering av forsøket, en FOU-rapport fra Nord universitet ved Eivind Sæther fra 2018 som ifølge forskeren er «sjeldent positiv».

Konklusjonen i rapporten er: «Å tilby studieretningsfaget friluftsliv er å ta mangfoldet blant ungdom på alvor og det kan synes å ha en positiv innvirkning på elevenes fysiske, sosiale og mentale helse. Det kan synes som om friluftslivsfag stimulerer, mer enn begrenser, lysten til videre studier. Det er viktig å sikre ungdom med kunnskaper, ferdigheter og innsikt i friluftsliv til forsvaret og andre studietilbud, men vel så viktig er det å gjøre ungdom kjent med sitt nære naturmiljø som gode ambassadører for blant annet turistnæringen. Det anbefales at studietilbudet videreføres.»

Etterspurt kompetanse

For egen regning framhever Salten friluftsråd at tilbudet treffer ungdommene.

– Det er også interessant med linjas gode rekruttering av elever med samisk bakgrunn. Det er et studietilbud som treffer regional og nasjonal politikk. Elevene tilegner seg kompetanse og ferdigheter som er etterspurt innen helsesektoren, næringslivet, tekniske fag, undervisning, folkehelse, forskning, beredskap og miljøsektoren. Forsvaret har vært tydelige på at kompetansen elevene får på linja er «midt i blinken» for dem, opplyses det.

Flere skoler venter

Salten Friluftsråd påpeker også at flere skoler/skoleeiere nasjonalt avventer endelig godkjenning av læreplanene for å kunne ta dem i bruk.

– Forsøket er i sluttfasen og endelig avklaring er ventet i løpet av få år, kanskje to. Konklusjonene avventer blant annet Liedutvalgets endelige konklusjoner. Det overordnede målet med forsøket med friluftslivsfag har vært å få etablert nasjonalt godkjente læreplaner i friluftsliv i videregående skole. En nedleggelse av tilbudet på Knut Hamsun vgs. nå er en svært dårlig timing med tanke på å nå det målet, mener Salten Friluftsråd

Artikkeltags