Foreslår kutt ved Knut Hamsun - også andre skoler i Salten kan bli berørt

For dyrt? Det foreslås å stanse inntaket av elever i friluftsfag ved Knut Hamsun videregående skole fra høsten 2020. Det er et forslag som vil bli møtt med stor motstand.

For dyrt? Det foreslås å stanse inntaket av elever i friluftsfag ved Knut Hamsun videregående skole fra høsten 2020. Det er et forslag som vil bli møtt med stor motstand. Foto:

Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar varsler kraftig innstramming i utdanningstilbudene på de videregående skolene i Nordland.

DEL

I Salten ser det ut til at Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy og Steigen blir hardest rammet.

Det foreslås å legge ned tilbudet i friluftsliv ved hovedskolen på Oppeid fordi dette er et særlig dyrt tilbud. I tillegg anbefales det å legge ned tilbudet i bygg- og anleggsteknikk på grunn av svak rekruttering, samt tilbudet i studiespesialisering ved avdelingen i Steigen. Forslaget går ut på å samle dette tilbudet på Oppeid.

På Fauske vil tilbudet om idrettsfag bli vurdert nedlagt.

På den videregående skolen i Saltdal vil det bli vurdert å legge ned tilbudet i teknikk og industriell produksjon, alternativt i design og håndverk.

Bakgrunnen for forslagene om endringer i tilbudsstrukturen begrunnes på følgende måte:

Med 459 millioner kroner mindre i statlige inntekter til Nordland, står utdanningsetaten i fylket foran et sparekrav på rundt 170 millioner kroner innen 2022. Det betyr en kraftig innstramming i utdanningstilbudene på Nordlands videregående skoler.

- Sammensetningen av utdanningstilbud skal i framtiden i større grad ta høyde for den store nedgangen i antall 16-18-åringer i Nordland. Det er ønskelig med så fulle klasser som mulig for å sikre bedre ressursutnyttelse, framgår det av begrunnelsen.

I desember skal fylkestinget vedta ny struktur for vg1-nivå som trer i kraft høst 2020. Den nye vg2-strukturen skal vedtas høsten 2020.

Også administrative sammenslåinger av skoler skal vurderes. Dette er også et tiltak for å redusere kostnader, minske sårbarhet og for å kunne opprettholde lokale tilbud med mindre ressursbruk, framgår det av en orientering som er lagt ut på hjemmesidene til Nordland fylkeskommune.

– Vi starter nå et arbeid for å se på ulike alternativer. Også i dette arbeidet vil skolene selvsagt bli tett involvert, sier Høiskar i orienteringen.

Der opplyses det også at det i neste uke vil bli gjennomført regionsvise innspillsmøter i Brønnøysund, Bodø, Sortland og Narvik, for å sikre god medvirkning før saken oversendes til politisk behandling. Kommuner og arbeidsliv inviteres til å gi råd og innspill til utdanningssjefens forslag.

På listen over tilbud som foreslås nedlagt eller vurderes nedlagt i Salten, står følgende:

Idrettsfag:

 • Friluftsliv ved Knut Hamsun videregående skole på Oppeid trekkes frem som et særlig dyrt tilbud, og det foreslås nedlagt.
 • Idrettsfag vurderes nedlagt ved Fauske videregående.

Musikk, dans og drama:

 • Dyre tilbud, har ett tilbud innen musikk i hver region i dag. Kun fylkestilbud på drama og dans. Foreslås videreført.

Studiespesialisering:

 • Tilbud i Steigen foreslås nedlagt, samle tilbud på Oppeid.
 • Tilbys på alle skolene. Vurdere om noen skoler bare skal ha Vg1, utfordring med mange tomme plasser på Vg2 og Vg3. Utfordring å gi godt programfagstilbud på Vg2/ Vg3.

Ny yrkesfagsstruktur – foreslåtte endringer på vg1-nivå:

 • Bygg- og anleggsteknikk (BA): Dagens struktur beholdes i hovedsak, men tilbudet foreslås nedlagt på Knut Hamsun (Oppeid) pga. svak rekruttering.

 • Elektrofag (EL): Struktur videreføres i hovedsak. Vurdere å redusere kapasiteten noe (73 % formidlet av søkerne til læreplass).

 • Naturbruk (NA): Mange og dyre tilbud, må reduseres for å møte økonomiske rammer. Seks steder med Vg1 naturbruk i Nordland, utgjør ca. 5 %. Trøndelag 4 %, Hedmark 3,5 %, Møre og Romsdal ca. 3 %, Rogaland 2,5 %. Kun Hordaland på samme nivå som Nordland.

 • Helse- og oppvekstfag (HO): Struktur videreføres. Samle HO-tilbudene i Bodø på Bodø vgs. Mer effektiv drift og samling av fagkompetansen.

Naturbruk:

 • Naturbruk ved Kleiva opprettholdes, men nedlegging av fiske/fangst på Øksnes (fiske/fangst beholdes på Gravdal og Inndyr)

Teknikk- og industriell produksjon (TIP):

 • Vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt Design og håndverk (ett av tilbudene)

Frisør, – blomster- og interiørdesign:

 • Det gamle Design og håndverk foreslås å legges ned på Bodø vgs.

 • Det gamle Design og håndverk vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt til å legge ned TIP.

Alle forslagene skal drøftes i innspillsmøter neste uke. Se listen over alle forslagene i Nordland her.

Artikkeltags