Hamarøy kommune satser stort på å rekruttere sykepleiere og jordmor.

Kommunestyret har vedtatt å innføre en startpakke på 20.000 kroner med bindingstid på to år, samt bonusordning på 15.000 ved forlengelse av bindingstiden med ytterligere ett år for å rekruttere sykepleiere og jordmor.

Det skal også innføres stipendordning rettet mot sykepleierstudenter. De tilbys stipend på 20.000 kroner mot at de binder seg til å jobbe ti helger i året, samt fem uker i tidsrommet 1. juli til 15. august.

Jordmødre tilbys utdanningsstipend på 30.000 kroner per semester, totalt fire.

Utdanningsstipendet for jordmor vil totalt utgjøre 120.000 kroner. Som motytelse må jordmoren binde seg for å jobbe to år i kommunen etter endt utdanning.

Også utdanningsstipendet til sykepleiere vil beløpe seg til totalt 120.000 kroner, fordelt med 20.000 kroner på hver av seks semestre.

Det er en forutsetning at sykepleiere og jordmødre som søker utdanningsstipend, melder flytting til kommunen, samt jobber i kommunen under utdanningen, minimum fire uker per kalenderår.

Det vil også bli gitt støtte til studiemateriell, og mulighet for tilgang på gjennomgangsboliger, framgår det av vedtaket i kommunestyret.

Det etableres en arbeidsgruppe for videre arbeid med å rekruttere og beholde medarbeidere i Hamarøy kommune.

Arbeidsgruppen bes om å utrede en ordning for Nye Hamarøy (N-Salten) med mål om å etablere et deltids/desentralisert utdanningsløp for helsefagarbeidere og sykepleiere. Rekrutteringsgrunnlaget bør primært fokusere nå Nye Hamarøy.

Arbeidsgruppen bes vurdere å gå i dialog med Knut Hamsun videregående skole. Det samiske perspektivet bør inkluderes.