Ber kommunen si nei til gapahuk som alt er bygd

Må omgjøre: Fylkesmannen i Nordland mener plan- og ressursutvalget i Hamarøy må omgjøre vedtak.

Må omgjøre: Fylkesmannen i Nordland mener plan- og ressursutvalget i Hamarøy må omgjøre vedtak. Foto:

Fylkesmannen i Nordland er ikke fornøyd med vedtak i Hamarøy om å gi dispensasjon for oppføring av gapahuk.

DEL

Det er plan- og res­surs­ut­val­get som har gitt dis­pen­sa­sjon for opp­fø­ring av en ga­pa­huk ved Forsanvatnet

Kla­gen er be­grun­net med at ga­pa­hu­ken leg­ger til ret­te for økt ak­ti­vi­tet i et om­rå­de som har stor ver­di for rein­drif­ten. Om­rå­det er enes­te mu­lig­het for å flyt­te rein langs bak­ken mel­lom Tøm­mer­ne­set og Stei­gen.

- Hen­sy­net til rein­drifts­in­ter­es­se­ne blir med det­te ve­sent­lig til­si­de­satt, og vil­kå­ret for å gi dis­pen­sa­sjon er ikke opp­fylt, me­ner Fyl­kes­man­nen.

Ga­pa­hu­ken på 17 kvad­rat­me­ter er al­le­re­de opp­ført på øst­si­den av Forsanvatnet. Om­rå­det hvor ga­pa­hu­ken den står er av­satt til land­bruks-, na­tur- og fri­tids­for­mål, samt rein­drift i kom­mu­ne­pla­nens are­al­del, og lig­ger in­nen­for 100-metersbeltet langs sjø og vass­drag, hvor det er et ge­ne­relt byg­ge­for­bud.

Fyl­kes­man­nen har på bak­grunn av det­te bedt Ha­mar­øy kom­mu­ne om å om­gjø­re ved­ta­ket om å gi dis­pen­sa­sjon. Fyl­kes­man­nen gjør også kom­mu­nen opp­merk­som på at det er fle­re for­mel­le feil i plan- og res­surs­ut­val­gets ved­tak.

Artikkeltags